Doç. Dr. Saide Özbey

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Okul Öncesi Eğitimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Alisinanoglu,F.& Inan,H.Z. & Ozbey,S.& Usak,M. (2012). Early Childhood Teacher Candidates` Qualifications in Science Teaching. (Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen/Doğa Eğitiminde Yeterlikleri). Social and Educational Studies (Energy Education Science & Technology Part B), , 4(1)(373-390).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Saide ÖZBEY (2017). A STUDY ON THE RELATION BETWEEN THE VALUE BEHAVIOUR AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE PRE-SCHOOL CHILDREN. European Journal of Education Studies, 3 (4)
 • ALİSİNANOĞLU, F.; ÖZBEY, S. ve KESİCİOĞLU, O.S. (2012). Impact Of Socıal Skıll And Problem Behavıor Traınıng Program On Chıldren Attendıng Preschool;A survey. Academic Research International , 2(321-330).
 • ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Problem Davranışlarının Öğretmenin Bazı Özeliklerine Göre İncelenmesi.. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5, (4)(2134-2149).
 • ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2009). A Study on Problem Behaviours Of Children Who Attending Public Early Childhood Education İnstitution.. The Journal of International Social Research., Winter(493-517).
 • KANDIR, A.; ÖZBEY, S. ve İNAL, G. (2009). A Study On The Dıffıcultıes Faced By Preschool Teachers In The Plannıng And Implementatıon.. The Journal of International Social Research., 6(373-387).
 • ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2008). Identifying The General Ideas Attitudes and Expectations Pertaining To Science Activities of The Teachers Employed in Preschool Education.. Journal of Turkish Science Education (TUSED)., 5(82-94).
 • TEZEL ŞAHİN, F. ve ÖZBEY, S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Baba Katılımının Önemi.. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi., 1(39-47).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÖZBEY, S.; TÜRKOĞLU, D. ve BÜYÜKTANIR BULDUR, A. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının Öğretmenlerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Bazı Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi. . Değerler Eğitimi Dergisi, , 12 (27)(323-344).
 • ÖZBEY,S. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Bireysel Değerler Ve Sosyal Sorun Çözme Becerileri Üzerine Bir İnceleme. . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. İlkbahar/Yaz. (6) 366–383,
 • Özbey,S. (2012). Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), (13) 1(167-181).
 • ÖZBEY,S (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60–72 Aylık Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Problem Davranışlarının Okul Ve Ev Ortamına Göre İncelenmesi. TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2(21-32).
 • ÖZBEY,S. (2012). Ebeveynlerin Evlilik Uyumu Ve Algıladıkları Sosyal Destek İle Altı Yaş Çocuklarının Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 20 (1)(43-62).
 • ÖZBEY,S. (2010). Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada Ailenin Rolü.. Aile ve Toplum Dergisi, 21(9-18).
 • ÖZBEY,S. ve ALİSİNANOĞLU,F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 185(266-277).
 • ALİSİNANOĞLU F. ve ÖZBEY,S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(173-198).
 • ÖZBEY,S ve ALİSİNANOĞLU,F. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . Gazi Eğitim Dergisi, 1(1-18).
 • TEZEL ŞAHİN, F. ve ÖZBEY, S. (2009). Okul Öncesi Eğitim Programında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Aile ve Toplum Dergisi, 17(30-40).
 • TEZEL ŞAHİN, F. ve ÖZBEY, S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur Aile Eğitimi Programları Neden Önemlidir. Aile ve Toplum Dergisi., 12(7-12).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • ALİSİNANOĞLU, F. ; ÖZBEY, S. ve KAHVECİ, G. (2015). Okul Öncesinde Fen Eğitimi.(1. Baskı Nobel Yayınevi, 2007; 2.Baskı Maya Yayınevi,2012). Türkiye. Pegem Yayınevi, Ankara..
 • ALİSİNANOĞLU, F. ve ÖZBEY, S.. (2015). Okul Öncesi Eğitim Planlarım.(Yeni programa göre revize edilmiş 4. Baskı) (1. baskı 2005 ve 2. baskı 2007 SMG yayınevi;3.Baskı Maya Yayınevi,2012).. Türkiye. Pegem Yayınevi.
 • ÖZBEY, S. & BÜYÜKTANIR, A. & TÜRKOĞLU, D. &KESİCİOĞLU,O.S. . (2014). Attitudes of Pre-school Teacher Candidates towards Cheating. Multidisciplinary Perspectives on Education. P.105–119. (Ed: by Hasan Arslan, Georgeta Raţă, Ercan Kocayörük and Mehmet Ali İçbay) . UK. Cambridge Scholars Publishing, UK..
