Doç. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Cengiz Dönmez, Barış Kaya, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Alanya
 • Ercenk Hamarat, Cemil Cahit Yeşilbursa, Ali Altıkulaç, 2017. ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU’NA GÖRE KARAKTER EĞİTİMİ, ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Alanya
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Cengiz Dönmez, Ercenk Hamarat, 2017. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAK PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 6 Eskişehir
 • Fatih Çeliksoy, Cemil Cahit Yeşilbursa, 2017. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 5E MODELİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ, ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 6 Eskişehir
 • Arzu Filiz Yalın, Cemil Cahit Yeşilbursa, 2017. SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖÇ KAVRAMININ İNCELENMESİ, ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 6 Eskişehir
 • Fatih Öztürk, Cemil Cahit Yeşilbursa, 2017. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algı ve Eylemleri, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Bakü/Azerbaycan
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Kadir Can Erbudak, 2017. İKİ PROGRAM, BİR ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (2005 ve 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANININ KARŞILAŞTIRILMASI), Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu Bodrum-Muğla
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Canan Akyol, 2017. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİ İLE İLGİLİ DEĞER YÜKLÜ İFADELERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ, Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu Bodrum-Muğla
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Esra Üçarkuş, 2017. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu Bodrum-Muğla
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Filiz Arzu Yalın, 2017. 2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ, Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu Bodrum-Muğla
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, 2016. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihin Sunumuna Yönelik Görüşleri, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Muğla
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Ayşegül Dönmez, 2014. Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Öğrenmenin Önemine Yönelik Görüşleri, 3.ULUSLARASI TARİH EGiTiMi SEMOPZYUMU Sakarya
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı, Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma, Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyomu Çanakkale
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Tarihi Yerlerle Tarih Eğitimi: Bir Klavuz Örneği, Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Çanakkale
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı, ÖĞRENCİLERDE TARİHSEL ZAMAN VE KRONOLOJİ FARKINDALIĞINI GELİŞTİRMEDE HİKÂYELERİN KULLANIMI, I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sosya Bilgiler Dersinde 5E Modelinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri (2017)
 • SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ BAZI DEĞERLERİNİN ÖĞRENCİLERCE KAZANIM DÜZEYİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ (2017)

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemlreri - I (Bahar)
 • Özel Öğretim Yöntemleri -II (Güz)
 • Müze Eğitimi (Seçmeli) (Bahar)
 • Yeni ve Yakınçağ Tarihi (Güz)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşilbursa. (2016). Yeni ve Yakın Çağ Tarihi (6. Baskı). Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temel Yaklaşımlar, (Edt. C.Dönmez, K. Yazıcı),Sosyal Bilgiler Öğretimi. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih, (Edt. A. Şimşek, S. Kaymakçı), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi.. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa. (2014). Eğitimde Kültür ve Meslekçilik, (Çev.Edt. B. Ata, T. Öztürk), Günümüzde Eğitim (J. Dewey), (2. Baskı).. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı, Ercenk Hamarat. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler, (Edt. B. Akbaba), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Sosyal Bilgiler.. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, N. Emel Akhan, Ebru Ay, Osman Sabancı, Ali Altıkulaç. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası (The Nature of Social Studies), (R. Barr, J.L. Barth, S.S.Shermis). (Çev.Edt. C. Dönmez). Türkiye. Pegem Akademi.
 • Cemil Cahit Yeşilbursa. (2009). Ortaçağ'da Dünya'da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, (Edt. B. Ata), Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişime. Türkiye. Pegem Akademi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Cengiz Dönmez, Cemil Cahit Yeşilbursa, Ali Altıkulaç (2015). Pre-service Social Studies and History Teachers’ Perceptions of History and Their Views on Purpose of History Teaching. The Anthropologist, 19 (1)(17-22).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2015). Turkish pre-service social studies teachers’ perceptions of “Good” citizenship. Educational Research and Reviews, 10(5)(634-640).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Keith Barton (2011). Preservice teachers' attitudes toward the inclusion of heritage education in elementary social studies. Journal of Social Studies Education Research, 2(2)(1-21).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(19-33).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2)(1-21).
 • Cengiz Dönmez, Cemil Cahit Yeşilbursa (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3)(415-436).
 • Salih Uslu, Cemil Cahit Yeşilbursa (2014). Öğretmen adayları için “müze eğitimine ilişkin öz-yeterlik inancı ölçeği” geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences , 11(2)(1306-1319).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Salih Uslu (2014). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 5 (16)(410-428).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Salih Uslu (2014). THE COMPARISON OF TURKISH AND AMERICAN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD HERITAGE EDUCATION. Turkish Studies, 9(8)(879-891).
 • Cengiz Dönmez, Cemil Cahit Yeşilbursa (2014). The Effect of Cultural Heritage Education on Students’ Attitudes toward Tangible Heritage. İlköğretim Online, 13(2)(425-442).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa (2013). ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOMUT KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2)
 • Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşilbursa (2009). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHİ YERLERİN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2)(483-506).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa, Osman Sabancı (2009). Milli Mücadelede Demokratik Süreç. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1159(1177).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımı. Türklük Bilimi Araştırmaları, 23(209-222).
 • Kubilay Yazıcı, Cemil Cahit Yeşilbursa (2007). Sosyal Bilgiler Derslerinde Yazılı Materyallerin Öğrencilerin Okuma Seviyelerine Uygunluğunun Belirlenmesinde Kullanılan Ölçme Araçları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(83-98).