Öğr. Gör. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı, Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma, Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyomu Çanakkale
  • Cemil Cahit Yeşilbursa, Tarihi Yerlerle Tarih Eğitimi: Bir Klavuz Örneği, Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Çanakkale
  • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı, ÖĞRENCİLERDE TARİHSEL ZAMAN VE KRONOLOJİ FARKINDALIĞINI GELİŞTİRMEDE HİKÂYELERİN KULLANIMI, I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • Cemil Cahit Yeşilbursa, Bahri Ata, Adnan Altun, Ebru Avcı, Harun Er, Talip Öztürk, Selahattin Kaymakçı, Filiz Öztürk, Erkan Yeşiltaş, Namık Kemal Yeşiltaş. (2009). Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişim. bu kitapta, çağlar boyunca bilim ve teknolojideki ilerleme ve bunun sosyal değişim üzerine etkisi ele alınmıştır. Türkiye. Pegem Akademi.
  • Kürşat Gökkaya. (2008). Yeni ve Yakın Çağ Tarihi. Yeni ve Yakınçağlarda Avrupa uygarlığının geçirdiği değişimler ve gelişmeler(Coğrafi Keşifler,Rönesans,Reform,Aydınlanma,Fransız İhtilali,Sanayi İnkılabı, bunun yanında Amerikanın kuruluşu,Japonyanın yükseli ve Türk Dünyası ele alınmıştır. Türkiye. Siyasal.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

  • Cemil Cahit Yeşilbursa Keith C. Barton (2011). Preservice teachers' attitudes toward the inclusion of heritage education in elementary social studies. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2 (2)(1-21).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşilbursa (2009). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHİ YERLERİN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2)(483-506).
  • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı (2009). Milli Mücadelede Demokratik Süreç. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1159(1177).
  • Cemil Cahit Yeşilbursa (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımı. Türklük Bilimi Araştırmaları, 23(209-222).
  • Kubilay Yazıcı, Cemil Cahit Yeşilbursa (2007). Sosyal Bilgiler Derslerinde Yazılı Materyallerin Öğrencilerin Okuma Seviyelerine Uygunluğunun Belirlenmesinde Kullanılan Ölçme Araçları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(83-98).