Yrd. Doç. Dr. Vural HOŞGÖRÜR

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri > Eğitim Programları ve Öğretim

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • " Kalite Yönetimi Yaklaşımı İle Anadolu Liselerinde Yabancı Dille Öğretim Programı İçin Öneriler (Fen Bilimleri Dersleri Örneği)", IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum
 • "Eğitimde Uzmanlık Alanlarının Yönetimi", X. Eğitim Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bolu
 • "Bilgi Toplumunda Eğitim Yönetimi", Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Bilgi Şöleni-2. Samsun
 • "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişim Becerileri", Yirmibirinci Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu. Kırıkkale
 • " Avrupa birliğine Üye Olma Yolunda Türk Milli Eğitimi Teftiş Sisteminin Uyum Yolculuğu", Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale
 • Yöneticilerin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Düzeyi (Türkiye İlköğretim Okulu Yöneticilerine İlişkin Bir araştırma), ICES08 Internatıonal Conference on Educatıonal Scıences. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Kıbrıs
 • Evaluation and Total Quality Implementation for EFL Programs., Fırst Annual Convention, Best Practice in TEFL. EGYPT, ESOL 99, CAIRO, EGYPT . Mısır
 • "Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı tutumları.", Uluslar arası katılımlı 2000"li yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
 • ,Zekai Öztürk - Vural Hoşgörür - Öznur Şaklak, Eğitimde ergonomi ve ergonomik faktörlerin verimlilik üzerindeki etkililiği hakkında öğrenci görüşleri (ESEF örneği), International Conference on New Horizons in Education (Inte 2010) Kıbrıs-Magosa
 • Bölgesel Kalkınmada Yüksek Öğretim., 21. Yüzyılın Başında 2. Kırıkkale Sempozyumu Kırıkkale
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Denetim Hizmetlerinin İşleyişi, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Eskişehir
 • " Öğretmenlerin Örgütsel Tutumları ", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
 • "Sınıf Öğretmenliği Programında Yer Alan Okul Deneyimi I ve II Dersleri Uygulama Sorunları (Kırıkkale İli Örneği)", 14-16 Nisan Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Semp. Eğitim Çalıştayı Bşk. Kırıkkale Valiliği-Kırıkkale
 • " Yönetimde Yeni Yaklaşımlar " Kırıkkale Valiliği-Kırıkkale
 • " Öğretmen ve Eğitimde Kalite" 5 Ekim 1999 Uluslar arası Öğretmenler Günü İl Kültür Merkezi Salonu. Kırıkkale
 • " 77. yılında Cumhuriyetimiz (Atatürk, Eğitim, Cumhuriyet)" İl Kültür Merkezi Salonu. Kırıkkale.
 • " Atatürk"ü Anmak ve İlerlemek" 24 Kasım 2006 Öğretmenler Kırıkkale Üniversitesi Konferans Salonu. Kırıkkale
 • "Kurum İçi İletişim" Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü. Kırıkkale

Seminer

 • "Yönetimde Yenilikler ve eğitimde Toplam Kalite Yönetimi" Bahşıli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Kırıkkale.
 • Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi çerçevesinde, Kırıkkale İli İlköğretim ve Ortaöğretim Kurum müdürlerine, " Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi " semineri. Kırıkkale

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Semp. (Kırıkkale Valiliği) Kırıkkale

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • yöneticilik
 • yöneticilik

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • İlköğretim Okullarında Öğrenci Yaratıcılığını Geliştirmede Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Kırıkkale İli Örneği).
 • Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Denetim Sistemlerinin Türk Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi. (Kırıkkale İli Örneği).
 • Örgütsel Yenileşmede Öğretmen Tutumlarının Etkisi (Kırıkkale İli Örneği).
 • Okul Yönetiminde Yönetim Süreçleri Bakımından Okul Yöneticilerinin Bilişim Sistemine Yönelik Tutumları.
 • İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme sürecinde Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerileri (Kırıkkale İli Örneği)

Dersler

 • Okul Deneyimi I (2007-2008 (güz))
 • Öğretmenlik Uygulaması (2007-2008 (bahar))
 • Okul Dneyimi II (2007-2008 (güz))
 • Eğitimde Kalite Yönetimi (2007-2008 (Bahar))
 • Okul Yönetimi ve Kültürü (2007-2008(güz))
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2007-2008 (güz))
 • Sınıf Yönetimi (2007-2008 (bahar))

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2010). Eğitimde Örgütsel Tutum. Örgütlerine karşı çeşitli nedenlerle olumlu ya da olumsuz tutum geliştiren öğretmenlerin, bu tutumlarının belirlenmesi,eğitim ve öğretimi daha sağlıklı hale getirebilmek bakımından önemlidir. Bu çalışma ile öğretmenlerin örgütlerine karşı geliştirdikleri istenmeyen tutumlarının tanınması ve sağaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye. Pegem-Akademi.
 • (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Eğitim Fakültelerinde okutulan derslerin Yüksek Öğretim Kurulunca gözden geçirilip düzenlenmesi sonucunda yeni bir ders olarak konulan Eğitim Bilimine Giriş dersi için YÖK kur tanımı dikkate alınarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bir disiplin olan Eğitim Bilimleri alanı ve öğretmenlik mesleğinin gereklilikleri bir bütün içinde ele alınarak öğrencilerin daha geniş bir bakış açısı ile öğratmanlik mesleğine ilişkin tutum geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Türkiye. Pegem A Yayıncılık.
 • (2005). Teoriden Pratiğe KAMU YÖNETİMİ Yaklaşımlar, Sorunlar ve Metodlar. 21. yüzyılda hayatın her alanında özellikle de kamu hizmetlerinin sunumundan sorumlu kamu örgütleri bireysel ve toplumsal beklentileri karşılayabilmek için bir değişim yaşamaktadırlar. Yeni düzenlemelerde hizmet, verimlilik,kalite, katılım ve benzeri konulara yaklaşımların iyi analiz edilmesi gerekmektedir.Bu noktalara önem verilerek hazırlanan bu kitap yönetim alanında çalışma yapan lisans, lisans üstü ve sosyal bilimci araştırmacılar ile yöneticilere yararlı olacaktır. Türkiye. Alfa Akademi.
 • (2005). Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik KBYS Hazırlık Klavuzu. Uzman öğretmenliğe ve Başöğretmenlik sınavlarına hazırlanacak öğretmenler için alandaki yenilikler de gözönüne alınarak Formasyon ders konularının düzenli bir tekrarını içermektedir. Türkiye. Pegem A Yayınevi.
 • (2002). Sınıf Yönetimi. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda programa yeni konulan "sınıf yönetimi" dersine ait bu kitap Yüksek Öğretim Kurulunca önerilen kur tanımına uygun olarak hazırlanmıştır. Diğer formasyon bilgisi derslerinde kazanılan bilgilerin etkili bir şekilde sınıf ortamına aktarılıp, sınıfın nasıl yönetileceği konusunda öğrencilerin davranış kazanmalarına yardımcı olup, yönlendirecek bir ders kitabıdır. Türkiye. Pegem A Yayıncılık.
 • (2001). Öğretmenlik Mesleğine giriş. Öğretmenlik Mesleğine Giriş Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanması sonucunda ders programlarında yer almış yeni bir derstir. Öğretmenliğin bir meslek olması,çok değişik yönlerinin bulunması, öğretmenin rolünün günümüzde giderek yeniden şekillenmesi dikkate alınarak bu kitapta değişik boyutları ile ele alınmıştır. Farkındalığı artırıp, Öğrencileri öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı bir ders kitabıdır Türkiye. Pegem A Yayıncılık.

Atıf

 • (2007). Kastamonu Eğitim Dergisi / Kastamonu Education Journal "Beden Eğitimi ve Spor Vol:15 No:1, Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri Kalitesini Etkileyen Faktörler" Süleyman Murat YILDIZ
 • (2002). Pegem A Yayıncılık Ankara, "Uzaktan Eğitim (8. Bölüm Etkileşimli Ortamlar)" Zeki Kaya.
 • (2002). Eğitim Araştırmaları Dergisi., "Stres Kaynakları İle Yöneticilerin Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki" Metin Yaman, Mustafa Bayrakcı, Çetin Yaman.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2003). ,"Kalkınmada ve Milli Birliği Sağlamada Eğitim",. QAFQAZ Universiteti Jurnalı, ISSN 1302-6763, Azerbaycan.", 12,(161-166).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2007). Sınıf ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Baskın Zeka Alanları (K.Ü eğitim Fakültesi Örneği). Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(33-42).
 • (2005). "Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim". Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi ef Elektronik Dergisi (http://efdergi.yyu.edu.tr)., II/1(.).
 • (2003). " İnsan Kaynağını Geliştirme Bakımından M.E.B Pedagojik Formasyon Kurslarının Değerlendirilmesi.". Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Dergisi. Ankara, 159(85-97).
 • (2003). "Eğitimde İş Performansının Değerlendirilmesi.". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Yolu Dergisi. Kırıkkale:, 3(368-376).
 • (2002). "Sınıf Yönetiminde Yapısalcı Yaklaşım". Eğitim Araştırmaları Dergisi. Ankara, 9(73-78).
 • (2001). "Beden eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Tutumları ve Yönetimi.". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Ankara, 4/2(101-119).
 • (2000). "Örgütsel Stres Yönetiminde Sporun Önemi.". Spor Araştırmaları Dergisi. Denizli, 4/1(77-95).
 • (2000). "Anadolu Liselerinde Yabancı Dille Yapılan Öğretim İle İlgili Öğretmen, Öğrenci, Veli ve Denetçilerin Görüşleri.". Türk Eğitim Derneği Dergisi Ankara, 25/118(18-25).
 • (1999). " Okul Öncesi Eğitimden Ortaöğretime Öğretmen İstihdamı Sorunu.". K.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kırıkkale:, 2(397-408).
 • (1998). " Milli Eğitimde Sertifikalı Öğretmen İstihdamı Sorunu. ". K.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kırıkkale, 1(387-394).
 • (1997). Ö.M.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi Samsun. " Bogardus, Guttman ve Likert Ölçekleri. ", 10(346-357).
 • (1997). " Eğitimde Kalite ve Yönetimi Sorunu.". Yaşadıkça Eğitim Dergisi. İstanbul, 55(27).
 • (1997). " Yönetime Bağlı Davranış Bozuklukları ve Örgüt Kültürü.". Yaşadıkça Eğitim Dergisi. İstanbul, 52(21).
 • (1996). " Ortaöğretim Kurumlarında Örgüt Sağlığı ve Yenilik Yanlılığı İlişkisi. ". Milli Prodüktivite MPM Dergisi., 86(17).