Yrd. Doç. Dr. Nasrullah UZMAN

Edebiyat Fakültesi > Tarih

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

(İlgili yayının üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

 

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. İktidardan Muhalefete M. Fuad Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi (1956-1966)”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, C. 7, S. 13, Kış 2013, s. 185-208.

A2. Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimde Karar Alma Sürecine Dair Çalışma ve Beklentileri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 80, Kış/Aralık 2016, s. 121-136.

A3. Türkiye’nin Sınır Güvenliği Açısından Suriyeli Sığınmacılar Meselesi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 15, Kış 2016, s. 135-158.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

B1. I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Yakınlaşma Çabaları”, II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu, (15-17 Ekim 2008), Kafkas Üniversitesi, Kars 2009, s. 391-400.

B2. Balkan Paktı ve Basındaki Yansımaları”, VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler, C. II, (Üsküp-Manastır, Makedonya, 17-22 Kasım 2011), Yay. Haz. Orhan Neçare, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015, s. 1257-1303.

B3. Demokrat Parti Döneminde Yozgat’ta İktidar-Muhalefet İlişkileri (1950-1960)”, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-7 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı, C. II (Yozgat’ın Siyasî, İçtimaî ve İktisadî Tarihi), Bozok Üniversitesi, Yozgat 2016, s. 361-382.

B4. Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskânları (1991-2011)”, Uluslararası Gürcistan’da İslâmiyet’in Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu (6-8 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği, İstanbul 2017, s. 333-346.

B5. 1917 Ekim İhtilali’nin Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerine Etkileri”, Tarihin Yol Ayrımında Azerbaycan: Kaos ve Karmaşa 1917 Yılı Kongresi (2-3 Kasım 2017), Azerbaycan Millî İlimler Akademisi A.A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü-Azerbaycan Tarih Kurumu-Azerbaycan Tarihçileri Birliği, Bakü/Azerbaycan.

B6. Kafkas Göçlerinin Anadolu’nun Demografik Yapısına Etkileri (1877-1878)”, Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu (25-26 Kasım 2017), Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Gürcistan Dostluk Derneği, İstanbul.

B7. Hatıraların Siyasi-Hukuki Hayatta Kullanılmaları: Yassıada Yargılamalarında Delil Teşkil Eden Günlükler Örneği”, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu (25-27 Nisan 2018), Türk Tarih Kurumu-Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 

C. YAZILAN KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

C1. Sadri Maksudi Arsal’ın TBMM’deki Faaliyetleri”, Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 2014, s. 477-496.

C2. Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler”, 100. Yılında Balkan Harbi, Ed. Çağatay Özdemir, Türk Yurdu, Ankara 2015, s. 268-276.

C3. “Atatürk, İnönü ve Bayar Dönemleri (1923-1960)”, Öğretmenlik Alan Bilgisi Tarih (Konu Anlatımı, Konu Testleri, Konu Kaynakçası), Ed. Mustafa H. Eravcı, Akçağ Yay., Ankara 2015, s. 541-593.

C4. Prof. Dr. Osman Turan-Yeni İstanbul Yazıları, Hitabevi Yay., Ankara 2016.

C5. Türkeş Konuşuyor-Alparslan Türkeş'in Hatıraları (1939-1961), Berikan Yay., Ankara 2017.

C6. "Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kuruluş Süreci", Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş’e Armağan, Ed. Saadettin Yağmur Gömeç-Tuba Tombuloğlu, Berikan Yay., Ankara 2018, s. 227-246.

C7. "Türkiye’nin Göçmen Politikalarını Belirleyen Etkenler (1923-1947)", Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı -Bilim Uğrunda 30 Yıl-, Ed. Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Ankara 2018, s. 271-281.

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D1. Balkan Savaşlarında Gönüllü Birlikler”, Türk Yurdu, 100. Yılında Balkan Harbi Sayısı, Kasım 2012, C. 32, S. 303, s. 170-175.

D2. I. Dünya Savaşı Öncesinde Rusya’nın Doğu Anadolu Politikası”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı-III, Temmuz-Aralık 2015, Yıl: 21, S. 73, s. 659-671.

D3. Nurettin Topçu’nun Türk Yurdu Yazıları”, Türk Yurdu, Mayıs 2016, C. 36, S. 345, s. 32-36.

D4. Suriyeli Akademisyenlerin Bakış Açısından Türkiye-Suriye İlişkileri ve Sığınmacılar Meselesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), Bahar 2016, Yıl: 13, S. 24, s. 251-272.

D5. Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuki Statüleri”, Türk Yurdu, Mart 2017, C. 37, S. 355, s. 19-20.

D6. Doğumunun 100. Yıl Dönümü Münasebetiyle: Arşiv Belgeleri Işığında Alparslan Türkeş Biyografisine Katkı”, Türk Yurdu, Nisan 2017, C. 37, S. 356, s. 39-42.

D7. Umuda Yolculuğun Bilançosu: Suriyeli Sığınmacıların Avrupa Hayali"Türk Yurdu, Ağustos 2017, C. 37, S. 360, s. 42-46.

D8. "Adnan Menderes ve M. Fuad Köprülü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nden İhraçları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 36, S. 62, Eylül 2017, s. 205-228.

D9. "Milletvekili Olarak Nevzat Kösoğlu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 21, S. 3, Eylül 2017, s. 971-984.

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

E1. Cumhuriyet Türkiye’sinin İlk Kadın Milletvekilleri: Biyografileri, Genel Özellikleri ve TBMM’deki Faaliyetleri”, II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bildiriler, (17-18-20 Mayıs 2010), Ankara, 2010, s. 53-106.

E2. Milletvekili olarak Nevzat Kösoğlu”, Kültür Hayatımızda Nevzat Kösoğlu Bilgi Şöleni, Türk Ocakları Genel Merkezi / Milli Kütüphane Başkanlığı, 22 Mart 2014, Ankara.

E3. Mustafa Kemal Atatürk'ü Yetiştiren Kadın: Zübeyde Hanım", Anadolu Kadınları Teşkilatı (Bâcıyân-ı Rûm) Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21-23 Şubat 2018, Bilecik.

 

F. DİĞER YAYINLAR:

F1. Osmanlı Devleti’nin Manevi Kurucusu: Şeyh Edebâli”, İlbank, S. 5, Eylül-Ekim 2010, s. 54-56.

F2. Sarıkamış: Beyaz Hüzün”, İlbank, Kasım-Aralık 2011, S. 12, s. 88-90.

F3. Balkanların Kalbi: Makedonya Cumhuriyeti”, Turkuazeu, S. 14, Kasım-Aralık 2011, s. 12-15.

F4. Arşiv Belgeleri Işığında Alparslan Türkeş Biyografisine Katkı”, Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, Haziran 2015, S. 142, s. 28-30.

F5. İki Darbe Arası Dönemde MHP’nin TBMM’de Temsili”, Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, Temmuz 2015, S. 143, s. 37-41.

F6. Karşıt Görüş Söylemi veya Terör Seviciliği”, Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, Temmuz 2016, S. 155, s. 64-67.

F7. Türk Toplumunda Sınıf Meselesi ve Milliyetçilik”, Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, Ağustos 2016, S. 156, s. 71-73.

F8. Suriyeli Sığınmacılar ve Vatandaşlık Meselesi”, Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, Eylül 2016, S. 157, s. 42-45.

F9. Doğumunun 100. Yıldönümü Münasebetiyle: Alparslan Türkeş Bibliyografyasına Katkı”, Devlet, Kasım-Aralık 2017, Yıl: 14, S. 474, s. 59-65.

F10. Çileli Bir Ömür: Başbuğ Alparslan Türkeş'in Hayatı", Yeni Düşünce, Kasım 2017, Yıl: 23, S. 808, s. 46-51.

F11. “Röportaj", Çevre, İnsan ve Şehir, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2018, S. 17, s. 68-73.

 

G. SANATSAL FAALİYETLER (SERGİ)

G1. Arşiv Belgelerine Göre Kars ve Civarında Ermeni Mezalimi, Yer: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü/Kars, Düzenleyenler: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü (Tarih: 10.04.2015-31.12.2015)

G2. Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Mezalimi, Yer: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/Ankara, Düzenleyenler: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Tarih: 24.04.2015-31.12.2015)

 

H. KONFERANS VE PANELLER:

H1.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi”, Sorgun Ülkü Ocakları, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu, Sorgun/Yozgat, 28 Ocak 2011. (Konferans)

H2.Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Statüsü ve Türkiye’deki Barınma Kampları”, Suriyeli Sığınmacılar: Sosyolojik, Psikolojik, Tarihi Bakış, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 75. Yıl Konferans Salonu, Ankara, 13 Haziran 2013. (Panel)

H3.Mehmet Akif’in Milli Mücadeledeki Rolü”, İstiklal Marşı’nın I. BMM’de Kabul Edilişinin 93. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Konser Salonu, Ankara, 12 Mart 2013. (Panel)

H4. Bir Millet Liderini Uğurluyor: Atatürk’ün Vefatı ve Defni”, Ankara 1 Nolu F Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Ankara, 10 Kasım 2014. (Konferans)

H5. Vefatının 76. Yıldönümünde Atatürk’ü Anmak ve Anlamak”, Atatürk’ü Anma Programı, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu, Ankara, 12 Kasım 2014. (Konferans)

H6. Türk Modernleşmesi ve Demokrasi”, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Ankara, 25 Mart 2016. (Konferans)

H7. Nasıl Akademisyen Olunur?”, Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu, Meslek Tanıtım Günleri, Ankara, 23 Mart 2017. (Konferans)

H8. Ölümünün 40. Yılında Prof. Dr. Osman Turan ve Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi”, Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu, Ankara, 20 Ocak 2018. (Panel)

 

I. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

I1. Doğan Özer, İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Hava Kuvvetleri ve Muhtemel Hava Saldırılarına Karşı Pasif Korunma Çerçevesinde Alınan Tedbirler, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I2. Elmas Şimşek, Demokrat Parti Döneminde İktidar-Muhalefet İlişkilerine Bir Örnek: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politika Konusundaki Muhalefeti (IX. Yasama Dönemi: 14 Mayıs 1950-22 Mayıs 1954)Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I3. Esra Alkan, Hüsrev Gerede: Hayatı ve Siyasi Kişiliği (1884-1962), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I4. Fatih Özen, Modern Türkiye’nin Yeni İnsan Arayışı: Halkevleri Örneği (1932-1938), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 2017.

I5. Gökhan Gökçek, İttihat ve Terakki’nin Alevi-Bektaşi Politikaları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

I6. Hamza Gökhan Eryılmaz, Zoraki Bir Koalisyon: 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (CHP-MSP)Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

I7. Mehmet Fatih Nefes, Kapitalizmin Mülk Edinme Yoluyla Yayılması: Ecnebilerin Osmanlı Devleti'nde Mülk Edinmeleri (1867-1918), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I8. Melek Arıçiçek, Dış Basında Boğazlar Meselesi ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi (1934–1938), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I9. Sevgi Beycan, Demokrat Parti Döneminde Balıkesir (1950-1960), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)

I10. Seyit Ali Budulgan, Kırım Türklerinin Göç ve İskânı: Konya Örneği (1853-1914), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Devam Ediyor)