Prof. Dr. M. Öcal Oğuz

Edebiyat Fakültesi > Türk Halk Bilimi

Dersin Adı Halkbilimi Tarihi
Dersin Kodu 1050001
 
Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Teori Uyg. Lab. Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Ders Dili Türkçe
Zorunlu / Seçmeli Zorunlu
Ön Şartlar
Dersin İçeriği
Dersin Amacı Derste, halkbiliminin doğuşunu hazırlayan süreçler, bu süreçlerde yaşanan sosyal ve kültürel gelişmeler, bu gelişmeler ışığında halkbilimi çalışmalarının kazandığı eğilimler, araştırdığı konular, diğer disiplinlerle ilişkileri ve bunların Türk halkbilimi çalışmalarına yansımaları kronolojik bir yaklaşımla ele alınacak ve öğrencilerin halkbilimi çalışmalarının ortaya çıkış şart ve nedenleriyle günümüzdeki durumunu tarihsel bir yaklaşımla kavramaları sağlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Yükümlülükler:
Öğrenciler programda belirtilen konulara ön hazırlık yaparak gelirler. Konuyla ilgili ön hazırlık, kaynakça bilgisi, seçilmiş bir makale ve metin okuma biçimindedir. Haftanın konusu yapılan bu ön hazırlık çerçevesinde tartışmalı olarak yürütülür.

Ödevler:
Öğrenciler, ayrıntıları derste tartışılacak olan “Halkbilimi Terimleri Tarihi” konusunu sorgulayan 8 +/-2 sayfadan oluşan bir makale hazırlayacaklar ve çalıştıkları konuyla bağlantılı olacak şekilde -akademik çalışmalarını yürüttükleri ikinci dilden- bir yazıyı Türkçeye çevireceklerdir. Seçilen konu ve çevrilecek yazı hocaya 14 Kasıma kadar onaylatılacak ve çalışmalar 26 Aralıkta teslim edilecektir. (Çeviri ödevi vize, araştırma ödevi final sınavı yerinedir.)

Kaynak Araştırması ve Sunuş:
Her öğrenci, derste ele alınan konulardan biri hakkında kaynak araştırması yapacak ve araştırmanın sonuçlarını ilgili dersin başında sınıfta 15 dakika içinde sunacaktır. Araştırmanın amacı, ele alınan konuyu ve konu hakkındaki çalışmaları kısaca tanıtmaktır. Sunuştan bir hafta önce plan hakkında hocayla görüşülecektir.

Derse Katılım ve Devam:
Derslere devam ve katılım zorunludur. Vize notu alabilmenin alt sınırı bir dönem içinde derslerin en az yüzde 70’ine devam etmektir. Hiçbir gerekçeyle bu zorunluluk ortadan kalkmaz ve devamdan vize alamayan hiçbir öğrencinin girmiş olsa bile sınavı geçerli sayılmaz. Öğrenci katılmadığı dersle ilgili mazeretini bir sonraki derste hocaya bildirir.

Ödevlerin Teslimi:
Ödevler belirtilen zamanda teslim edilmelidir. Notu verilen ödevler, son düzeltmeler için öğrencilere iade edilebilir. Bu durumda notlandırılmış ödevlerin asılları bir hafta içinde hocaya teslim edilir. Geciken ödevler için gün eksi bir puan uygulanır.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar The History of Folklore in Europe G. Cocchiara ISHI 1981
Folklor: Tarih ve Kuram Sokolov Geleneksel 2009
Sibirya’dan Bir Masal Anası M. Azadovski KB 1992
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Öcal Oğuz Grafiker 2010
Halkbilgisi Yöntemleri Metin Ekici Geleneksel 2004
H. Kuramlar ve Yaklaşımlar-1 Öcal Oğuz vd. Geleneksel 2006
H. Kuramlar ve Yaklaşımlar-2 Ö.Oğuz- S.Gürçayır Geleneksel 2006
H. Kuramlar ve Yaklaşımlar-3 Ö. Oğuz vd. Geleneksel 2009
Folklorun Sahtesi: Fakelore S. Gürçayır Geleneksel 2007
Dünya Halkbilimi Ç. Tarihi Gülin Eker vd. MF 2003
T.D.H. Yöntem Sorunları Öcal Oğuz Akçağ 2000
Günümüz Folklor Kuramları Richard M. Dorson Geleneksel 2006
Türk Bitiği Dursun Yıldırım Akçağ 2000
Türk Halkbilimi S. V. Örnek KB 1995
100 Soruda Türk Folkloru P. N. Boratav Gerçek 1984
T.de Folklor ve Milliyetçilik A. Öztürkmen İletişim 1998
Halkbilimi Yöntemi J.K. Krohn TDK 1996
Sosyal Bilimleri Açın Gülbenkian Kom. Metis 1996
Somut Olmayan K. Miras Nedir Öcal Oğuz Geleneksel 2009
Değerlendirme Ölçütleri
  Yüzde (%)
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Haftalık Konular
1. Hafta Konuluk ve Ödev
2. Hafta Geçmişten Bugüne: Sosyal ve Beşeri Bilimler
3. Hafta Halkbiliminin Doğuşu: 1453’ten 1846’ya
4. Hafta William John Thoms ve “Folklor” Yazısı
5. Hafta Türkiye’de “Folklor” disiplininin manifestosu: Şiir ve İnşa
6. Hafta Türk Halkbiliminde İlk Üç Makale
7. Hafta Dergiler ve Dernekler: Halkevleri Öncesi ve Sonrası
8. Hafta Köprülü ve Halkbilimi
9. Hafta Boratav ve Halkbilimi
10. Hafta Kaplan ve Halkbilimi
11. Hafta Boratav Sonrası DTCF
12. Hafta Elçin ve Halkbilimi
13. Hafta Millî Folklor Enstitüsü
14. Hafta Üniversitelerdeki Son Durum ve SOKÜM