 • Adalet Kandır Münevver Can Yaşar Gözde İnal Elçin Yazıcı Şehnaz Ceylan Zeliha Yazıcı Fatma Çalışandemir Saide Özbey Özgün Uyanık. (2012). Dil Etkinlikleri. 5-7 yaş çocuklar için dil etkinliklerini içermektedir Türkiye. Efil Yayınevi.
 • Alisinanoğlu,F. ve Özbey,S.. (2011). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceri ve Problem Davranış Eğitimi Program Örnekleri. . TÜRKİYE. Morpa.
 • Zeynep İnan, Özlem Şimşek, Gülçin Güven, Nilgün Cevher Kalburan, Saide Özbey, Berrin Dinç, Gözde İnal.Editör:Fatma Alisinanoğlu. (2011). Okul Öncesi Dönemde Özel Öğretim Yöntemleri. Türkiye. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • KANDIR,A., ÖZBEY, S.ve İNAL,G.. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program(1) Kuramsal Temeller. Okul öncesi Eğitim Programına İlişkin Kuramsal Bilgilerin Yanı Sıra Etkinlik ve Günlük Plan Örnekleri İçermektedir. Türkiye. Morpa Kültür Yayınları.
 • Editör:Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU. Yazarlar: GÜVEN,G;İNAL,G; DİNÇ,B;ÖZBEY,S;ÇAYCI,B; ÜNAL,E;BAY,N.. (2010). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. 1.Bölüm:Okul Öncesi Eğitimde Program Türkiye. Matsis Matbaa /Fastbook.

Atıf

 • (2011). Bağımsız Anaokullarına ve Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12,Sayı 1, Nisan 2011,Sayfa 133-144
 • (2011). US-China Education Review, , Okul Öncesi Eğitim Programında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Aile ve Toplum Dergisi
 • (2011). Okul Öncesinde Fen Eğitimi, Okul Öncesinde Fen Eğitimi
 • (2011). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeği’nin (PKBS–2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı. Ankara.
 • (2011). Rahime BEDER ŞEN&Semra DEMİRKAN Türkiye’de Aile Eğitimi ve Yerel Yönetimler. V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri” Bildirileri, 5 - 7 Kasım 2008 / yay. haz: A. R. Kalaycı, M. N. Nuruan, A. Çiftçi, R. B. Şen.- Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 384 s. (ASAGEM; yayın no 137). Sahin, F. T. ve Özbey, S. (2007). Aile Egitim Programlarına NiçinGereksinim Duyulmustur? Aile Egitim Programları Neden Önemlidir? Aile ve Toplum Dergisi. Yıl: 10, Cilt: 3, Sayı:12. s. 9-10
 • (2010). Kandır,A.;Özbey,S.;İnal G.(2011).Okul Öncesinde Program (1) Kuramsal Temeller
 • (2010). Aile ve Toplum Dergisi. , Çiğdem Kılıç. (2010). Aile Egitim Programları Ve Türkiye’deki Örnekleri. Abant izzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran- s:99-11;TEZEL ŞAHİN, F. ve ÖZBEY, S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur Aile Eğitimi Programları Neden Önemlidir. Aile ve Toplum Dergisi., 12(7-12).
 • (2009). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ÖZBEY, S. (2006) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.
 • (2009). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi., ALİSİNANOĞLU, F. ; ÖZBEY, S. ve KAHVECİ, G. (2007). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • (2009). Journal of Turkish Science Education , ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2008).Identifying the General Ideas, Attitudes and Expectations Pertaining to Science Activities of the Teachers Employed in Preschool Education.
 • (2008). Essays in Education, ÖZBEY, S. (2006) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi.
 • (2008). Journal of Turkish Science Education , Identifying the General Ideas, Attitudes and Expectations Pertaining to Science Activities of the Teachers Employed in Preschool Education.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • TÜRKOĞLU, D. & ÖZBEY, S. & BÜYÜKTANIR, A, 2013. Analysis Of The Life Satisfaction Of Preschool Prospective Teachers According To Some Variables3-5 Şubat. Procedia - Social and Behavioral Sciences (116) (2014) 4175 – 4181. , (WCES 2013) Roma,İtalya
 • ÖZBEY, S.& BÜYÜKTANIR, A.& TÜRKOĞLU, D. , 2013. An Investigation of Preservıce Pre-School Teachers’ Resilience Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 4040 – 4046 , WCES 2013, 3-5 Şubat, Roma. Roma,İtalya
 • ÖZBEY,S., 2012. An Investigation on Candidate Preschool Teachers’ Communication Skills and Emotional Intelligence. , New trends on Global Education Conference (GEC–12). September 24- 26. Girne-Cyprus.
 • KANDIR, A.; İNAL, G. ve ÖZBEY, S., Öğretmenlerin Programlarında Yer Verdikleri Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi., Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 38211;5 Mayıs, Trabzon.
 • KANDIR A.; İnal, G. ve ÖZBEY, S., Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Çocuk İletişimi., Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV. Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara. 17 Kasım 2007.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Çocukta Davranış Yönetimi Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Seminer

 • Okul Öncesi Eğitim Programında Serbest Zaman Etkinliklerini Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Türkçe Dil Etkinliklerini Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Fen Etkinliklerini Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Planlama ve Uygulama (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitim Programında Günlük Planın Değerlendirilmesi (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu
 • Okul Öncesi Eğitimde Günlük Plan Hazırlama Çalışması (2010) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2012-2013 Güz)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2012-2013 Güz)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2012-2013 Güz)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2012-2013 Güz)
 • OÖ407MB Öğretmenlik Uygulaması I (2012-2013 Güz)
 • OÖ209GK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM (2012-2013 Güz)
 • OÖ209GK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM (2012-2013 Güz)
 • OÖ209GK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM (2012-2013 Güz)
 • SEÇMELİ:OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ (2008-2009)
 • OÖ408MB Öğretmenlik Uygulaması-II (2009-2010)
 • OÖ422A Okul Öncesinde Sosyal Beceri Eğitimi (2009-2010)
 • ÇGE206 Gelişimsel Eğitim Programı II (2009-2010)
 • OÖE404 Araştrıma projesi II (2009-2010)
 • OÖE 302 Özel Öğretim Yöntemleri II (2008-2009)
 • ÇGE 304 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama (2008-2009)
 • OÖE 308 Etkili İletişim (2008-2009)
 • ÇGE 303 Çocukta Davranış Yönetimi (2009-2010)
 • OÖE 207 Okul Öncesinde Program Geliştirme (2009-2010)
 • OÖE 211 Çocuk Refahı ve Koruma (2009-2010)
 • OÖE 405 Araştırma Projesi I (2009-2010)
 • ÇGE 407 Mezuniyet Tezi I (2009-2010)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2010-2011)
 • OÖ317MB Okul Deneyimi (2010-2011)
 • ÇGE207 Gelişimsel Eğitim Programı I (2010-2011)
 • ÇGE207 Gelişimsel Eğitim Programı I (2010-2011)
 • SÖ310A Erken Çocukluk Eğitimi (2009-2010)
 • OÖE 302 Özel Öğretim Yöntemleri II (2009-2010)
 • ÇGE 305 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I (2010-2011 Güz)
 • ÇGE206 GELİŞİMSEL EĞİTİM PROGRAMI II (2010-2011 Bahar)
 • ÇGE 304 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II (2010-2011 Bahar)
 • ÇGE206 GELİŞİMSEL EĞİTİM PROGRAMI II Bahar (2010-2011 Bahar)
 • OÖ308GK ETKİLİ İLETİŞİM (2010-2011 Bahar)
 • OÖ312GK TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (2010-2011 Bahar)
 • OÖE404 ARAŞTIRMA PROJESİ II (2010-2011 Bahar)
 • OÖ408MB Öğretmenlik Uygulaması-II (2009-2010 Bahar)
 • OÖ408MB Öğretmenlik Uygulaması-II (2009-2010 Bahar)
 • OÖE405 ARAŞTIRMA PROJESİ I (2010-2011)
 • OÖE 207 OKUL ÖNCESİNDE PROGRAM GELİŞTİRME (2010-2011)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2011-2012 Güz)
 • OÖ305A Okul Öncesinde Fen Eğitimi (2011-2012 Güz)
 • OÖ403A Araştırma Projesi I (2011-2012)
 • OÖ407MB Öğretmenlik Uygulaması I (2011-2012 Güz)
 • OÖ403 Öğretmenlik Uygulaması I (2011-2012 gÜZ)
 • OÖ422AOkul Öncesinde Sosyal Beceri Eğitimi (2011-2012)
 • OÖ304A Müzik Eğitimi II (2011-2012)
 • OÖ304A Müzik Eğitimi II (2011-2012)
 • OÖ308GK Etkili İletişim (2011-2012)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı - "Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi" (2011)
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklarda Sosyal Beceri ve Problem Davranış Eğitimi (2009) Gazi Üniversitesi