Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR

Turizm Fakültesi > Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ARZU KILIÇLAR,FULDEN NURAY KÜÇÜKERGİN,ESİN AYSEN,KEMAL GÜRKAN KÜÇÜKERGİN , 2017. Is Bookıng.com a Way of Advertising for Small Hotels? The Case of Çeşme , INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY
 • ARZU KILIÇLAR,AYŞE EREN, 2017. LİDER TURİZM DERGİLERİNDEKİ TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ 2000-2017, 18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
 • Arzu KILIÇLAR, Fulden N. GÜRAL, Esin AYSEN, 2015. HEDEF PAZAR OLARAK ENGELLİ TURİZMİNE AKADEMİK BİR BAKIŞ, 14. Ulusal Turizm Sempozyumu Sakarya
 • Ahmet TAYFUN, Arzu KILIÇLAR, Ahmet UŞAKLI ve Özgür YAYLA, 2013. Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet ve Sadakat Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Konya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 15. Ulusal Turizm Kongresi, Kongre Kurulu Başkanı, ANKARA(2014)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı (2012)
 • Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Şehir Kültürü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2009)
 • Uluslararası Artuklu Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (2007)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ARSLAN E. (2017) Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. (2017)
 • Aktuna, H. (2016). "Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile İşgörenlerin Performansı Arasındaki İlişki, Ankara'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma". Yükseklisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. (2016)
 • Kara, S. (2016). Turizm İşletmelerinde Negatif Bilgi Yoluyla Öğrenme Ve Örgütsel Değişim Arasındaki İlişkiler: Ankara Konaklama İşletmeleri Araştırması. Yükseklisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. (2016)
 • Harbalıoğlu, M. (2014) "Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma" Yükseklisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. (2014)
 • Düzgün, E. (2014) "Yöneticilerin liderlik davranışları ile işgörenlerin iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik Ankara'daki konaklama işletmelerinde bir uygulama" Yükseklisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. (2014)
 • Çevik, R. (2012) "Ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin beceri eğitimine bakış açılarının değerlendirilmesi" Yükseklisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara (2012)

Dersler

 • Turizm Ekonomisi (Lisans)
 • Genel Ekonomi (Lisans)
 • Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler (Doktora)
 • Şehir ve Medeniyet (Lisans)
 • Turizme Giriş (Lisans)
 • Karşılaştırmalı Şehir ve Medeniyet (Yükseklisans)
 • Turizm İşletmelerinde Yönetim Sistemleri (Yükseklisans)
 • Rekreasyon İşletmelerinde Yönetim Sistemleri (Yükseklisans)
 • Mutfak Sistemleri Yönetimi (Yükseklisans)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Arzu KILIÇLAR ve Diğerleri. (2011). Eskişehir, Turizm Master Planı 2011-2015. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kurban ÜNLÜÖNEN Ahmet TAYFUN Arzu KILIÇLAR. (2007). Turizm Ekonomisi. Nobel.

