Prof. Dr. İsmet Çetin

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İsmet ÇETİN, 2016. Dil Davranışları ve Kültürler Arası Etkileşim, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Budapeşte-Macaristan
 • 2016. Medeniyet Değişiminde Kahraman- Mit ve destandan Hikâyeye, VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Bolu-Türkiye
 • 2016. Dede Korkut Kitabında Örgüt, Lider Yönetici ve Fonksiyornları, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi -Dede Korkut ve türk Dünyası- İzmir-Türkiye
 • 2015. Dede Korkut/Korkut Ata Müziği, Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu Bayburt/Türkiye
 • 2015. Gazi Üniversitesi TÖMER Dersleri ve Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin Görüşleri, X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Bosna
 • 2015. Halk Hikayelerinde Mekan Anlayışı, Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı İstanbul
 • 2013. Geleneğin Tekamülü ve Değişimi-Türk Halk Hikayeleri Örneği, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul
 • -, 2011. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOMİK ANLAYIŞI, FIKRA ALGILARI ve FIKRALARIN İŞLEVİ, VIII. ULUSLARARASI TÜRK FOLKLOR KONGRESİ İzmir/Türkiye
 • İsmet ÇETİN, 2010. Türkiye'de Orta Öğretim Okullarında (Lise) Destan Öğretimi, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti
 • İsmet ÇETİN, 2009. Halk Şâirlerinin Şiirlerinde İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi Ankara
 • 2005. TERÖR-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ALACAHAN ÖRNEĞİ, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri GAZİANTEP
 • İsmet Çetin, 2001. Fütüvvet- Ahilik Fikir Sisteminin Türk Epik Anlatmalarına Etkisi, II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Kırşehir
 • İsmet Çetin, 2001. 87. Güney Kazakistan"da Öğrenim Gören Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinde Tespit Edilen Sosyo-Kültürel Değişmeler, VI. Uluslar Arası Türk Halkbilimi Kongresi İçel
 • İsmet Çetin, 2000. Korkut Ata Müzesi, Bildirileri, Türkiye"de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu Ankara
 • İsmet Çetin, 1999. Âşık Şenlik"in Salsal Destanı, Âşık Şenlik Sempozyumu Ankara
 • -, 1999. Bir Fikir Sistemi Olarak Ahilik, II. Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kırşehir
 • 1995. Türk Destanları ve Manas Destanı’nın Yapı Özelliği., 1000. Yılı Uluslararası Sempozyumu,
 • -, 1960. Türk Dünyasında Folklor Çalışmaları, Problemler ve Çözüm Yolları, Ortaq Türk Kecmişinden Ortak Türk Geleceyine IV. Uluslar arası Folklor Konferansı Baku-AZERBAYCAN
 • -, Nevruz kutlamaları ve Oyun,, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Ankara
 • -, Merkezî Otorite- Şâir-Zihniyet Bildirileri 2. Cilt, Sivas 2007, s.215-226., Osmanlı Döneminde Sivas Sempozyumu Sivas-TÜRKİYE
 • -, Sacred Rukhnama and National Spirit of Türkmen, Sacred Rukhnama - Philosophy of New Mıllennıum Abstracts of reporfs of tlıe International Scientific conference, September 12-13 -2007Aşgabat 2007, s.419-420 Aşkabat-TÜRKMENİSTAN
 • -, Özel Meclislerde Okunan Kitaplar: Halk Kitapları, Kültürümüz ve Kitap Sempozyum Tebliğleri 4-6 Sivas
 • -, Baba Rövşan Destanı Üzerine Bir İnceleme, I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir
 • -, Otman Baba Velâyetnamesinde Bazı Motifler ve Mitik Kaynakları, 2. Uluslar Arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı I. Cilt, Ankara 2008, s. 357-367 Ankara-TÜRKİYE
 • -, Bir Deyim ve Kaynağı: Arpacı Kumrusu Gibi Düşünmek, Ortaq Türk Kecmişinden Ortak Türk Geleceyine IV. Uluslar Arası Folklor Konferansının Baku-AZERBAYCAN
 • -, Gaziantep Âşıklık Geleneği, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu Gaziantep
 • Arş.Gör. Yasemin UZUN, Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Göre Düzenlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi Çanakkale-TÜRKİYE
 • -, Köroğlu Hikâyelerinde Âşık Tipi ve Fonksiyonları, Bolu"da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslar arası Sempozyumu Bolu
 • -, Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları, Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni Bildirileri İzmir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Ölümün 37. yılında Vehbi Cem Aşkun Sempozyumu Sivas-Türkiye(2016)
 • Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu Çorum-Türkiye(2016)
 • Nevruz Mardin(2013)
 • Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları Bolu(2013)
 • Türkiye'de Nevruz kutlamaları Türkmenistan, Bilimler Akademisi(2013)
 • Kutsal, Su ve Tedavi, Halkkültüründe Su Uluslararası Sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi-Tekirdağ(2013)
 • İKİ DÜNYA ARASINDA BİR KAHRAMAN DEĞERLENDİRMESİ: KÖROĞLU-4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu(2013)
 • GELENEĞİN TEKÂMÜLÜ VE DEĞİŞİMİ: TÜRK HALK HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul Üniversitesi, İstanbul(2013)
 • Tokat Sempozyumu, Göç ve Aşık Şiiri: Tokat Örneği Gazi Osman Paşa Üniversitesi-Tokat(2012)
 • Ahilik ve Kültürel Kimlik Ankara Gazi Üniversitesi(2011)
 • Ahilik ve Ahlak Eğitimi Ankara, ATO, Ostim(2011)
 • Tarihi ve Kütürüyle II. Zile Sempozyumu - Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Çatı Romanına Bazı Tarihi Bilgilerin Yansıması TOKAT(2011)
 • Kültürümüzde Türkü Sempozyumu - Türküler ve Grup Bilincinin Yansıtılması Sivas(2011)
 • VIII.Miletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi - Üniversite Gençliğinin Mizah/ Komik ve Fıkra Algısı izmir(2011)
 • Kazak Sahası Türk Müziği Temsilcileri ve Korkut Ata- Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu Malatya(2011)
 • Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı - Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı İstanbul(2011)
 • TÜRKÜLER VE GRUP BİLİNCİNİN YANSITILMASI: 12 Haziran 2011 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ Sivas(2011)
 • Ahilik ve Eğitim Ankara, ATO, Ostim Çıraklık Eğitim Merkezi(2010)
 • Nevruz Bingöl(2008)
 • Bahtiyar Vahapzade Hatırasına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bakü Slavyan Üniversitesi-Gazi Üniversitesi-Bakü(2007)
 • Mevlana Celaleddin Rumi Ankara Gazi Üniversitesi(2007)
 • Nurmagambet İzzetulı ve Türkiye Türk Edebiyatı Kazakistan, Farabi Üniversitesi(2007)
 • Türk Dünyasında nevruz Gaziantep(2005)
 • Türk Kültüründe Nevruz Ankara, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi(2002)
 • Yunus Emre ve İdeal İnsan İsparta(1991)
 • Yunus Emre ve İdealizm Kayseri, Erciyes Üniversitesi(1991)
 • ZİYA GÖKALP’E GÖRE TEZHİP, KLASİK, HALK KLASİĞİ VE NASREDDİN HOCA (1991)
 • Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 14-16 Mayıs 2008 18 Mart Üniversitesi-Çanakkale(1960)
 • Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 2004 Kırşehir
 • Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 14-16 Mayıs 2008 Çanakkale

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Bahtiyar Vahapzade Hatırasına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bakü
 • Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Antalya
 • Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı İçel
 • Nasreddin Hoca Sempozyumu Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Türkiye ve ABD'de dil-edebiyat öğretimi -karşılaştırmalı bir araştırma- (2015)
 • Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık (2015)
 • Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin değer eğitimi açısından incelenmesi (2014)
 • Türkiye ve İngiltere'de edebiyat öğretimi (2006)
 • Âşık Edebiyatında Ağıt Konulu Destanlar (1960)
 • Türk edebiyatı ile dil ve anlatım ders kitaplarındaki halk edebiyatı metinlerinde yer alan değerler üzerine bir araştırma (1960)
 • Razınihan ile Mahifiruze Sultan Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme.
