Prof. Dr. Halil İbrahim Ünal

Fen Fakültesi > Kimya

Poli(etilen tereftalat) filmlere n-vinil pirolidonun azobisizobutironitril başlatıcı kullanılarak aşı kopolimerleşmesinin incelenmesi

Ramazan COŞKUN, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Graft Copolymerization of n-Vinylpyrrolidone onto Poly(ethylene terephthalate) Films Using Azobisisobutyronitrile Initiator

Ramazan COSKUN, Gazi University, Graduate School, 1996.

Poli(etilen tereftalat) filmler üzerine azobisizobutironitril başlatıcı kullanılarak akrilamitin aşılanması

 Mehrad ROSTAMLOU, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Graft Copolymerization of Acrylamide onto Poly(ethylene terephthalate) Films Using Azobisisobutyronitrile Initiator

Mehrad ROSTAMLOU, Gazi University, Graduate School, 1996. 

Poli(2-akrilamido, 2-metil propansulfonik asit)’in sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Haşim YILMAZ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  1999.

Synthesis, Characterization and Investigation of Electrorheological Properties of Poly(2-acrylamido 2-methyl propanesulfonic acid)

Hasim YILMAZ, Gazi University, Graduate School, 1999.

Poli(etilen tereftalat) lifler üzerine azobisizobutironitril başlatıcı kullanılarak n-vinilimidazol aşılanması

Can İNEGÖLLÜ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Graft Copolymerization of n-Vinylimidazole onto Poly(ethylene terephthalate) Fibers Using Azobisisobutyronitrile Initiator

Can INEGOLLU, Gazi University, Graduate School, 1999.

Polipirol’ün sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Deniz ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  1999.

Investigation of Electrorheological Properties of Conducting Polymers

Deniz SAHIN, Gazi University, Graduate School, 1999.

Seramik endüstrisinde kullanılan çeşitli polimerik bağlayıcılı besleme stoklarının hazırlanması ve reolojik özelliklerinin incelenmesi

Ahmet KOÇER, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.  

Rheological Properties of Various Polymer Based Binder Formulations and Powder Injection Moulding Feedstocks Used in the Ceramic Industry

Ahmet KOCER, Gazi University, Graduate School, 2001. 

Bazı polimerik sistemlerin oluşturduğu süspansiyonların elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Mustafa YAVUZ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.  

Investigation of Electrorheological Properties of Colloidal Systems

Mustafa YAVUZ, Gazi University, Graduate School, 2000. 

Bazı kopolimerlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi ve endüstriyel uygulanabilirliğinin araştırılması

Haşim YILMAZ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2003.

Investigation of electrorheological properties of some copolymers and their industrial applications

Hasim YILMAZ, Gazi University, Graduate School, 2003.

Poli(2-hidroksi etil metakrilat) ın sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Oya AĞIRBAŞ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2004.

Synthesis, characterization and electrorheological properties of poly(2-hydroxyethyl-methacrylate)

Oya AGIRBAS, Gazi University, Graduate School, 2004.

Poliindol ve poliindol/kaolin kompozitinin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Yasin ARSLAN, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2005.

Investigation of electrorheological properties of Polyindole and polyindole/kaolinite composites

Yasin ARSLAN, Gazi University, Graduate School, 2005.

Poliinden/kaolin iletken kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Çiğdem ERİŞTİ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Investigation of synthesis, characterization and electrorheological properties of polyindene/kaolinite conducting composites

Cigdem ERISTI, Gazi University, Graduate School, 2006.

Bazı Polianilin Türevlerinin Elektroreolojik Özelliklerinin Araştırılması

Betül GERÇEK, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Electrorheological properties of some polyaniline derivaties

Betul GERCEK, Gazi University, Graduate School, 2006.

Poliinden/kalsiyum karbonat kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Şeyma SARIKAYA, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007. 

Investigation of synthesis, characterization and electrorheological properties of polyindene/calcium carbonate conducting composites

Seyma SARIKAYA, Gazi University, Graduate School, 2007. 

Poliindol/poli(vinil asetat) kompozitlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Kübra ÖZ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Investigation of electrorheological properties of polyindole/poly(vinyl acetate) composites

Kubra OZ, Gazi University, Graduate School, 2007.

Poli(oksimetilen)/politiyofen kompozitlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Mehtap EYRİK, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Electrorheological properties of poly(oxymethylene)/polythiophene composites

Mehtap EYRIK, Gazi University, Graduate School, 2007. 

Montmorillonit/poliindol nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin araştırılması

Özlem EROL, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. 

Investigation of synthesis, characterization and electrorheological properties of Montmorillonite/polyindole nanocomposite

Ozlem EROL, Gazi University, Graduate School, 2008. 

Boraks/politiyofen kompozit sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin araştırılması

Ö. Yunus GÜMÜŞ, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. 

Investigation of synthesis, characterization and electrorheological properties of Borax/polythiophene composite

O. Yunus GUMUS, Gazi University, Graduate School, 2010. 

Poliinden/montmorillonit nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin araştırılması

Serkan Güzel, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Investigation of synthesis, characterization and electrorehological properties of polyindene/montmorillonite nanocomposites

Serkan GUZEL, Gazi University, Graduate School, 2010. 

Poli(vinil klorür)/poliindol kompozitlerin kolloidal, elektroreolojik ve sürünme özelliklerinin belirlenmesi

Kübra Koyuncu, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

Determination of colloidal, electrorheological and creep properties of Poly(viny chloride)/polyindole composites

Kübra Koyuncu, Gazi University Graduate Scholl, 2010

TiO2/poliindol hibrit nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Bekir ŞAHAN, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

Synthesis, characterization and electrorheological properties of TiO2/polyindole hybrid nanocomposites

Bekir SAHAN, Gazi University Graduate School, 2011