Editörlük

 • (2015). GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ (TFD), 2

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • KILIÇLAR, A., UŞAKLI, A., & TAYFUN, A. (2017). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing & Management,
 • Arzu KILIÇLAR Yaşar SARI Cihan SEÇİLMİŞ (2012). The Effects of the Problems Faced by Students from the Turkish World on Their Academic Success: The Case of Tourism Students. BILIG, 61(157-172).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN Arzu KILIÇLAR Sedat YÜKSEL (2011). The Calculation Approach For Leakages of International Tourism Receipts: The Turkish Case. Tourism Economics, 4(785-802).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ARZU KILIÇLAR,AYŞE ŞAHİN,GİZEM SULTAN SARIKAYA,İSMAİL BOZKURT (2017). Kişilik Tiplerinin Tat Tercihlerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronmy Studies (JOTAGS), vol.5 no.3(93-117).
 • ARZU KILIÇLAR, FULDEN NURAY KÜÇÜKERGİN, SEVAL KURT, BEYZA ADIGÜZEL, BAHADIR İNANÇ ÖZKAN, HALİL CAN AKTUNA (2017). ONE WAY TICKET-ROUTE TO DEATH: HOW RIGHT IS TO PROMOTE AS A COMMERCIAL INITIATIVE?. Journal of Business Research-Turk (ISARDER), vol.9 no.4(84-105).
 • Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI, Arzu KILIÇLAR (2016). Kamu Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Sergiledikleri Liderlik Tarzlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 1(117-139).
 • Arzu KILIÇLAR, Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI (2015). Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 4(388-409).
 • Hakan KOÇ, Arzu KILIÇLAR, İrfan YAZICIOĞLU (2013). The Analyzing Leader Ship Styles of Turkish Managers in the Scope of the Blake and Mouton’s Managerial Grid. International Journal of Business and Social Science, 4/11(96-107).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Murat KIZANLIKLI, Hakan KOÇ ve Arzu KILIÇLAR (2016). Örgütsel Güç ve Gücün Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme . İşletme Araştırmaları Dergisi- İSARDER, 8/4(488-504).
 • Arzu KILIÇLAR, Melda HARBALIOĞLU (2014). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma . İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 6/1(328-346).
 • Arzu KILIÇLAR, Ertuğrul DÜZGÜN (2014). Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 6/3(179-199).
 • Cihan SEÇİLMİŞ Arzu KILIÇLAR Yaşar SARI (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Milli Eğitim, 195(118-130).
 • Cihan SEÇİLMİŞ M. KAŞLI Arzu KILIÇLAR Yaşar SARI (2011). Demiryolu Hizmetlerindeki Kalitenin Ödenen Ücret Açısından Müşteri Tatminine Etkisi. Ege Akademik Bakış, 4(573-586).
 • Arzu KILIÇLAR (2011). Yöneticiye Duyulan Güven ile Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(23-36).
 • Yaşar SARI Arzu KILIÇLAR Cihan SEÇİLMİŞ (2011). Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi. Anatolia / Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(127-138).
 • Arzu KILIÇLAR Yaşar SARI Cihan SEÇİLMİŞ (2010). Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2(195-216).
 • R. Pars ŞAHBAZ Arzu KILIÇLAR (2009). Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(31-52).
 • Ahmet TAYFUN Arzu KILIÇLAR (2004). Tatil Alışkanlıkları Farklılık Gösterir mi? Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 144(38-48).
 • Ahmet TAYFUN Arzu KILIÇLAR (2004). Turizmin Sosyal Etkileri ve Yerli Halkın Turiste Bakışı. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1-17).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN Arzu KILIÇLAR (2004). Ekonomik Yansımaları İle Türk Turizminin 80 Yılı. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(131-156).
 • Sanem ALKİBAY Arzu KILIÇLAR (2002). Doğal Beslenme Desteklerine İç Pazarın Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(79-102).
 • Sanem ALKİBAY Arzu KILIÇLAR (2002). Ekolojik Ürün ve Ekolojik Ürünlere Tüketicilerin Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 183(5-30).
 • ARZU KILIÇLAR Ahmet TAYFUN (2001). Uluslararası Pazar Seçim Süreci: Kaplıca Turizmi Bir Model Önerisi. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(55-73).
 • Kurban ÜNLÜÖNEN Arzu KILIÇLAR (1999). Bir Turistik Kalkınma Kutubu Olarak Kemer’de Turizmin Ekonomik Etkileri. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(169-188).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Trafik Dedektifleri (Görev: Proje Koordinatörü 2012-2014) (2012) - (devam ediyor) Proje Ortakları: ASPB, İçişleri Bakanlığı (EGM), MEB, DİB, PEKAY, OPET
 • M33 nolu Kadın Merkezi (MARKAM) (2010) Devlet Planlama Teşkilatı
 • Türkiye’nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntıların Hesaplanması (2004) Gazi Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı
 • Bitkisel İçerikli Doğal Ürünlere Tüketici İlgisi Üzerine Bir Araştırma (2002) Gazi Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı