Doç. Dr. Neslihan İlknur KOÇ KESKİN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Antoine Galland'ın Üç Dilli Sözlüğü", XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, 25-28 Eylül 2017. Bükreş/Romanya(2017)
 • “Dil Oğlanı Antonie Galland ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî’sindeki Türkçe Atasözleri Üzerine ”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte 25-28 Eylül 2016. (2016)
 • Özlem Batğı ile; “Âsitânenin Lâle Tarihi ve Kültürü Hakkında Yazılmış Bir Eser: Defter-i Lâlezâr-ı İstanbul”, Uluslarası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya 14-17 Ekim 2015. (2015)
 • “Bir Gelenek ve Bir Edebî Türün İnkıta’ı: Çerâğân ve Çerâğâniye”, Elginkan Vakfı Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Kurultayı, 15-17 Nisan 2015. (2015)
 • “Şükûfe-nâmelerde Gizli Kalan Osmanlı Çiçek Medeniyeti”, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul 17-19 Ocak 2014. (2014)
 • “Pîrim Tohumlarıma Nefes Et” Osmanlı Çiçek Yetiştiriciliğinde Tasavvuf Kültürünün İzleri, I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, İstanbul 13-15 Ekim 2014. (2014)
 • “Divan Şiirinde Hediye”, (Prof. Dr. Ahmet Mermer ile Birlikte), Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 15-16 Kasım 2005, Hediye Kitabı, İstanbul 2007, s.447-465. (2007)
 • "Divan Şiirinde Mîve/Meyve Kelimesi ve Anlam Çerçevesi", Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 7-8 Nisan 2004, Meyve Kitabı, İstanbul 2006, s.599-626.(2006)
 • "Divan Şiirinde Ölüm/Toprak Olmak", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul 25-26 Kasım 2004. (2004)

Seminer

 • Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar Semineri (2008) Bilkent Üniversitesi-Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • “Doğu’ya Seyahat Yabancı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Toplumu Çalıştayı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu, 22 Mayıs 2017 (2017)
 • “Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisinde Kadın ve Sanat”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri Dönem Sonu Semineri, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dönem Sonu Semineri, 23 Mayıs (2016)
 • “Edebî ve Tarihî Metinlerden Hareketle Osmanlıda Sosyal I. Doktora Öğrencileri Çalıştayı”, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu, 23 Mayıs 2016 Ankara. (2016)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • “Alâyî’nin Münazara-i Dervîş ü Ganî’si” (Devam Ediyor) (2017)
 • "Tristan ve İsolde ile Hüsrev ü Şîrîn’in Yapısal ve İçeriksel Bağlamda Karşılaştırıması" (2015)
 • "Abbas-zâde Haşmet’in Tarih-i Muhasara-yı Kars Der Zamân-ı Ahmed Paşa’sı (İnceleme-Metin)" (Devam Ediyor) (2015)
 • "Ubeydî’nin Netâyicü’l-ezhâr Adlı Çiçekçiler Tezkiresi" (2014)
 • 17.Yüzyıl Divanlarına Göre IV. Murad’ın Edebî Biyografisi (2014)
 • “Kaside ile Gazel Arasında: Divan Şiirinde Müzeyyel Gazel” (2014)
 • "Mehmed Tevfîk’in (Çaylak) “Bu Adam” Adlı Latîfeleri (İnceleme-Metin)" (Devam Ediyor) (2013)
 • “Misli İsmail Hakkı ve Dîvânı” (2011)

Dersler

 • Eski Türk Edebiyatına Giriş I (2009-) (Güz)
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş II (2009-) (Bahar)
 • Türk Edebiyatında Mesnevi (2010-2012) (Bahar)
 • Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Türler (2010) (Bahar)
 • Mesnevi Edebiyatı I (2011-2012) (Güz)
 • Seminer (2012) (Bahar)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). Osmanlı Lâle Şenlikleri Çerağan. Türkiye.
 • (2009). Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş (Edebî Türler Bölümü). Akçağ.
 • (2009). Eski Türk Edebiyatı Terimler Sözlüğü (Prof. Dr. Ahmet Mermer ile birlikte). Akçağ.
 • (2009). Osmanlı Şiirinde Mevlevilik Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları (Prof. Dr. Ahmet Mermer, Selahattin Hidayetoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan ile birlikte). Diyanet Vakfı.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). “24 Divân Şairi Adına Tertip Edilmiş Bir Kur’a Fal-nâmesi Üzerine”. TÜRÜK, 6(s.88-118.).
 • (2016). “Osmanlı Şiirinin Önemli Bir Görsel Kaynağı: Ralamb’ın Türk Kıyafetleri Albümü”. Türkiyat Mecmuası, 26( s.247-265.).
 • (2013). “Fâzıl’ın Çengîleri: Çengînâme Üzerine” . JASSS, 6( s.329-371.).
 • (2011). “Şükûfe-perest Bir Osmanlı: Ali Çelebi ve Şükûfe-nâmesi”. Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 8(257-284).
 • (2011). “17.Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı”. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi-Kültürümüzde İntikam-, 1/2(162-172).
 • (2011). “Minyatür Merceğiyle Divan Şiirini Görmek”. Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Walter G. Andrews Armağanı-1, 34/1
 • (2010). “I.Abdülhamitin Şehzadelerinin Bed-i Besmele Törenini Anlatan Enderûnlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyârı Üzerine”. Türkiyat Araştırmaları, 27(149-186).
 • (2010). “Maşûk, Âşık ve Rakip Arasındaki Hiyerarşik İlişkiler”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish Turkic, 5/3(400-420).
 • (2008). “Dede Korkud’un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 3/1
 • (2008). “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hiyesi’ne Göre Mevlânâ”. Erdem, 50(197-222).
 • (2007). “Osmanlı Şiirinde İftihar ve İmtiyaz Simgeleri “Çelenk”, “Otaga” ve “Sorguç”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2/7(495-515).
 • (2007). “Divân Şiirinde Senli Benli Gazeller Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiyat Dergisi, 1(159-182).
 • (2003). Tuba Saltık Özkan ile birlikte; "Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma". Milli Folklor, 57(164-183).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Elginkan Vakfı Türk Kültürünü Araştırma Ödülü 2015. (2015)