 • Almanya ve Türkiye"de Lise Birinci Sınıflarda Okutulan Dil ve Edebiyat Ders Kitaplarının Karşılaştırılması

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemleri – I (2006-2007 BAHAR)
 • Özel Öğretim Yöntemleri- II (2006-2007 BAHAR)
 • Türk Halk Edebiyatı Öğretim Yöntemleri (2006-2007 BAHAR)
 • Türk Halk Edebiyatı (2006-2007 BAHAR)
 • Türk Halk Edebiyatı (2006-2007 GÜZ)
 • Türk Halk Edebiyatı Öğretim Yöntemleri (2007-2008 GÜZ)
 • Türk Halk Edebiyatı Eğitimi (2006-2007 BAHAR)
 • Özel Öğretim Yöntemleri – II (2006-2007 GÜZ)
 • Özel Öğretim Yöntemleri -I (2006-2007 BAHAR)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2006-2007 GÜZ)
 • Türk Halk Edebiyatı (2007-2008 GÜZ)
 • Özel Öğretim Yöntemleri - II (2007-2008 GÜZ)
 • Mitoloji (Doktora) (2007-2008 GÜZ)
 • Mitoloji (2006-2007 BAHAR)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • S. Gömeç (Ed.), Yıldırım, Kirişçioğlu, Ercilasun, Kınacı, vd.. (2017). TÜRK EDEBİYATININ SINIRILARI VE ATSIZ- ATSIZ ARMAĞANI-II . Armağan Kitap. Türk Tarihi ve edebiyat Türkiye.
 • (2016). ZAMAN VE HALK HİKÂYELERİNDE ZAMAN-Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı. Armağan Kitap- Türk kültürü ve edebiyatına dair makaleler külliyatı. Türkiye. TKAE.
 • (2016). "Dini Lider Örneği Hz. Ali ve Yedi Ulu Ozan Kaygusuzun Bilge Torunu Abdurrahman Güzel'e Armağan, 85-96. Edebiyat, Folklor Türkiye.
 • (2015). "Zaman ve Halk Hikayelerinde Zaman" Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, 151-156. Edebiyat, Folklor Türkiye. TKAE.
 • (2013). Kıbrıs Mücadelesinin Şiire Yansıması Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, 355-366. Armağan Akçağ.
 • Abdurrahman Güzel Halil İbrahim Bulut Mustafa Ekinci Mustafa Akçay Harun Güngör Alim Yıldız, vd.. (2010). Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü. İnanç Türkiye. Sakarya Üniversitesi.
 • Ayşe YÜCEL çetin, Musa ÇİFTÇİ, Yasemin UZUN, Aliye Üsten Uslu, Derya Eskimen, Halide Gamze İnce, Hilmi Demiral.. (2010). Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri. Dil ve Edebiyat Öğretiminde kullanılan yaklaşım, teori ve teknikler, bu alanda araç-gereç kulanımı, edebiyat öğretiminde bilgisayar kullanımı, Türk dili ve edebiyatı öğretiminin tarihçesi ile 2005 yılı itibariyle Türkiyede uygulanan Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin konu ve kazanımları. Türkiye. NOBEL.
 • İsmet ÇETİN. (2010). Fahimî- Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı. Fahimî, hayatı, edebi şahsiyeti ve divanı ile ilgili çalışmada,^19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan şairin biyografisi, şiirleri ve edebi şahsiyeti ile şiirlerinin biraraya getirildiği divanı7ı havi bir çalışmadır. Türkiye. Sivas 1000 Temel Eser-Sivas Valiliği.
 • (2009). Destandan Hikayeye Hz. Ali Cenknameleri, Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü. Alevi-Bektaşi ve İnançlar Türkiye. Sakarya Üniversitesi.
 • -. (2008). Tursun Fakih, Gazavât-ı Umman. Tursun Fakihin hayatı ve edebî şahsiyeti ile Gazavât-ı Umman adlı eserinin metni verilmiştir. Ankara. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakf.
 • -. (2008). Tursun Fakih, Gazavât-ı Muhammed Hanefi. Tursun Fakihin hayatı ve edebî şahsiyet ile Gazavât-ı Muhammed Hanefi adlı eserinin metni. Türkiye. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakf.
 • -. (2008). Tursun Fakih, Gazavât-ı Mukaffa. Tursun Fakihin hayatı ve edebî şahsiyeti ile Gazavât-ı Mukaffa adlı eserinin metni. Türkiye. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakf.
 • -. (2008). Alacahanlı Fahimî. Fahimînin hayatı, edebî şahsiyeti, divanının tahlili ve divan metni. Türkiye. özel.
 • M. Öcal Oğuz, N. Aytuzlar, T. Saltık Özkan ve A. Yavuz.. (2004). Türk Dünyası Nevruz Şiirleri Antolojisi, Ankara 2004, . ((). Türk dünyasında Nevruz konulu şiirler. Türkiye. Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 • (2004). Kazak Türkleri Arasında Yaşayan Mitik Anlatmalar, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e Armağan. Armağan Kitap Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı.
 • -. (2002). Tursun Fakih- Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Mesnevileri. Tursun Fakih, Tursun Fakihin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilerek, mesnevilerin tahlili yapılmıştır. Türkiye. İLESAM Yayınları:6, Halk Edebiyatı Dizisi:1.
 • -. (1997). Kızıl Elma. Kızıl Elmanın Türk kültürü içindeki yeri, tarihî ve kültürel yönü, anlamı, yorumlanması. Türkiye. Ecdad.
 • (1997). Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri. Hz. Ali çevresinde anlatılan savaş hikâyelerinin Türkiye sahası Türk edebiyatı içindeki yeri, hikâye metinlerinin tahlili... Türkiye. TC Kültür Bakanlığı.
 • Dr. Ayşe YÜCEL Dr. Ali Yakıcı. (1989). Geleneksel Türk Tiyatrosu. Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz, Meddah, Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunu ve Kukla hakkında bilgiler bulunmaktadır. Türkiye. Türk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayı.

Editörlük

 • (2010). Dil ve Edebiyat Öğretimi Yöntemleri,
 • (2004). Prof. Dr. Abdurrahman Güzel"e Armağan, Ankara 2004, Gazi Üniversitesi Vakfı Yayını., ? (?)
 • (2002). Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, ? (?)
 • (1999). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Himmet Biray Özel Sayısı, ? (?)
 • (1999). IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri, Ankara 1999 İlesam Yayını, ? (?)

Atıf

 • (2008). Millî Folklor, Türk Halk Hikayelerinin Tarihî GelişimiS:6
 • (1998). Millî Folklor, Türk Destan Kahramanları ve Köroğlu
 • (1997). -, Kızıl Elma
 • (1997). Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni Bildirileri, Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları
 • (1997). Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni Bildirileri, Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları
 • (1997). -, Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri
 • (1993). TFA, Karacaoğlan ve Gevherî"nin Şiirlerinde Ortak Ayaklar
 • (1986). TFA, "Göktürk Kitâbelerinde İsimleri Geçen Hayvanlar

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe Derya ESKİMEN (2012). AVRUPA’DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ. Turkish Studies , 7/1(19-35).
 • Remzi CAN İsmet ÇETİN (2012). Remzi CAN (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi.. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 13-1(259-276).
 • Yasemin UZUN (2010). Türkiye ve İngiltere'de Edebiyat Öğretimi. . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD),, 30/2(397-412).
 • (2002). Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır’dan Hızır ‘a Geçiş, Millî Folklor, 7, (Yaz),54,30-34. . Milli Folklor, 54(30-34).
 • (1991). ZİYA GÖKALP’E GÖRE TEHZİP, KLASİK, HALK KLASİĞİ VE NASREDDİN HOCA. Milli Folklor, 5(..).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). Stratejik Bir Alan Olarak Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi. Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2(59-67).
 • (2016). Türklük Bilimi ve Sthit Thompson . Erciyes, 464(10-12).
 • İsmet Çetin (2013). Türk Yazıcılığı: Cenkname/Gazavatname Türü Eser Yazıcıları. Bengü Bitig- Dursun Yıldırım Armağanı, (213-221).
 • - (2008). 21. Kültür Bakanlığının Türk Dünyası ile İlgili yayınları. Milli Folklor, 3(32).
 • (2007). Türkiye'de Türkiye Dışı Türk Edebiyatlarının Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi-Abdulkerim Abdulkadiroğlu Özel Sayısı-, Özel Sayı(136-143).
 • - (2007). Türk Kültüründe Bab (Baba) Ata Geleneği. Millî Folklor, C.19, S: 7(s. 69-75.).
 • (2002). Abdullah Yusupov. Milli Folklor, 56(158-165).
 • - (2002). Akmescidten Türkü Sesi. Millî Folklor, S:53(s.56-65).
 • - (2001). Çukça Fıkraları. Millî Folklor, C:7, S: 51(s.130-135).
 • Bilge Dergisi (1999). "Millî Folklor", Kırkbir Kere Maşallah . Bilge, 21
 • - (1998). Türk Destan Kahramanları ve Köroğlu. Millî Folklor, C:5, S:39(s.46-46-5).
 • - (1997). Türkiye"de Halk, Halkbilimi ve Halk Edebiyatı Terimleri. Millî Folklor, S:34(32).
 • - (1996). Alacahan"da Nevruz Kutlamaları. Millî Folklor, S:29-30(s.11-12).
 • - (1993). Dede Korkut"un Yaşadığı Dönem Hakkında. Millî Folklor, 3(17-18).
 • - (1993). Aşık Ali Rahmanî"nin Ardından. Millî Folklor, C:3, S:21(s.16-19).
 • - (1991). Orta Asya Türk Kültüründe Efsun ve Efsun Törenleri,s.24-27 ve C2, S:11 (Kış 1991), s.27-32. Millî Folklor, 2(10).
 • - (1991). Elifnâmeler ve Sefil Ali"nin bir Elifnâmesi. Milli Folklor, 2(16).
 • - (1991). Orta Asya Türk Kültüründe Efsun ve Efsun Törenleri. Milli Folklor, 2(10-11).
 • - (1990). Azerbaycan ve Aşık Valeh. Milli Folklor, 1(5).
 • - (1990). Türk Halk Hikayelerinin Tarihî Gelişimi. Millî Folklor, 1(6).
 • - (1990). Şairlerimiz ve Halk Hikayelerimiz. Milli Folklor, 1(8).
 • - (1989). Halk Hikayeciliği Üzerine. Milli Folklor, 1(2).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2016). Oğuzculuk/Türkmencilik. Devlet, (40-45).
 • (2014). Kızılelma. Düşünce Dünyasında TÜRKİZ, 25(55-88).
 • (2013). Dil, Kültür ve Dilbilim. Yeni Türkiye Türkçe Özel Sayısı, 55(1099-1101).
 • İsmet ÇETİN (2013). Kıbrıs Mücadelesinin Şiire Yansıması. Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, (355-366).
 • (2013). Türk Destanlarında Kahraman Kalıbı-Kahramanın Eğitimi. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri-Saim Sakaoğlu Armağanı, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, , (187-196).
 • - (2012). Bin Adım Önde Bir ADam: Turan Yazgan. Türk Yurdu, 304(22-23).
 • Dr. Yasemin UZUN (2010). Türkiye ve İngilterede Edebiyat Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 30/2(397-412).
 • İsmet ÇETİN- Yasemin UZUN (2010). Türkiyede Türk Edebiyatı, İngilterede KS4 İngilizce Derslerinin Sınıf İçi Uygulamalar Bakımından Karşılaştırılması. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3/30(878-894).
 • - (2000). Ölümünün 26. Yılında Âşık Veysel. Türk Yurdu, C:20, S:15(s.41-42.).
 • - (1999). Destanî Hicviyeye Dair. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, ?(s.161-168).
 • - (1997). Sözlü Kaynakta Hacı Bektaş Veli ve Haydar Sultan. Kadri Eroğan-Hacı Bektaş Armağanı, /(s.107-114).
 • - (1996). Tursun Fakı, Hayatı ve Eserleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S:3(s.22-24).
 • - (1995). Fahimî"nin Şiirleri. Hacı Bektaş Veli, S:2(.33-35).
 • - (1994). Hacı Bektaş Veli"nin İnsan Anlayışı. Birlik-Dirlik, Y:1, S:1(.43-48).
 • - (1993). Liselerde Folklor (Halkbilimi) Öğretimi. Erciyes, C:16, S:18(s.13-15).
 • - (1992). Edebiyatımızda Kızıl Elma. Türk Yurdu, C12, S:59(s.40-42).
 • - (1992). Kültür Politikaları ve sapmalar. Türk Yurdu, C:17, S:58(s.38-39).
 • - (1991). 13.Yüzyıldan Günümüze Yunus Emre. Millî Kültür, S:80(s.60-64).
 • - (1991). Eski Türk İnançlarına Dair Bir İnceleme. Türk Yurdu, S:50(12-13).
 • - (1989). Çüş. Sivas Kültür Sanat, S:4(s.30-32).
 • - (1988). Arif Nihat Asya"nın şiirlerinde Tarih ve Türklük. Türk Yurdu, C:13, S:35(s.42-43).
 • - (1988). Emsali"nin şiirlerinde Sevgili Tipi,. İlk Yaz, S:1-2(s.44-46).
 • - (1988). Piyâret. Türk Folkloru, 89(22-23).
 • - (1987). Gevherî Adına kayıtlı İki Koşma. Kardelen, S:5(s.9-10).
 • - (1987). Zülbiye Bacı),. Erciyes, S:117(s.22-27,31).
 • - (1986). Hayatta Olmayan Âşıkların Yayılma Alanları ve Erzurumlu Emrah. Erciyes, S:102(s.10-15).
 • - (1986). Göktürk Kitâbelerinde İsimleri Geçen Hayvanlar. Türk Folklor Araştırmaları 1986/1, 123(141).
 • - (1986). Muzahibzâde Celal"in Tiyatro Eserlerinde Dualar ve Beddualar. Erciyes, S:107(28-29).
 • - (1986). Yoksul Derviş. Halay, S:47(s.10-13).
 • - (1986). Âşık Çakır. Türk Folkloru, S:80-81(s.87-89).
 • - (1986). Apti ile Sapti. Türk Folkloru,, S:88(s.29-30).
 • - (1986). Dil-i Gam Yahya Bey ve Âşık İslâm Erdener. Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1, 123(141).
 • - (1985). Sülâle lakapları. Türk Folkloru, S:77(s.29-34).
 • - (1984). Âşık Selmanî Üzerine. Halay, 42-43(25-25;22-2).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü-2016 (2016)
 • Halk Bilimi Hizmet Ödülü (2016)
 • Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası (2014)

Proje

 • PARİS DOĞU DİLLERİ VE MEDENİYETLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, DERSLERİN İÇERİĞİ VE BU BÖLÜME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (2012) Gazi Üniversitesi
 • Türkiye ve İngilterede Edebiyat Öğretimi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenen 04/2004-08 kodlu "Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Göre Düzenlenmesi" (2007) Gazi Üniversitesi