Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Orhan Kurtoğlu, 2013. Ali Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi'deki Sarı Saltuk Bölümü, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013 Köstence-ROMANYA

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Şuarâ Tezkireciliği Geleneğine yeni Bir Halka: Nûri Osman Hanyevî ve Eseri", I.Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003), Kırşehir
 • "Şuarâ Tezkirelerine Göre Şâirlerin Mahlas Alma Sebepleri" Kırşehir Valiliği ve G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni13-14 Ekim 2005, Kırşehir.
 • "Cemil Hayderî ve Şiirleri", Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ,Ankara
 • "Divan Şairinin Yere Tarihe Katkısı ve Bu Bağlamda Diyarbakırlı Lebîbin Tarihleri" Gaziantep Üniversitesi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü 1. Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, Gaziantep
 • "Değer Öğretiminde Klâsik Türk Edebiyatı Metinleri ve 18. Yüzyıl Şâirlerinden Diyarbakırlı Lebîbin Pend-nâmesi" Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu V. Klâsik Türk Edbiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)-Uluslar Arası-16-18 Ekim 2009, Mardin
 • "Ahi Şecerenâmelerine Göre Ahilik Âdâb ve Uygulamaları" Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir.
 • "Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğin Klâsik Türk Şiirindeki Konumu" Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu; Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına; 15-17 Nisan 2009 Kocaeli.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Kırşehir
 • Geleneğin İzinde Edebiyat Sempozyumu, G.Ü. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 28 Nisan 2006 (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir Valiliği ve G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, 12-13 Ekim 2004 Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, 24-26 Mayıs 2007 Kırşehir. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005 Kırşehir (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir
 • Geleneğin İzinde Edebiyat Sempozyumu, G.Ü. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 28 Nisan 2006 (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Kırşehir

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Diyarbakırlı Azmî ve Divançesi

Dersler

 • TDE 305 Eski Türk Edebiyatı III
 • TDE 306 Eski Türk Edebiyatı IV

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Orhan KURTOĞLU. (2015). Yozgatlı Nihânî - Velâyet-nâme-i Hâcı Bektaş-ı Velî. Hacı Bektaş-ı Veli Türkiye. Gazi Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi.
 • Orhan KURTOĞLU. (2012). Bosnalı Âsım Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin) . 17. yy. Dîvan Şiiri, Türkiye. Bizim Büro Basımevi .
 • Filiz KILIÇ-Orhan KURTOĞLU-Tuncay BÜBÜL. (2008). Deniz Ali Baba Dergâhı Postnişini Haydar Cemil Baba (Haydarî) ve Şiirleri. Bektaşî Edebiyatı, Türkiye. Türk Hamer.
 • M. Fatih KÖKSAL-Orhan KURTOĞLU-Hasan KARAKÖSE-Özer ŞENÖDEYİCİ. (2008). Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (Ahi Şecerenâmeleri-Beratlar-Vakfiyeler). Ahilik Türkiye. Kırşehir Valiliği.
 • Orhan KURTOĞLU. (2006). Girit Şâirleri. Türkiye. Akçağ.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • KURTOĞLU, O (2011). Ali Nihânînin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi ve Velâyetnâmedeki Hacı Bektaş-ı Velî Medhiyeleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 29(56).
 • KURTOĞLU, O (2009). Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği. Milli Folklor, 81(89-99).
 • KURTOĞLU, O (2008). Hurufî-Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 45(2535).
 • KURTOĞLU, O (2008). Haydar Cemil Baba (Haydarî)nın Şiirlerinde Muhteva. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 48(91125).
 • KURTOĞLU, O (2006). Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler. Bilig, 38(7191).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KURTOĞLU, O (2011). Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler ve Cem Sultan’ın Kerem Kasidesi . Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 8(285-310).
 • KURTOĞLU, O (2009). Divan Şairinin Yere Tarihe Katkısı Bağlamında Diyarbakırlı Lebîb'in Tarihleri. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 4(63-82).
 • KURTOĞLU, O (2003). Solak-zâde Hemdemî'nin Fihrist-i Şâhân'ına İki Zeyl. Diriözler Armağanı Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, , (317-328).
 • KURTOĞLU, O (1991). Zatinin Kasideciliği. Türk Kültürü, 405(42-49).