Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Kurtoğlu, O. (2017). Diyarbakırlı Lebîb Dîvânı (e-kitap). Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Kurtoğlu, O. (2017). Zâtî Dîvânı (Gazeller Dışındaki Şiirler) (e-kitap). Kültür ve Turizm Bakanlığ.
 • Şahin, A., Bayraktar, F., Örs, H., Yücekaya H., Bayraktar, L., Kurtoğlu, O., Adıbelli, R., Ceylan, K. . (2016). Postmodern Çağda AHÎLİK. Nobel.
 • Kurtoğlu, O. (2016). Zâtî Dîvânı - Gazeller Dışındaki Şiirler- (İnceleme-Tenkitli Metin). Sonçağ.
 • Kurtoğlu, O. (2015). Yozgatlı Nihânî - Velâyet-nâme-i Hâcı Bektaş-ı Velî. Gazi Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi.
 • Kurtoğlu, O. (2012). Bosnalı Âsım Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin) . Bizim Büro Basımevi .
 • Kılıç, F., Kurtoğlu, O., Bülbül, T.. (2008). Deniz Ali Baba Dergâhı Postnişini Haydar Cemil Baba (Haydarî) ve Şiirleri. Gazi Üniversitesi Türk Hamer.
 • Köksal, M. F., Kurtoğlu, O., Karaköse, H., Şenödeyici, Ö.. (2008). Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Ahi Şecerenâmeleri-Beratlar-Vakfiyeler). Kırşehir Valiliği.
 • Kurtoğlu, O. (2006). Girit Şâirleri. Akçağ.

Editörlük

 • (2017). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 84.
 • (2017). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 81.
 • (2017). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 82.
 • (2017). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 83.
 • (2016). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 79.
 • (2016). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 80.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Kurtoğlu, O. (2011). Ali Nihânînin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi ve Velâyetnâmedeki Hacı Bektaş-ı Velî Medhiyeleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 57(29-56).
 • Kurtoğlu, O. (2009). Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği. Milli Folklor, 81(89-99).
 • Kurtoğlu, O. (2008). Hurufî-Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 45(25-35).
 • Kurtoğlu, O. (2008). Haydar Cemil Baba (Haydarî)nın Şiirlerinde Muhteva. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 48(91-125).
 • Kurtoğlu, O. (2006). Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler. Bilig, 38(71-91).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kurtoğlu, O. (2018). Türk Kültürünün Münbit Bir Şehri Olan Diyarbakır’daki Edebî Çevreler ve Hamilik. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 43(135-144).
 • Kurtoğlu, O. (2017). Koniçe Dergâhı Post-Nişîni Amasyalı Türâbî Baba ve Şiirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 84(229-262).
 • Kurtoğlu, O. (2016). Yozgatlı Nihânî’nin Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’ndeki Eskicil Unsurlar. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 80(99-120).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kurtoğlu, O. (2011). Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler ve Cem Sultan’ın Kerem Kasidesi . Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 8(285-310).
 • Kurtoğlu, O. (2009). Divan Şairinin Yere Tarihe Katkısı Bağlamında Diyarbakırlı Lebîb'in Tarihleri. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 4(63-82).
 • Kurtoğlu, O. (2003). Solak-zâde Hemdemî'nin Fihrist-i Şâhân'ına İki Zeyl. Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, , (317-328).
 • Kurtoğlu, O. (1991). Zatinin Kasideciliği. Türk Kültürü, 405(42-49).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Türk Kültürünün Münbit Bir Şehri Olan Diyarbakır’daki Edebî Çevreler. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi. Bakü(2017)
 • Kadın Şairlerin Diliyle Kerbelâ. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu. Amasya(2017)
 • Zâtî nin Şebistânî Şiirleri. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. Antalya(2016)
 • Yozgatlı Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu(2016)
 • Ali Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi'deki Sarı Saltuk Bölümü Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013(2013)
 • "Değer Öğretiminde Klâsik Türk Edebiyatı Metinleri ve 18. Yüzyıl Şâirlerinden Diyarbakırlı Lebîbin Pend-nâmesi" Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu V. Klâsik Türk Edbiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)-Uluslar Arası-16-18 Ekim 2009, Mardin(2009)
 • "Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğin Klâsik Türk Şiirindeki Konumu" Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu; Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına; 15-17 Nisan 2009 Kocaeli.(2009)
 • "Ahi Şecerenâmelerine Göre Ahilik Âdâb ve Uygulamaları" Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir.(2008)
 • "Şuarâ Tezkirelerine Göre Şâirlerin Mahlas Alma Sebepleri" Kırşehir Valiliği ve G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni13-14 Ekim 2005, Kırşehir.(2005)
 • "Şuarâ Tezkireciliği Geleneğine yeni Bir Halka: Nûri Osman Hanyevî ve Eseri", I.Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003), Kırşehir(2003)
 • "Cemil Hayderî ve Şiirleri", Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ,Ankara
 • "Divan Şairinin Yere Tarihe Katkısı ve Bu Bağlamda Diyarbakırlı Lebîbin Tarihleri" Gaziantep Üniversitesi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü 1. Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, Gaziantep

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Bakü-Azerbaycan(2017)
 • I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir
 • Geleneğin İzinde Edebiyat Sempozyumu, G.Ü. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 28 Nisan 2006 (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 12-13 Ekim 2004 Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, 24-26 Mayıs 2007 Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005 Kırşehir (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • Geleneğin İzinde Edebiyat Sempozyumu, G.Ü. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 28 Nisan 2006 (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2016)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Arslan, T. (2018). İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki ŞR 60 ve 89 Numaralı Şiir Mecmuaları (İnceleme, Metin ve MESTAP'a Göre Tasnifi) (2018)
 • Turgut, Z. N. (2018). Klasik Türk Edebiyatında Kudûmiye. (2018)
 • Eraslan, S. (2017). İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki ŞR 87 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme, Metin ve MESTAP'a Göre Tasnifi) (2017)
 • Duymaz, M. (2010). Diyarbakırlı Azmî ve Dîvânçesi (İnceleme-Metin-İndeks). (2010)

Dersler

 • ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER
 • ESKİ YAZI VE KİTAP BİLGİSİ
 • BİYOGRAFİK ESERLER I
 • BİYOGRAFİK ESERLER II
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI III
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV