Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

Turizm Fakültesi > Turizm İşletmeciliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Kurban Ünlüönen, M.Murat Kızanlıklı, Emin Arslan, 2011. Otel İşletmelerindeki Eko-Etiket ve Sistem Yönetim Belgelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-04 Aralık 2011 Akçakoca
 • Kurban Ünlüönen, Hürriyet Çimen, 2010. Destinasyon Kalitesi: AB Vatandaşı İkinci Konut Sakinleri Alanya Örneği, 11. ULUSAL TURİZM KONGRESİ KUŞADASI AYDIN
 • Kurban Ünlüönen, Yasin Boylu, 2009. TÜRKİYEDEKİ ÖRGÜN TURİZM EĞİTİMİNE İLİŞKİN RAKAMSAL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ MERSİN
 • Kurban Ünlüönen, Ahmet Battal,Ali Yaylı, Sedat Yüksel, 2007. Marka İltibas Davalarında Kamuoyu Görüşünün Hukuki Sürece Dahil Edilmesi: Üç Boyutlu Bir Araştırma Örneği, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu USIS Sakarya
 • Kurban Ünlüönen, Ali Yaylı, Sedat Yüksel, 2007. Perakendecilikte Ürün Tadım Panellerinin Tüketicilerin Marka Algılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Et Ürünleri Grubu Örneği, 12. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ SAKARYA
 • Kurban Ünlüönen, Mümin Ertürk, Mehmet Yeşiltaş, 2001. Büyük İpek Yolunun Semerkanttan Başlayan Kısmından Turistik Amaçla Faydalanılması, Zarefşan Vadisi ve Onun Tarihteki Yeri SEMERKANT ÖZBEKİSTAN
 • Kurban Ünlüönen, Sedat Yüksel, 1996. Turizm İşletmelerinde Hizmet Buluşmalarının Algılanan Hizmet Kalitesine Etkileri, Hafta Sonu Semineri III, 13-15 Aralık 1996 NEVŞEHİR

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Osmanlı Devletinde Dış Borçlar ve Duyun-u Umumiye İdaresi DİYARBAKIR(1992)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Osmanlı Sempozyumu Diyarbakır

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Eğitim Öğretim Komisyonu (2012)(01.10.2012 - )
 • GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ (2008)(2008 - )
 • Turizm Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)(2005 - )
 • Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2005)(2005 - )
 • Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı (2000)(2000 - )
 • Turizm Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1999)(1999 - )
 • Turizm Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1993)(1993 - )
 • Dekan Yardımcılığı (1990)(1990 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Otel İşletmeleri Mutfak Personelinin Gıda Güvenliği Algılamaları ve Ankara’da Bir Uygulama (2011)
 • Otel İşletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi (2011)
 • Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Eğitimi Veren Kurumları Değerlendirmeleri: İran-Türkiye Karşılaştırması (2011)
 • Türkiye’deki Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması (2011)
 • İkinci Konut Satınalmada Destinasyon Kalitesinin Etkisi: Alanya Örneği (2010)
 • Mutfak Personelinin Hizmetiçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama (2010)
 • Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretimin Değerlendirilmesi (2009)
 • İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama (2009)
 • Hayatboyu Öğrenme ve Kariyer Rehberliği İlkelerinin İstihdam Edilebilirliğe Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. (2008)
 • Sürdürülebilir Turizm Açısından Taşıma Kapasitesi: Topkapı Sarayı Örneği (2008)
 • Orta Öğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma (2007)
 • Turizm Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Kurumları ve Yerel Medyanın Rolü (2005)
 • Turistlerin Ziyaret Ettikleri Yörelerdeki Güvenlik Algılamaları ve Turizmde Güvenlik Eğitimi (2005)
 • Turizmde Mevsimlik Talep Dalgalanmalarının Azaltılmasında Futbol Organizasyonlarının Yeri ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri (2005)
 • Türkiyenin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım (2004)
 • Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi (2004)
 • Turizm İşletmelerinin Ahlâki ve Soysa Sorumluluklarında Personel Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Alan Araştırması (Ankara Örneği) (2002)
 • Dış Kaynaklı Turizmin Turistik Merkezlerde Yaşayan Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri (2000)
 • Otel İşletmelerinde Çalışanların Verimliliğini Artırmaya Yönelik Teşvik Araçları ve Bunların Bölümler Arası Farklılıkları (Ankara ve İzmir Otellerinde Bir Uygulama) (2000)
 • Turizm İşletmelerinde Maliyetlerin Etkileyen İç ve Dış Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi (2000)
 • Turizmin Bölgesel Ekonomik Etkileri ve Kemer Örneği (1998)

Dersler

 • TURİZMDE TÜKETİCİ HAKLARI VE EĞİTİMİ (2010-2011 BAHAR)
 • TURİZMDE MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ANALİZLER (2010-2011 BAHAR)
 • Turizm Ekonomisi (2004 2005 Yaz)
 • GENEL EKONOMİ (2009-2010 GÜZ)
 • Genel Ekonomi (2008 2009 Güz)
 • Türkiye Ekonomisi (2007 2008 Bahar)
 • Okul Deneyimi II (2007 2008 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2006 2007 Güz)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2005 2006 Bahar)
 • Ekonomi (2005 2006 Bahar)
 • Genel Ekonomi (2005 2006 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I (2005 2006 Güz)
 • Okul Deneyimi II (2005 2006 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2001 2002 Yaz)
 • Mezuniyet Projesi II (2005 2006 Bahar)
 • Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi (2005 2006 Bahar)
 • Turizmde Mikro ve Makro Ekonomik Analizler (2005 2006 Bahar)
 • Okul Deneyimi I (2005 2006 Bahar)
 • Genel Ekonomi (2004 2005 Yaz)
 • Turizm Ekonomisi (2003 2004 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2003 2004 Yaz)
 • Genel Ekonomi (2003 2004 Yaz)
 • Genel Ekonomi (2002 2003 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2002 2003 Güz)
 • Genel Ekonomi (2002 2003 Yaz)
 • Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi (2007 2008 Bahar)
 • Turizm Ekonomisi (2007 2008 Güz)
 • Genel Ekonomi (2004 2005 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2004 2005 Güz)
 • Genel Ekonomi (2001 2002 Yaz)
 • Okul Deneyimi I (2006 2007 Bahar)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2006 2007 Bahar)
 • Turizm Ekonomisi (2005 2006 Güz)
 • Ekonomi (2002 2003 Güz)
 • Turizm Ekonomisi (2002 2003 Yaz)
 • Turizm Politikası (2001 2002 Yaz)
 • Mezuniyet Projesi I (2008 2009 Güz)
 • Mezuniyet Projesi II (2008 2009 Bahar)
 • Seminer (2007 2008 Güz)
 • Genel Ekonomi (2007 2008 Güz)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2008 2009 Bahar)
 • Okul Deneyimi II (2008 2009 Güz)
 • Turizmde Mikro ve Makro Ekonomik Analizler (2008 2009 Güz)
 • Mezuniyet Projesi II (2007 2008 Bahar)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2007 2008 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I (2007 2008 Güz)
 • Turizmde Tüketici Hakları ve Eğitimi (2006 2007 Bahar)
 • Turizmde Mikro ve Makro Ekonomik Analizler (2006 2007 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II (2006 2007 Bahar)
 • Genel Ekonomi (2006 2007 Güz)
 • Okul Deneyimi II (2006 2007 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I (2006 2007 GÜZ)
 • Turizm Ekonomisi (2008 2009 Güz)
 • TURİZM EKONOMİSİ (2009-2010 GÜZ)
 • OKUL DENEYİMİ II (2009-2010 GÜZ)
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2009-2010 BAHAR)
 • TURİZMDE MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ANALİZLER (2009-2010 BAHAR)
 • TURİZM EKONOMİSİ (2010-2011 GÜZ)
 • TURİZMDE TÜKETİCİ HAKLARI VE EĞİTİMİ (2010-2011 GÜZ)
 • TURİZMDE MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ANALİZLER (2010-2011 GÜZ)
 • MEZUNİYET PROJESİ I (2009-2010 GÜZ)
 • TURİZMDE MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ANALİZLER (2009-2010 GÜZ)
 • OKUL DENEYİMİ I (2009-2010 BAHAR)
 • MEZUNİYET PROJESİ II (2009-2010 BAHAR)
 • TURİZMDE TÜKETİCİ HAKLARI VE EĞİTİMİ (2009-2010 BAHAR)
 • TURİZMDE TÜKETİCİ HAKLARI VE EĞİTİMİ (2009-2010 GÜZ)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Ahmet TAYFUN. (2009). Ekonomiye Giriş. Ekonomiye Giriş Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Ahmet TAYFUN, Arzu KILIÇLAR. (2007). Turizm Ekonomisi. Turizm Ekonomisi Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.

Editörlük

 • (1999). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1

Atıf

 • (2000). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Turizm Sektöründe Tüketicinin Can ve Mal Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Arzu KILIÇLAR, Sedat YÜKSEL (2011). The calculation approach for leakages of nternational tourism receipts: the Turkish case. Tourism Economics, 17/4(785 - 802).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN,İrfan YAZICIOĞLU (2003). Does Perceived Consumer Protection Differ in Tourism Industry by Nationality A Case Study in Turkey. Journal of Hospitality Leisure Marketing, 10 (12)(161-180).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Salih Zeki ŞAHİN (2011). Turizmde İstihdam. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (E-SOSDER), Cilt: 10, Sayı: 37(001-025).
 • Emrah Köksal SEZGİN, Kurban ÜNLÜÖNEN (2011). Mutfak Personelinin Hizmetiçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2(s. 3-16).
 • Kurban Ünlüönen, Hürriyet Çimen (2011). Destinasyon Kalitesi: İkinci Konut Sakinleri Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 35(353-369).
 • Cihan Seçilmiş, Kurban ÜNLÜÖNEN (2009). İstanbulu Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, Sayı 1(65-85).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK (2009). Topkapı Sarayında Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, Sayı 1(17-30).
 • Kurban Ünlüönen, Ahmet Tayfun (2009). Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1-17).
 • Kurban Ünlüönen, Mikail Kara, Cüneyt Tokmak (2008). Turizmde Mevsimlik Talep Dalgalanmalarının Azaltılmasında Futbol Organizasyonlarının Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 24(313-324).
 • Kurban Ünlüönen, Ahmet Battal, Ali Yaylı, Sedat Yüksel (2007). Marka İltibas Davalarında Kamuoyu Görüşünün Hukuki Sürece Dahil Edilmesi: Üç Boyutlu Bir Araştırma Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 22(1-12).
 • Kurban Ünlüönen, Atınç Olcay, Müjdat Ertürk (2007). Otel İşletmelerinde PsikoSosyal Motivasyon Araçları ve Bu Araçların Farklı Departmanlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Ankara ve İzmir Otellerinde Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 19(9-32).
 • Kurban Ünlüönen, Yasin Boylu (2005). Türkiyede Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 12(11-32).
 • Kurban Ünlüönen (2002). Turizm Sektöründe Tüketicilerin Yetkili Mercilere Şikayet Hakkı Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 2(1-6).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • CihanSeçilmiş - Kurban Ünlüönen (2011). Eğitim Materyali Olarak MEGEP Kapsamında Hazırlanan Modüllerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(53-68).
 • Cihan Seçilmiş, Kurban Ünlüönen (2010). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Ögretime İliskin Ögretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 247(265).
 • Burhan Sevim, Kurban Ünlüönen (2010). İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43(66).
 • Kurban Ünlüönen - Hürriyet Çimen (2010). İkinci Konut Satınalmada Destinasyon Kalitesinin Etkiisi: Alanya Örneği. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(58-74).
 • KurbanÜnlüönen - Rahman Temizkan – Mohammad Reza Eivazi Gharamaleki (2010). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999, 2003-2004 ve 2008-2009 Öğretim Yılları). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(144-159).
 • Kurban Ünlüönen, Cüneyt Tokmak (2009). Topkapı Sarayına Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(46).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI, Sedat YÜKSEL (2008). Perakendecilikte Ürün Tadım Panellerinin Tüketicilerin Marka Algılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Et Ürünleri Grubu Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 2(1-14).
 • Kurban Ünlüönen (2008). Turizm, Cari Açık ve İşsizlik İçin Önemli Bir Çözüm Olabilir. Türk İş Dergisi, 380(4762).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Yasin BOYLU (2007). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde Uygulanan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Yönelik Öğretmen ve Öğretim Elemanı Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim, Sayı 173(331-360).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Burhan SEVİM (2005). Turistik Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin, Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Kurumları ve Yerel Medyanın Rolüne İlişkin Bir Uygulama: Zonguldak İli Örneği. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2(59-79).
 • Kurban Ünlüönen, Ahmet Tayfun (2005). Turizm Sektöründe Tüketicinin Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı Üzerine Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 147(74 86).
 • Kurban Ünlüönen, Yasin Boylu (2005). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrencilerin Beklenti ve Algılamalarındaki Değişimin Karşılaştırılması. Milli Eğitim, 166(159 174).
 • Kurban Ünlüönen (2004). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamalaqrı Açısından Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004...1(131...156).
 • Kurban Ünlüönen, Arzu Kılıçlar (2004). Ekonomik Yansımalarıyla Türk Turizminin Seksen Yılı. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004...1(108...130).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Atınç OLCAY (2003). Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Ahlâki Sorumluluklarını Yerine Getirebilmesinde Eğitim Düzeyinin Önemi Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2(91-112).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Ahmet TAYFUN (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10(133-150).
 • Kurban Ünlüönen, Atınç Olcay (2003). Otel İşletmelerinin Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getirmesinde Önemli Bir Faktör Olarak İşgörenlerin Eğitim Düzeyi: Ankaradaki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Turizm Akademik, 1(49 68).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (2003). Turizm Sektöründe Tüketicinin Mal ve Hizmet Seçme Hakkı. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı 139(46-59).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (2000). Turizm Sektöründe Tüketicinin Bilgilendirilmesi Hakkı Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik, Sayı 1(66-73).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3(218-238).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (2000). Turizm Sektöründe Tüketicinin Can ve Mal Güvenliği Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3(85-105).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Arzu KILIÇLAR (1999). Bir Turistik Kalkınma Kutubu Olarak Kemer";de Turizmin Ekonomik Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2(169-188).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1999). Turizm Sektöründe Tüketicinin Zararının Tazmin Edilmesi Hakkı Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2(111-133).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1999). Turistik Tüketicinin Korunması ve Turizm Sektöründe Tüketici Hakları. Tüketici Bülteni, Sayı 130(4-10).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI (1998). Turizm Sektöründeki Tüketici Hakları Açısından Türkiye ile Diğer Akdeniz Ülkelerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1(117-140).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN, Selim ERDOĞAN (1993). Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6(541-563).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1993). Türkiyenin Turizm Gelirlerinin Kantitatif Analizi (1980 8211; 1990). Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6(467-482).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1993). Türkiyede Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi ve Öğretimi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 6(487-521).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1992). Kapitalizmin Başlıca Müesseseleri. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 5(273-281).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1992). Turizmin İktisadi Fonksiyonları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 5(293-319).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1992). Türkiyede Ulaştırma Sektörünün Tarihi Gelişimi (Karayolları-Demiryolları). Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 5(331-351).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN (1988). Cumhuriyet Dönemi Devlet Borçları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 4(313-335).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Türkiyenin Turizm Gelirindeki Sızıntılarının Hesaplanması (2003) Gazi Üniversitesi