Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞDU

Edebiyat Fakültesi > Felsefe

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2013). “Evrimci Etiğin Sorunları ve Antony Flew ”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, yıl: 9, sayı: 36 (Değerler sayısı), Nisan-Mayıs-Haziran, 2013,, 36(17-43).
 • Hakan Gündoğdu (2013). "İkbal’in Demokrasi İdeali ve Benlik Felsefesi", (Iqbal’s Ideal Of Democracy And His Ego Philosophy) . The Journal of Academic Social Science Studies : International Journal of Social Science, (vol. 6, issue 5, May 2013, pp.371-386), Lorient-France, ISSN: 2147-2971., vol 6 issue 5(371-386).
 • Hakan Gündoğdu (2008). Çok Kültürlü Bir Toplumda Ötekiyle Yaşamak ve Hoşgörü. Ekev Akademi Dergisi (Ekev Akademic Review),(EBSCO HOST veritabanında dizinlenmektedir), 37((73-86)).
 • Hakan Gündoğdu; Muhammed Karataş (2007). Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Muhtemel Etkileri, (Index Islamicus, Worldwide Political Abstract, EBSCO ve Sociological Abstractta dizinlemektedir.). Akademik Araştırmalar Dergisi, 33((1-25)).
 • Hakan Gündoğdu (2007). Varoluşçu Felsefelerdeki Bazı Ortak Özellikler. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (EBSCOHOST, Humanities International Complete, gibi uluslararası indexler tarafından dizinlenmektedir), c. 7, s.1((95-131)).
 • Hakan Gündoğdu (2007). Corliss Lamontta Seçme Özgürlüğü ve Belirlenimcilik Problemi. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (Philosophers Index, Index Islamicus, ULAKBİM ve Sosyal Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir). Bu yazı ayrıca, (Nicholas Rescher, Free Will:An Extensive Bibliography, Ontos Verlag, Frankfurt:Germany, 2010, p. 108)de bibliyografik olarak yer almaktadır, 8((128 -152)).
 • Hakan Gündoğdu (2006). Kai Nielsen ve Bir Sosyal Eleştiri Olarak Felsefe. Felsefe Dünyası, (Philosophers Index, ve TÜBİTAK Ulakbimce dizinlenmektedir.), 43((56-68)).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). "İkbal'in Benlik Felsefesi ve Demokrasi". Hece: Muhammed İkbal Özel Sayısı, Hece Yayınları, Ankara, yıl: 17, sayı: 193, (Ocak-2013) (ss. 164-177).
 • (2012). Hakan Gündoğdu, "Niçin Eleştirel Düşünemiyoruz?: Eleştirel Düşünmenin Engelleri". Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, yıl:13, sayı:146, Nisan-2012(43-52).
 • (2012). Eleştiri ve Foucault. Cogito, (Michel Foucault Özel Sayısı), Yapı Kredi Yayınları, Üç Aylık Düşünce Dergisi, (partner of "European Network of Cultural Journals-Eurozine"), sayı : 70-71, Yaz-2012( 398-417).
 • Hakan Gündoğdu (2009). Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bazı Yanılgılar. C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:7/1(ss. 57-74).
 • Michael S. Roth, (tercüme: Hakan Gündoğdu) (2007). Foucaultnun Şimdinin Tarihi. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 11((85 100)).
 • Hakan Gündoğdu (2007). İbn Rüşd, İbn Rüşdçülük ve Aydınlanma. Bilim ve Ütopya, y.13,s.156((25 29)).
 • Hakan Gündoğdu (2000). Gazalinin Teolojik Hermenötiğine Yorumlayıcı Bir Bakış. İslâmî Araştırmalar, c.13,s.3((410 419)).
 • Hakan Gündoğdu (2000). Vahyin İmkânı Üzerine Felsefî Bir Çözümleme. Felsefe Dünyası (2004ten bu yana Philosopher Index tarafından dizinlenmektedir), c.1, s.31((103 112)).
 • MichaelPolanyi, (tercüme: Hakan Gündoğdu) (1998). Tarihi Anlama. Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.10((207 222)).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). “Evrimci Etiğin Sorunları ve Antony Flew”, Evrim ve Tasarım: Geleneksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi, içinde 2013, ss. 945-965.. evrim, tasarım, etik Türkiye. İz yayıncılık.
 • (2013). "Dinsel Ahlaka Doğalcı Alternatifler: Hobbes ve Hume”, (Kai Nielsen), (tercüme: Hakan Gündoğdu), Evrim ve Tasarım: Geleneksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi, içinde 2013, ss. 926-945.. evrim, tasarım, etik Türkiye. İz yayıncılık.
 • (2012). "Din Felsefesi", (Edward R. Wierenga), (tercüme: Hakan Gündoğdu), Gelen-Eksel ve Çağdaş Metinlerlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, (ed. Recep Alpyağıl), İstanbul, 2012, ss. 32-50. Türkiye. İz yayıncılık.
 • (2012). "Dün ve Bugün Nedensellik: Gazali ve Kuantum Teorisi", (Karen Harding), (tercüme: Hakan Gündoğdu), Gelen-Eksel ve Çağdaş Metinlerlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, (ed. Recep Alpyağıl), İstanbul, 2012, ss. 506-518 . Türkiye. İz Yayıncılık.
 • (2012). "Bilgi, İnanç ve İman", (Anthony Kenny), (tercüme: Hakan Gündoğdu), Gelen-Eksel ve Çağdaş Metinlerlerle Din Felsefesine Dair Okumalar II, (ed. Recep Alpyağıl), İstanbul, 2012, ss. 766-783. Türkiye. İz Yayıncılık.
 • Hakan Gündoğdu. (2010). "Aydınlanma ve Foucault", Foucault (Fikir Mimarları Dizisi 24, Say Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 425-460. Türkiye. Say Yayınevi.
 • (2010). "Foucault ve Tarihin Mekanları", Thomas R. Flyn,(tercüme: Hakan Gündoğdu), Foucault: Fikir Mimarları Dizisi 24, Say Yayınları, İstanbul, 2010, içinde ss. 393-424.. Türkiye. Say yayınları.
 • Hakan Gündoğdu. (2010). "Some Philosophical Reflections on Foundations of Sustainable Social Development", Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation, (ed. M. Karatas; M. Z. Tunca),. USA: Hershey - New York, 2010, pp. 8-24.. IGI GLOBAL, Information Science Publishing.
 • Hakan Gündoğdu. (2009). Flew, Antony Garrard Newton, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 6, ss. 649 677. Türkiye. Ebabil.
 • Prof. Dr. Antony Flew (tercüme: Hakan Gündoğdu). (2008). Dosdoğru Düşünmenin Yolu: Eleştirel Akıl Yürütmeye Giriş. Türkiye. Liberte.
 • Prof. Dr. Thomas Nagel, (tercüme : Hakan Gündoğdu). (2004). Her Şey Ne Anlama Geliyor : Felsefeye Küçük Bir Giriş. Türkiye. Paradigma.
 • (2002). Kelimeler ve Şeylerde Başkanın Konatif Fonksiyonu, Karlis Racevskis (tercüme: Hakan Gündoğdu), Foucault ve Bilginin Arkeolojisi (derleme ve tercüme kitab) içinde.. Foucaultnun Bilginin Arkeolojisi hakkındaki felsefi görüşleri üzerine derleme makaleler. Türkiye. Paradigma.
 • (2002). Şeylerin Düzensizliği, Pamela Major Poetzle (tercüme: Hakan Gündoğdu), Foucault ve Bilginin Arkeolojisi (derleme ve tercüme kitab) içinde.. Türkiye. Paradigma.

Atıf

 • (2013). International Journal of Human Sciences. (10)1, (Aycan Çiçek Sağlam, Elif Büyükuysal)., "Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve buna yönelik engellere ilişkin görüşleri", ss. 260, 274.
 • (2013). Anthropologist, 16(3): 523-530., "Paulo Freire’s Alternative Education Model"
 • (2013). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, n.2, Mayıs-2013, s. 145, 146., “Bugünkü Din Eğitiminin Varoluşsallığı Üzerine”
 • (2013). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 223–254, (2013). Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları envanteri (EDDÖDE): Geliştirilmesi ve uygulanması [Critical thinking supportive teacher behaviors inventory (CTSTBI): Its development and application]. (Alkın-Şahin, S. & Gözütok, F. D.), 224, 247.
 • (2013). Kaygı: Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Dergisi, 2013, (20): 199-217., "Gazali ve İbn Rüşd’de Dışlayıcı Bakış ve Temelleri (Eleştirel Bir Yaklaşım)" (s. 202, 215)
 • (2013). "Gelişen Dünya’da Turizm Sektörünün Yeri", KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 15 (25): 15-24, 2013
 • (2013). Ana Dili Eğitimi Dergisi, (Journal of Mother Tongue Education), 1(2), 55-74., "Türkçe Öğretiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Yeri"
 • (2012). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sayı: 146, 2012, s. 64, 66., "Eleştirel Düşünmenin Önemi ve Öğretimi" (Metin Demir ve Ufuk Uluçınar)
 • (2012). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(3), ss.190, 198., "Akademik Personelde Eleştirel Düşünme Eğiliminin İncelenmesi", (Yalçın Kanbay, Elif Işık,Özgür Aslan, Handan Özdemir)
 • (2012). Marife, Yıl: 12, Sayı: 3, Kış 2012, ss. 9-24, "Din Okuryazarlığı: Din Eğitimi Felsefesi Açısından Temel Bir Kavram", (Ayşe Zişan Furat)
 • (2012). Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) (p. 5315 – 5319), "Assesment of the high school students' critical thinking skills", (Okan Sarigoz)
 • (2012). İstikamet, Sayı: 4, s. 13-25, "Gazali ve Felsefe"
 • (2011). Gabriel Marcel'in Varoluşçuluğunda Dini Tecrübe, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD), (Y.L.T.), s. 4, 11,12,13,15, 16,18,21,23,24,26,126. (Zübeyir Ustabaşı)
 • (2011). Mevlana’nın “Mesnevi” İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (D.T.), 2011, Ankara. ss. 195, 259, (Svitlana Nesterova)
 • (2011). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.T.) Ankara, 2011 (Elif Yuva)
 • (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünebilmelerine Katkı Sağlayacak Yöntemler ve Uygulanışları, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sayı.1, 2011, ss. 157, 158, 160, 161, 186, 187, (Nail Karagöz)
 • (2011). Varoluş Felsefelerinde Varoluşun Özden Önceliği Sorunu, Beytulhikme: An International Journal of Philosophy, 1/1, June 2011. (Vefa Taşdelen)
 • (2010). C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010, s.159. (EBSCO ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Küreselleşen Dünyada Yerelleşme Süreci Ve Yerelleşmede Demokratik Zeminin Sağlamlaştırılması İçin E-Katılımcılık Çözümünün Değerlendirilmesi, (Dr. Anıl Çekiç),
 • (2010). Karl Jaspers Felsefesi'nde İnsan Problemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Felsefe ABD, Ankara, 2010, s. 2,3,4,5,21,25,29,34,35,42,45,49,53,54,84,114. (Y.L.T.)
 • (2010). “Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı”, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Haziran-2010, (Y.L.T.) s.18. (Faruk Manav)
 • (2010). Teoloji Olarak Yorum: Gazzali ve İbn Rüşde Tevil (Dr. Zeynep Gemuhluoğlu),İz yayıncılık, İstanbul: 2010, (ss. 122-123, 125, 185, 191, 192, 193, 194, 543)
 • (2010). Free Will:An Extensive Bibliography, (Prof. Dr. Nicholas Rescher), Ontos Verlag, Frankfurt:Germany, 2010, p. 108. (bibliyografik atıf)
 • (2010). Kierkegaard ve Heidegger'de Kaygı Kavramlarının Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.T.) 2010 (Dilek Tepeli)
 • (2009). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(1): 269-280, "İslam Düşüncesi Bağlamında Din Felsefesi Mümkün mü?" (Adnan Aslan), s. 278
 • (2009). Kelamda Tevil Sorunu, (Dr. Sabri Yılmaz)Araştırma Yayınları, Ankara, 2009, ss. 83, 141.
 • (2009). Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: İbn Rüşdü Yeniden Düşünmek, eds. M.K. Arıcan ve diğerleri, Asitan Yayıncılık, Sivas-2009, cilt. 1., ss.421, 424), İbn Rüşdün Aydınlanma Dönemine Etkisi, (Bülent Uğrasız)
 • (2008). Gazali ve Kant’ta Din-Akıl İlişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 (Ugur Çiftçi)
 • (2007). Makedonya'da Yönetsel Değişim ve Yerel Yönetimler, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2007 (Fati Murtezan)
 • (2007). Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Bildiriler, (Mevlana Hümanist Bir Şair midir,Prof. Dr. Nurullah Çetin), Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya2007,
 • (2006). Gazali’de İman Bilgi İlişkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.T.) Kayseri, 2006, s. 25, 108. (Fatih İbiş)
 • (2005). İslam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlaması: Gazali Örneği (Doç. Dr. Mevlüt Uyanık)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Hakan Gündoğdu, 2007. "Epikuros'un Haz Ahlakında Erdemin ve Dostluğun Yeri" (ss.266-276), LapsekiSempozyumu07: Lapsekide Tarım, Turizm, Su Ürünleri, Arkeoloji, Jeoloji, Felsefe, Tarih LapsekiÇanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matbaası, Üniversite yayın no: 55, ISBN: 9789758100613)
 • Hakan Gündoğdu, 1998. "Hümanizm Bir Din midir" , Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu Konya, "Dinler Tarihi Araştırmaları II" kitabında yayınlandı, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara, Ağustos2000, ss. 99-127)

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Kritik ve Analitik Düşünmenin Önündeki Engeller", (23-25 Mayıs) Kritik Analitik Düşünme Platformu, Ankara(2014)
 • “Cultural Diversity and Toleration” (Guest lecture) LLP/ERASMUS visiting lecturer, University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, University Main Building, aud IV, Unioninkatu 34, 20.9.2011, (14:00-16:00),(2011)
 • “The Happiness in the Turkish Philosopher Al-Farabi”, (Guest lecture) LLP/ERASMUS visiting lecturer, University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, U38 B107, Unioninkatu 38 B, 21.9.2011, (14:00-16:00)(2011)
 • Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Öğretimi Dokuz Eylül Üniversitesi, V. Aktif Eğitim Kurultayı, 7 8 Haziran 2008 DESEM, İzmir
 • Eleştirel Düşünme Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü, Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu, Bucaİzmir, tarih: 5 Mart 2008, saat: 13.00
 • Felsefe, Eleştirel Düşünme ve Eğitim Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Alsancakİzmir,tarih: 9 Şubat 2008, saat: 9.3010.45

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Symposium on the Humanities and the History of Philosophy: The Humanities at the Birth of the New Millenium, USA Turkey Humanities Conference 2000 in Honor of the 700th Anniversary of the Establishment of the Ottoman Empire, Izmir Program İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu İzmir, DEÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (Felsefe Bölümü) Erasmus Koordinatörlüğü (2012)(2009-devam ediyor - )
 • (Felsefe Bölümü) Farabi Koodinatörlüğü (2012)(2009-devam ediyor - )
 • (Edebiyat Fak.) Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu (10.05.2011-13.09.2012) (2012)
 • (Felsefe Bölümü), GÜADEK Bölüm Komisyon Üyeliği (2012)(2011 - )
 • (Felsefe Bölümü) AKTS Koordinatörlüğü (baş. 2010 - bit.30.01.2013) (2010))
 • Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, (Dokuz Eylül Üniversitesi, 07/07/2005 –23/03/2009) (2009)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı (Dokuz Eylül Üniversitesi, 07/07/2005 –23/03/2009) (2009)
 • Yeniçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, (Dokuz Eylül Üniversitesi, 07/07/2005 –23/03/2009) (2009)
 • Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı Başkanı, (Dokuz Eylül Üniversitesi, 07/07/2005 –23/03/2009) (2009)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Richard Rorty'nin Siyaset Felsefesi (2012)
 • İbn Bacce ve İbn Tufeylde Mutluluk
 • Nurettin Topçuda Var Olma İradesi
 • Süleyman Hayri Bolayın Düşünce Hayatı

Dersler

 • Din Fenomenolojisi 4. Sınıf İLF (20042005 Güz)
 • İngilizce Metinler DKAB 2(201206) (2004 2005 Güz)
 • Ahlak Felsefesi DKAB 4 (2006 2007 Bahar)
 • Din Fenomenolojisi İLF 4 (2006 2007 Güz)
 • Ahlak Felsefesi DKAB (2005 2006 Bahar)
 • Felsefe Tarihi DKAB (2005 2006 Bahar)
 • Çağdaş Eğitim Akımları (2005 2006 Güz)
 • Din Sosyolojisi İLF 4 (2004 2005 Bahar)
 • İngilizce Metinler İLF 2 (201206) (2004 2005 Güz)
 • Felsefe ÖÇM İLF 2 (20082009 Güz)
 • Din Felsefesi DKAB 4 (20082009 Güz)
 • FEL-435 FİLOZOFLAR VE SİSTEMLERİ -I (2010-2011/GÜZ)
 • FEL-217 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ (2010-2011 / GÜZ)
 • FEL-228 TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (2009-2010 Bahar)
 • FEL-330 FELSEFE METİNLERİ II (2009-2010 Bahar)
 • FEL-420 İSLAM FİLOZOFLARI VE BATIYA ETKİLERİ (2009-2010 Bahar)
 • FEL-324 TARİH FELSEFESİ (2009-2010 Bahar)
 • FEL-128 EĞİTİM FELSEFESİ (2009-2010 Bahar)
 • TARİH FELSEFESİ (2010-2011 BAHAR )
 • İSLAM FİLOZOFLARI VE BATI ETKİLERİ (2010-2011 BAHAR )
 • AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM II (2010-2011 BAHAR )
 • EĞİTİM FELSEFESİ (2010-2011 BAHAR )
 • TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (2010-2011 BAHAR )
 • FELSEFE METİNLERİ II (2010-2011 BAHAR )
 • TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ (2011-2012 GÜZ )
 • AHLAK FELSEFESİ (2011-2012 GÜZ )
 • DİN FELSEFESİ (2011-2012 GÜZ )
 • TÜRK-İSLAM FELSEFE PROBLEMLERİ (2011-2012 GÜZ )
 • TARİH FELSEFESİ-I (Doktora) (2011-2012 GÜZ )
 • AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM I (YL) (2011-2012 GÜZ )
 • TÜRK İSLAM FELSEFESİNDE PROBLEMLER (YL) (2011-2012 GÜZ )
 • TÜRK İSLAM FELSEFESİNDE PROBLEMLER II (YL) (2011-2012/BAHAR)
 • TARİH FELSEFESİ II (Doktora) (2011-2012/BAHAR)
 • İSLAM FİLOZOFLARI VE BATI ETKİLERİ (2011-2012/BAHAR)
 • TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (2011-2012/BAHAR)
 • TARİH FELSEFESİ (2011-2012/BAHAR)
 • FELSEFE METİNLERİ II (2011-2012/BAHAR)
 • FEL-421 TÜRK-İSLAM FELSEFE PROBLEMLERİ (2010-2011/GÜZ)
 • FEL-219 AHLAK FELSEFESİ (2010-2011/GÜZ)
 • Felsefe Metinleri II (Fel-330) (2008-2009 Bahar)
 • Tarih Felsefesi (Fel-324) (2008-2009 Bahar)
 • FİLOZOFLAR VE SİSTEMLERİ -I ( FEL-435) (2009-2010 Güz)
 • AHLAK FELSEFESİ (FEL-219) (2009-2010 Güz)
 • Felsefe Problemleri (Fel-329) (2009-2010 Güz)
 • AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM II (2460050) (2009-2010 Bahar)
 • AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM I ( 1460047 ) (2010-2011/GÜZ)
 • FEL-329 FELSEFE PROBLEMLERİ (2010-2011/GÜZ)
 • Eğitim Felsefesi (Fel-128) (2008-2009 Bahar)
 • Din Sosyolojisi DKAB 4 (2005 2006 Güz)
 • Din ve Çağdaş Sorunlar 4. Sınıf DKAB (2004 2005 Güz)
 • İngilizce Metinler İLF 2 (20042005 Bahar)
 • Ahlak Felsefesi DKAB (2004 2005 Güz)
 • 17. Yüzyıl Batı Felsefesi Metinleri (2007 2008 Bahar)
 • Felsefe Metinleri Okuma ve Yazma Becerileri (2008 2009 Güz)
 • Din Felsefesi II İLF 4 (20082009 Güz)
 • İlkçağ Felsefesi İLF 2 (2007 2008 Bahar)
 • Ahlak Felsefesi DKAB 4 (2007 2008 Bahar)
 • Sınıf Yönetimi DKAB 4 (2007 2008 Güz)
 • Çocuk ve Gençlik Psikolojisi DKAB 4 (2006 2007 Güz)
 • İngilizce Metinler 401407 DKAB 4 (2006 2007 Güz)
 • Yeniçağ Felsefesi İLF 2 (2006 2007 Bahar)
 • Mantık İLF 2 (2006 2007 Bahar)
 • Felsefeye Giriş (Eğitim Fakültesi) (2007 2008 Bahar)
 • Mantık İLF 2 (2007 2008 Bahar)
 • İngilizce Metinler İLF (2007 2008 Güz)
 • Felsefe Tarihi DKAB 2 (2006 2007 Bahar)
 • İslam Düşüncesi ve Felsefesi DKAB 2 (2006 2007 Bahar)
 • İslam Ahlak Felsefesi İLF 4 (2006 2007 Güz)
 • Felsefe ÖÇM DKAB 2 (2006 2007 Güz)
 • Din Psikolojisi DKAB 4 (2006 2007 Güz)
 • Din Sosyolojisi DKAB 4 (2006 2007 Güz)
 • Din ve Çağdaş Sorunlar DKAB 4 (2005 2006 Bahar)
 • İngilizce Metinler DKAB 408412 (20052006 Bahar)
 • Din Felsefesi I (2005 2006 Güz)
 • Din Felsefesi II İLF4 (20052006 Güz)
 • Din Felsefesi DKAB 4 (2005 2006 Güz)
 • Sınıf Yönetimi DKAB 4 (2005 2006 Güz)
 • Din ve Çağdaş Sorunlar II İLF 4 (2004 2005 Bahar)
 • İngilizce Metinler DKAB 2 (2004 2005 Bahar)
 • Din Felsefesi I (20042005 Güz)
 • Din Felsefesi II (2004 2005 Güz)
 • Din Felsefesi DKAB 4 (2004 2005 Güz)
 • Psikolojiye Giriş İLF 2 (2004 2005 Güz)
 • İngilizce Metinler İLF 2 (20082009 Güz)
 • İslam Düşüncesi ve Felsefesi İLF 2 (2007 2008 Bahar)
 • Din Psikolojisi DKAB 4 (2007 2008 Güz)
 • İlkçağ Felsefesi İLF 2 (2006 2007 Bahar)
 • İslam Düşüncesi ve Felsefesi DKAB (2005 2006 Bahar)
 • İngilizce Metinler DKAB 4. Sınıf 403413 (2005 2006 Güz)
 • Yeniçağ Felsefesi İLF 2 (2004 2005 Bahar)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi İLF 2 (2004 2005 Bahar)
 • Felsefe Tarihi DKAB 2 (2004 2005 Bahar)
 • Mantık İLF 2 (2004 2005 Bahar)
 • İslam Düşüncesi ve Felsefesi İLF 2 (2004 2005 Bahar)
 • İslam Düşüncesi ve Felsefesi DKAB 2 (2004 2005 Bahar)
 • İslam Ahlak Felsefesi İLF 4 (2004 2005 Bahar)
 • Din ve Çağdaş Sorunlar I İLF 4 (2004 2005 Bahar)
 • Din ve çağdaş Sorunlar DKAB 4 (2007 2008 Bahar)
 • İngilizce Metinler İLF 2 (20072008 Bahar)
 • Din Felsefesi II İLF 4 (2007 2008 Güz)
 • Din Psikolojisi İLF 4 (20062007 Bahar)
 • İngilizce Metinler 408413 DKAB 2 (2006 2007 Bahar)
 • İslam Ahlak Felsefesi İLF 4 (2005 2006 Güz)
 • Din ve Çağdaş Sorunlar II İLF 4 (20052006 Güz)
 • Sınıf Yönetimi DKAB 4 (2004 2005 Güz)
 • Din Sosyolojisi DKAB 4 (2004 2005 Güz)

Yabancı Dil

 • 1999 / 81(KPDS)
 • 2006 TOEFL / 200 (CBT)
 • 2009 / 82 (KPDS)

 

© 2015 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı