Prof. Dr. Mustafa SEVER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2015. Customs of Death of Tuzla And Their Surroundings , İnterim Conference of The İnternational Society For Folk Narrative Research 1-6 September 2015, Beytepe/ANKARA
 • 2014. . "Niyâzî-i Mısrî Muakkiblerinden Kâsımzâde Seyyid Mehmed ve Devrindeki Bazı Olaylara Karşı Tavrı", I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri) 13-15 Ekim İstanbul
 • 2013. Sözlü Tarih Metni Olarak Bir Kırım Türküsü: Biz Kırım'dan Çıkkanda..., 4.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı-Türkü, Türkülerimiz, Öyküleriyle Türküler Sempozyumu Fethiye/Muğla
 • 2013. Kazan'da Ölüm ve Definle İlgili İnanç ve Uygulamalar, 2. Uluslararası Ankara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve Uluslar Arası Sanat Çalıştayı Kazan/ANKARA
 • 2011. Tâcnâmeler ve Risâle-i Tâc-ı Nizâmî, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Özdere/İZMİR
 • 2010. Halka Doğru Dergisinin Güncelliği, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Çeşme/İZMİR
 • 2010. Tasavvufî Türk Edebiyatı Tarihi Yazımındaki Güçlükler, Dünya Türkolojileri İçin Türk Edebiyatı Tarihi Sempozyumu Varşova/Polonya
 • 2010. Hakîm Süleymân Atanın Hikmet Söyleme Geleneğindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Türk Dilinin Ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni Kayseri
 • 2010. "Orhon Yazıtları"ndaki Bazı Kavramları Yeniden Okumak, III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Ankara
 • 2006. Kırşehir Yöresinde Şifâ Dağıtıcılar ve Sağaltım Uygulamaları, VII. Milletlerarası Türk Halk Kongresi Gaziantep
 • 2005. Kırşehir Çevresi Kültüründe Geçiş Dönemlerinde Hediyeleşme, Marmara Ün. Türkiyat Araştırma Enstitüsü Hediye Sempozyumu İstanbul
 • 2005. Küreselleşme Sürecinde Ahilik, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Kırşehir
 • 2004. Müzeleme Açısından Halk İnançları ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Animasyon, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Ankara
 • 2004. Bir Destan Şairi: Kırşehirli Âşık Hasan, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir
 • 2000. Türk Halk Edebiyatında Birbirinin Yerine Kullanılan Bazı Terimler Üzerine, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı İçel

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Anlatım Türlerinde Zıtlık (Tek Yanlılık) Kuralı ve Saltuknâme'de Müslümanlar ile Gayr-ı Müslimler Sarayova/Bosna-Hersek(2015)
 • Küreselleşme ve Tüketim İLESAM-Ankara(2013)
 • Saltıknâme'de İdeal Toplum Düzeni Sarayova(2013)
 • Yunus Emre Şiirlerinde Devrinin Toplumsal Hayatından İzler Bakü-Azerbaycan(2013)
 • Küreselleşme Sürecinde Tüketim Kültürü Gençliye Yardım Fondu-Bakü/Azerbaycan(2013)
 • Kazan'da Ölüm ve Definle İlgili İnanç ve Uygulamalar Kazan/Ankara(2013)
 • Küreselleşme ve Kültür Endüstrisi Anadolu Eğitim ve Araştırma Derneği(2013)
 • Yunus Emre ve Halk Kültürü Uluslarası Hazar Şiir Akşamları-Elazığ(2012)
 • Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Kastamonu(2012)
 • Ömer Fuadi'nin Edebî Şahsiyeti ve Şiirlerindeki Temel Konu ve Kavramlar Kastamonu(2012)
 • Kaygusuz Abdal'ın Menâkıbnâmesi'ne ve Şiirlerine Göre İnsanın Manevî Eğitimi Elmalı-ANTALYA(2011)
 • Köroğlu Destanı’nın Azerbaycan Kolundaki Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri Üzerinde Değerlendirme Bakü-Azerbaycan(2010)
 • I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şölen Kırşehir
 • I. Ahî Evran-ı Velî ve Ahîlik Araştırmaları Sempozyumu Kırşehir
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Ankara
 • II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir
 • I.Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Kırşehir
 • SOKÜM Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu Ankara
 • Hakîm Süleymân Ata ve Yunus Emreye Göre İnsan Olmak Aksaray, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Hacettepe Ün. Ankara(2014)
 • Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Kastamonu(2012)
 • SOKÜM Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu Ankara
 • II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir
 • Düzenleme Kurulu üyeliği I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Türk Dili ve Ed. Bölüm Başkanlığı (2014)(04.9.2014 - )
 • Türk Halkbilimi Böl. Başkanı (vekaleten) (2007)(28.5.2007 - )
 • Türkçe Eğitimi Böl. Anabilim Dalı Başkanı (2006)
 • Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı (vekaleten) (2006)(28.9.2006 - )
 • Türk Dili Bölüm Başkanlığı (1999)(15.9.1999 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Kitâb-ı Dede Korkut’ta Diplomatik Lisan: Halkbilimi Bakımından Bir Anlam İncelemesi (2013)
 • Dede Korkut Hikâyeleri’nde Anametinsel Dönüşümler (2011)
 • Bursa Irgandı Köprüsü'nde İcrâ Edilen Geleneksel Meslekler (2011)
 • Çankırıda Kına, Düğün ve Nişan Geleneği
 • Tokatlı Âşık SelmanÎnin Âşıklık Geleneğindeki Yeri
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi
 • Ankara Kızılay";da İki Pasaj Örneğinde Gençlik Kültürü
 • Adıyaman ve Çevresinde Adak Yerleri ve Buralarda Gerçekleştirilen Ritüeller

Dersler

 • Halkbilimi (2015-2016/Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi IV (2015-2016/Bahar)
 • Seminer (2015-2016/Bahar)
 • Türk Sanatında Figuratif Bezemelerin Kaynakları (2015-2016/Bahar)
 • Osmanlı Türkçesi II (2015-2016/Bahar)
 • Popüler Kültür (2015-2016/Bahar)
 • Öyküleme II (2015-2016/Bahar)
 • Kültür Endüstrisi (2015-2016/Bahar)
 • Türk Mitolojisi (2015-2016/Bahar)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2006-2007)
 • Halkbilimi Tarihi I (2007-2008)
 • Gelenekler ve Halk İnançları (2007-2008)
 • Halkbilim Tarihi II (2007-2008)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2003-2004)
 • Seç.I. Türk Destanlarının Tahlili (2003-2004)
 • Tiyatro ve Canlandırma (2004-2005)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2004-2005)
 • Dil ve Kültür (2004-2005)
 • Türk Halk Edebiyatı (2006-2007)
 • Dil ve Kültür (2003-2004)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2004-2005)
 • Türk Sanatında Mitoloji ve İkonografi (2012-2013 GÜZ)
 • Türk Halk Edebiyatı (2004-2005)
 • Türk Destanlarının Tahlili (2004-2005)
 • Türkçe II Sözlü Anlatım (2004-2005)
 • Türk Halk Edebiyatı (2005-2006)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2005-2006)
 • Tiyatro ve Canlandırma (2006-2007)
 • Gelenekler, Görenekler ve Halk İnançları (2006-2007)
 • Halk Tiyatrosu (2006-2007)
 • Seminer (2006-2007)
 • FOV 225 Öyküleme (2015-2016 Güz)
 • Gelenekler, Görenekler ve Halk İnançları (2007-2008)
 • SBA 307 Türk Mitolojisi (2015-2016 Güz)
 • RS315GK Türk Sanatında Mitoloji İkonografi (2015-2016 Güz)
 • YMS 533 Popüler Kültüre Giriş (2015-2016 Güz)
 • Halk Tiyatrosu (2007-2008)
 • GTS-201 Osmanlı Türkçesi I (2015-2016 Güz)
 • Türk Destanları (2007-2008)
 • GTS-303 Osmanlı Türkçesi III (2015-2016 Güz)
 • Yazılı Kaynaklar (2007-2008)
 • GTS 305 Türk Mitolojisi (2015-2016 Güz)
 • Seminer (2007-2008)
 • Okul Deneyimi (2004-2005)
 • Konuşma ve Yazma Eğitimi (2005-2006)
 • Türkçe II Sözlü Anlatım (2005-2006)
 • Türk Destanları (2006-2007)
 • Yazılı Kaynaklar (2006-2007)
 • Okul Deneyimi II (2003-2004)
 • Halk Tiyatrosu (2007-2008)
 • Türkçe Tekamül (2003-2004)
 • Çağdaş Türk Edebiyatı I (2014-2015/Güz)
 • Tiyatro ve Canlandırma (2005-2006)
 • Osmanlı Türkçesi I (2014-2015/Güz)
 • Türk Destanlarının Tahlili (2005-2006)
 • Türk ve Boşnak Halk Edebiyatı (2014-2015/Güz)
 • Türk Mitolojisi (2005-2006)
 • Dil ve Kültür (2005-2006)
 • Âşık Edebiyatı (2005-2006)
 • Gelenekler Görenekler ve Halk İnançları (2008-2009)
 • Gelenekler ve Halk İnançları (2008-2009)
 • Halk Tiyatrosu II (2008-2009)
 • seminer (2008-2009)
 • Türk Edebiyatına Giriş (2010-2011 Güz)
 • Masal (2010-2011 Güz)
 • Mitoloji ve İkonografya (2012-2013 BAHAR)
 • Türk Sanatında Mitoloji ve İkonografya (2012-20123 BAHAR)
 • Osmanlı Türkçesi II (2014-2015 Bahar)
 • Çağdaş Türk Edebiyatı II (2014-2015 Bahar)
 • Âşık Şiiri (2012-2013 BAHAR)
 • Türk ve Boşnak Halk Edebiyatı II (2014-2015 Bahar)
 • Konuşma (2014-2015 Bahar)
 • Türk Halk Edebiyatı Giriş (2012-2013 BAHAR)
 • TD 101 Türk Dili (1995-1996)
 • TD 101 Türk Dili (1996-1997)
 • TD 102 Türk Dili (1996-1997)
 • TD 101 Türk Dili (1997-1998)
 • Halk Tiyatrosu (2008-2009)
 • TDE 106 Türkçe Kompozisyon (2000-2001)
 • Yazılı Kaynaklar (2008-2009)
 • Türk Destanları (2008-2009)
 • TD 101 Türk Dili (2000-2001)
 • TD 102 Türk Dili (1999-2000)
 • TDE 405 Tasavvufî Türk edebiyatı (2001-2002)
 • TDE 110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (1999-2000)
 • TUR 241 Anlatı Türleri (2013-2014 Güz)
 • TDE 211 Türk Halk edebiyatı (1999-2000)
 • TDE 106 Türkçe Kompozisyon (1999-2000)
 • TDE 312 Türk Halk Edebiyatı (200-2001)
 • TDE 311 Türk Halk edebiyatı (1999-2000)
 • TDE 106 Türkçe Kompozisyon (2001-2002)
 • TD 102 Türk Dili (1995-1996)
 • TDE 211 Türk Halk edebiyatı (1998-1999)
 • THB 305 Halk Hikayeleri (2011-2012/GÜZ)
 • TDE 311 Türk Halk edebiyatı (1998-1999)
 • THB 113 Türk Edebiyatına Giriş (2011-2012/GÜZ)
 • TD 102 Türk Dili (1998-1999)
 • TDE 212 Türk Halk Edebiyatı (1998-1999)
 • TDE 312 Türk Halk Edebiyatı (1998-1999)
 • TDE 105 Türkçe Kompozisyon (2000-2001)
 • TDE 311 Türk Halk Edebiyatı (2000-2001)
 • TDE 405 Tasavvufî Türk Edebiyatı (2000-2001)
 • TDE 101 Türk Dili (2001-2002)
 • TDE 311 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TD 101 Türk Dili (1998-1999)
 • TDE 212 Türk Halk Edebiyatı (1999-2000)
 • TDE 411 Türk Halk Edebiyatı (2000-2001)
 • Türk Halk Edebiyatına Giriş (2011-2012 Bahar)
 • TDE 412 Türk Halk Edebiyatı (2000-2001)
 • Âşık Şiiri (2011-2012 Bahar)
 • TD 102 Türk Dili (2001-2002)
 • TDE 212 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TDE 412 Tasavvufî Türk Edebiyatı (2001-2002)
 • TD 101 Türk Dili (2002-2003)
 • TDE 109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2000-2001)
 • TDE 411 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TDE 312 Türk Halk edebiyatı (1999-2000)
 • TDE 412 Türk Halk Edebiyatı (1999-2000)
 • TDE 110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2000-2001)
 • TDE 109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2001-2002)
 • TDE 110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2001-2002)
 • TD 101 Türk Dili (1999-2000)
 • TDE 211 Türk Halk Edebiyatı (2000-2001)
 • TDE 406 Tasavvufî Türk Edebiyatı (2000-2001)
 • TD 102 Türk Dili (1994-1995)
 • TD 102 Türk Dili (1997-1998)
 • 215123 Konuşma ve Yazma Eğitimi (2003-2004)
 • 215136 Türk Halk Edebiyatı (2003-2004)
 • TDE 211 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TDE 312 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TDE 105 Türkçe Kompozisyon (2002-2003)
 • TDE 211 Türk Halk Edebiyatı (2002-2003)
 • Halk Edebiyatı I (2012-2013 GÜZ)
 • TDE 109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (2002-2003)
 • Halk Efsaneleri ve Halk Hikayeleri (2012-2013 GÜZ)
 • TD 102 Türk Dili (2002-2003)
 • Halk Masalları ve Fıkralar (2012-2013 GÜZ)
 • TDE 212 Türk Halk Edebiyatı (2001-2002)
 • TD 102 Türk Dili (2000-2001)
 • TDE 105 Türkçe Kompozisyon (2001-2002)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • -. (2016). Türk İrfân ve Medeniyetinin Yazılı Kaynakları. Çin Yıllıkları'ndan Seyahatnâmelere kadar Türk kültürünün yazılı kaynakları üzerine değerlendirmeler. Türkiye. Barış.
 • (2014). Kaygusuz Abdâl-Gülistân. Tasavvuf Türkiye. SAGE.
 • (2013). Kaygusuz Abdâl-Divan. Tasavvuf Türkiye. Diyanet İşleri Başkanlığı.
 • (2013). Türk Halk Şiiri. Türk halk şiiri, tarihî gelişimi, tür ve şekilleri, temsilcileri. Türkiye. Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Mustafa Tatcı. (2012). Ömer Fuâdî Halvetî Divânçe-i İlâhiyât-Sadefiye-Pendiyye. Tasavvuf Türkiye. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür ve Sanat Derneği.
 • Mustafa Tatcı. (2012). Niyazî-i Mısrî'nin İzinde Bir Eren Bursalı Kasımzâde Seyyid Mehmet Halvetî-Dîvân-ı İlâhiyât. Tasavvuf Türkiye. Bursa İl Özel İdaresi.
 • (2010). Aşk Konulu Azerbaycan Halk Hikayelerinin Şiirsel Yapısı. Azerbaycan muhabbet destanlarının poetik yapısı ve özelliklerini araştıran, inceleyen bir kitap. Türkiye. Kültür Ajans.
 • Mehmet Aça Müge Yılmaz. (2008). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Türkiye. Grafiker.
 • -. (2007). Bir Destan Şairi Geycekli Âşık Hasan. Türkiye. Kırşehir Belediyesi.
 • -. (2006). Hakîm Süleymân Ata. Türkiye. Oba.
 • -. (2004). Türk Halk Şiiri. Türkiye. Kurmay.
 • -. (1960). Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği. Halk inançları ve bu inançlar doğrultusunda tedavi uygulamaları. Türkiye. Barış.

Atıf

 • (2008). Milli Folklor, Toplumsal Bellek veya Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metninin Değerlendirilmesi
 • (2008). Milli Folklor, Masallarda Dış Can-Canın Beden Dışında Saklanması
 • (2003). Milli Folklor, Masallarda Dış Can" (Canın Beden Dışında Saklanması)
 • (2002). Akademik Araştırmalar, Türklerde ağıt
 • (2002). Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Kırgız Halk Şiiri
 • (2002). Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri , Türk Halk Edebiyatı’nda Birbirinin Yarine Kullanılan Bazı Terimler Üzerine
 • (1999). Milli Folklor, Türk Mitolojisinde Kuşlar

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2008). Garipnamede İnsan. Milli Folklor, 78(28-36).
 • (2008). Toplumsal Bellek ve Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metninin Değerlendirilmesi. Milli Folklor, 77(61-68).
 • (2007). Ziya Gökalpin Masallarında Tipler. Milli Folklor, 74(29-33).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). Tuzla ve Çevresi Müslümanlarında Ölüm Âdetleri. Folklor/Edebiyat, 85(51-64).
 • (2015). Folk Medicine, Folk Healing. Gazi Akademik Bakış, 17(181-192).
 • (2013). Hakikatin Kubbesine Girince... (Pîr Sultân Abdâl'ın İdeal İnsanı İnşâ Etme Yönündeki Nasihatleri). Zeitschrift für die Welt der Türken , [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013)(175-183).
 • (2011). Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan Kolu) Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri. Gazi Akademik Bakış, 8(165-202).
 • (2011). Religion and Folk Beliefs. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks , Vol.3, No.1 (67-76).
 • (2010). Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları. . Zietschrift für dieWelt der Türken/Journal of World of Turk, Vol 2, No 3 (2010) (81-89).
 • (2005). Özdeşleşme, İçe Bakış ve Halk Anlatıları. Milli Folklor, 68(91-95).
 • - (2003). Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması). Milli Folklor, 60(161-164).
 • - (2003). Köroğlu Destanı Antep Rivayeti. Bilig, 24(65-87).
 • (2003). Bir Silifke Masalı ve Masal Üzerine Düşünceler. Türk Dili, 617(470-477).
 • - (1999). Türk Mitolojisinde Kuşlar. Milli Folklor, 42(83-88).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • - (2017). Kutadgu Bilig'te İyi İnsan Kötü İnsan. Bizim Külliye, 71(57-62).
 • - (2006). Yöneten, Yönetilen ve Töre Çerçevesinde Orhun Kitabelerini Yeniden Okumak. Erciyes, 338(7-9).
 • - (2004). Türk Halk İnançlarında ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Meyve. Türklük Bilimi Araştırmaları, 16(95-109).
 • - (2002). Türklerde Ağıt. Akademik Araştırmalar, 12(61-76).
 • - (2002). Kırgız Halk Şiiri. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 22(39-51).
 • - (1998). Türk Halk Şiirinde Şair Tipleri Üzerine. Erciyes, 252(17-21).
 • - (1996). Yunus Emre"nin Şiirlerinde Teşbih. Erciyes, 228(1-5).
 • - (1994). Uygur Destanları. Erciyes, 204(16-21).
 • (1994). Türk Edebiyatında Etiolojik Hayvan Masalları 24, 45-47, 1994. Milli Folklor, 24(45-47).