Doç. Dr. Hamiye Duran

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Makaleler  

"Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında Dört Kapı Kırk Makam" Milli Kültür , Kültür Bakanlığı, s.75, Ağustos, Ankara, 1990. 

 "Makalat’ta İnsan ve Dünya İlişkisi” Hacı Bektaş Veli, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, S.2 Ankara Ağustos, 1995. 

"Mecalis’te Hacı Bektaş Veli” Hacı Bektaş Veli, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, S.3, Ankara , Ağustos1996. 

“Sözlü Gelenekteki Yemek Dualarına Dair” Millî Folklor, C.57, s.98, Ankara, 2003.

“Manzum Bir Yemek Duası” Millî Folklor, C.57, s.98, Ankara, 2003.

“Orta İlçesindeki İnanca Bağlı Tedavi Yolları”, Pof.Dr Abdurrahman Güzel’e Armağan, Ankara, 2004, s.321. 

“Burla Hatun’dan Terken Hatun’a”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Kış 2004, S.79, s.32. 

“Besmele Tefsiri”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yaz 2005, S.33, s.459. 

"Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu\'nun Dede Korkut\'tan Salur Kazan Destanı ile Bulud Karaçorlu Sehend\'in  Karacık Çoban (Salur Kazan Destanı) Destanının karşılaştırılması" Milli Folklor, C68, s.44.Kış 2005.

“Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerindeki Ferdî ve Toplumsal Değerler Üzerine”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları dergisi, S.2, Kış 2010, s.119-131, Almanya.

"Velayetnameye Göre Hacı Bektaş Veli", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, C. I, No:55, S.129-137, Ankara 2010.


 

Kitap Tanıtımı 

1-“Halk Edebiyatına Giriş”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Şükrü Elçine Armağan, Ankara, 1993. 

2-“Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ı ”Erdem , Hoşgörü Özel Sayısı, Atatürk Kültür-Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1996.   

Sempozyum 

1-“Nasrettin Hoca fıkralarında Eşek Motifi Üzerine”, Nasrettin Hoca Sempozyumu, Gazi Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle, Ankara 1997.

2-“Hâcı Bektâş Veli’nin Besmele Şerhi Üzerine Bir İnceleme” Türk Kültüründe Alevîlik-Bektâşilik Sempozyumu,G.Ü.Çorum İlâhiyat Fakültesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Çorum Şubesi İşbirliği ile, Çorum, 12-13 Mart 2003.  

3-"Balodan Düğün Geleneğine", VII.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27 Haziran-01 Temmuz 2006), Gaziantep.

4-"An Evaluation On Road Folk Songs", Roads and Travelers in the Altaic World, 51st Annual  Meeting of the PIAC, Bucharest, july 27-August 1, 2008.

5."Nişabur\'dan Suluca Karaöyük\'e Hacı Bektaş Veli\'nin İzinden"III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 30-31 Ekim, 2009, Üsküp/ Scopje

6.“Gümüşhane-Torul İlçesi Düğün Eğlenceleri ‘Tilki Gitme Geleneği’, Halk Kültüründe Eğlence, Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu:10, 11-13 Aralık, Kocaeli.

7. "Değerlerin Kazandırılmasında Dinî ve Tasavvufî Eserlerin Rolü", Bahtiyar Vahapzade Hatırasına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu (22-24 Ekim 2010), Bakı Slavyan Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan.


          Panel 

1-“Türk Edebiyatında Nevruz”, 21 Mart 2002 Nevruz kutlama programı, basılmamış. G.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Ankara, 21 Mart 2002. 

2-“Yunus Emre’de Dört Kapı Kırk Makam”, Yunus Emre Paneli, 18 Mart1990, Burdur.  

Konuşmalar 

“Hacı Bektaş Veli Hakkında”, Hacı Bektaş Yılı Münasebetiyle, Radyo Konuşması, TRT1, Ankara.   

Faaliyet 

“Çankırı Yaran Meclisi Gösterisi ve Halk kültüründen bir görünüş”18 Aralık 2002,Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu.