Doç. Dr. Evren GÜÇER

Turizm Fakültesi > Rekreasyon Yönetimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • GÜLCAN BİLGEHAN,GÜÇER EVREN,OKTAY KUTAY,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT (2017). Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye'nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan'da Bir Alan Araştırması. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 81; 17(105- 137 ).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ALTINAY MELTEM,GÜÇER EVREN,BAĞ CENNET (2017). Consumer Behavior In The Process Of Purchasing Tourism ProductIn Social Media. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9; 1(381-402).
 • Yeşilkaya Ömer Faruk,GÜÇER EVREN (2017). Alışveriş Merkezlerinde Düzenlenen Etkinliklerin Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihine Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Journal of Recreation and Tourism Research, 4; 3(134-144).
 • GÜÇER EVREN,PELİT ELBEYİ,KELEŞ YASİN,DEMİRDAĞ ŞERİF AHMET (2017). Sosyal Kaytarmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9;2(14-26).
 • SİLİK CEMAL ERSİN,GÜÇER EVREN (2016). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sosyo Kültürel Etkileri 2013Mersin XVII Akdeniz Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 14;36(97-115).
 • PELİT ELBEYİ,GÜÇER EVREN,DEMİRDAĞ ŞERİF AHMET (2016). Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8;15(43-65).
 • GÜÇER EVREN,PELİT ELBEYİ,DEMİRDAĞ ŞERİF AHMET,ARSLANTÜRK YALÇIN (2016). The Effects of Managers Business Ethics Applicationson Employees Job Satisfaction A Study on Hotels inTurkey. Business Management and Strategy, 7;1(206-234).
 • KEMENT ÜZEYİR,GÜÇER EVREN (2015). Kamping Yapan Bireylerin Çevre Dostu Rekreasyon Davranışlarınına Ekolojik Tutum ve Rekreasyonel Motivasyon Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 2:3(16-27).
 • DÜNDAR YUSUF,GÜÇER EVREN (2015). The Impact of Socio-Demographics on Tourism Destination Image: A study in Ankara, Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3/2(1-22).
 • Güçer Evren, SİLİK Cemal Ersin (2014). Uluslararası Spor Organizasyonalrının Etkileri: 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları'na Yönelik Bir Uygulama. International journal of Science Culture and Sport, 2/5(148/170).
 • GÜÇER Evren, DEMİRDAĞ Şerif Ahmet (2014). Organizational Trust and Job Satisfaction: A Study on Hotels. Business Management Dynamics, 4/1(12-28).
 • GÜÇER Evren, HASSAN Azize, PELİT Elbeyi (2013). Destinasyonların Pazarlanmasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies, 2/4(47-62).
 • GÜÇER Evren, KOÇ Burcu, YAYLA Özgür (2013). Tüketicilerin Biyolojik Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği Rollerinin, Konaklama İşletmelerinin Uyguladıkları Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmları Dergisi, 5/4(133-145).
 • ÜNER M Mithat, ARMUTLU Can, GÜÇER Evren (2013). Self-Congruity Influence on Tourist Behaviour: Repeat Visitors versus Non-Visitors and First Time Visitors. İşletme Araştırmları Dergisi, 5/4(6-19).
 • Pelit, E., Arslantürk, Y. ve Güçer, E. (2010). The Effect Of Ethical Applicatıons Of Enterprises on Job Preference. Management and Education, 6/1(87-91).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şanler, N., Konaklıoğlu, E., GÜÇER, E. (2009). "Gençlerin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranışları İle Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki" . Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(333-352).
 • Pelit, E., GÜÇER, E. (2007). İşletme Yöneticilerinin Çalışanlara Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar(32-49).
 • Boylu, Y., Pelit, E., GÜÇER, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 510(55-74).
 • Pelit, E., Boylu, Y., GÜÇER, E. (2007). Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesinde Çalışan Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 86(114).
 • Baş,M. Kılıç,B., GÜÇER, E. (2007). Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Turizm. Mevzuat Dergisi, 119(1).
 • Pelit, E., GÜÇER, E. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara Ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(95-122).
 • Üner, M.M., GÜÇER, E., Taşçı, A. (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(189-202).
 • Pelit, E., GÜÇER, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(139-168).
 • Pelit, E., GÜÇER, E. (2006). Akademisyenlerin Meslek Etiği Konusundaki Algılamalari Üzerine Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, (13)(119-149).
 • Pelit, E., GÜÇER, E. (2004). Turizm Pazarlamasinda Karşılaşılan Etik Sorunlar: Hizmet Pazarlama Karması Elemanları Kapsamında Teorik Bir İnceleme. Turizm Akademik Dergisi, 1(65-89).
 • Koç, H., GÜÇER, E. (2003). İklim Değişiklilerinin Turizme Etkisi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(37-53.).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İSKENDER ALİ,GÜÇER EVREN, 2017. Yaşam Doyumu ile Boş Zaman Kısıtlayıcıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Hiyerarşik Boş Zaman Teorisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, International Confererence on Tourism, Travel, Leisure and Hospitality İzmir
 • Koç Burcu, Yayla Özgür, Arslantürk Yalçın, Güçer Evren, 2017. “Gender Identity Roles in Tourism and Their Effects on Consumer Behaviors, International Confererence on Tourism, Travel, Leisure and Hospitality İZmir
 • GÜÇER EVREN,SİLİK CEMAL ERSİN,DEMİRDAĞ ŞERİF AHMET, 2017. Determination of the Quality Perceptions of Tourists on Animation Services: A study on Five Star Hotels, Innovation and Global Issues in Social Sciences Antalya
 • ERKILIÇ EREN,GÜÇER EVREN,PELİT ELBEYİ,AYTEKİN ENGİN, 2016. Destinasyon Pazarlamasında Web Sayfalarının Rolü: Rize'deki Kamu Kurmlarının Web Siteleri Üzerinde Bir İnceleme, II. Rize Sempozyumu: Turizm Rize
 • TAŞDAĞITICI EYLEM,GÜÇER EVREN, 2016. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırma Sistemleri İşletmelerin Algısına Yönelik Bir Uygulama, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches Antalya
 • KEMENT ÜZEYİR,BAŞAR BERKAN,GÜÇER EVREN, 2016. Hüzün Turizmi Kapsamında Seyahat Eden Bireylerin Rekreasyonel Motivasyonlarının Belirlenmesi, 3rd International Congress of Tourism & Management Research Antalya
 • Demirdağ Şerif Ahmet,GÜÇER EVREN, 2016. Animasyon Personelinin İş tatmini Düzeyleri Dış Kaynak Kullanan ve Kullanmayan Otel İşletmelerinin Karşılaştırılması, 2. Uluslararası Çin den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Hatay
 • Evren GÜÇER, Üzeyir KEMENT, 2015. Ekoturizm Kapsamında Seyahat Eden Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Davranışlarının İncelenmesi Ayder Örneğ, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Gümüşhane
 • Yusuf DÜNDAR, Evren GÜÇER, 2014. Turistik Bir Destinasyon Olarak Başkent Ankara'nın İmajı, 15. Ulusal Turizm Kongresi Ankara
 • Çelikkanat NAZİK, Evren GÜÇER, 2014. Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı, 15. Ulusal Turizm Kongresi Ankara
 • GÜÇER Evren, YAYLA Özgür, KOÇ Burcu, 2013. Konaklama İşletmelerinin Seçiminde Biyolojik Cinsiyet Kimliğiine Dayalı Reklam Etkisi, 14. Ulusal Turizm Kongresi Kayseri
 • GÜÇER, E., ŞAHBAZ, R.,P. ve A.YAYLI, 2010. "Marketing Ethics: Are There Any Differences Between Marketing And Non-Marketing Major Students?" 9th International Congress Marketing Trends, Venedik /İtalya,
 • ŞANLIER, N., HASSAN, A., ÖZKAYA, F., PELİT, E., GÜÇER, E., CÖMERT, M., KONAKLIOĞLU, E, 2010. Çorba ve Zeytinyağlı Yemeklerin Türk Mutfağıdaki Yeri ve Gençler Tarafından Bilinme, The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus
 • ŞANLIER, N., HASSAN, A., ÖZKAYA, F., PELİT, E., GÜÇER, E., CÖMERT, M., KONAKLIOĞLU, E, 2010. Geleneksel Türk Yemeklerinden Tahıl ve Hamurişlerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Bilinme Durumu, The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus
 • ŞANLIER, N., HASSAN, A., ÖZKAYA, F., PELİT, E., GÜÇER, E., CÖMERT, M., KONAKLIOĞLU, E., 2010. "Geleneksel Et ve Et Yemeklerin Üniversite Gençleri Tarafından Bilinme Durumu" The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ/ Türkiye.,
 • HASSAN, A., ŞANLIER, N., ÖZKAYA, F., CÖMERT, M., GÜÇER, E., KONAKLIOĞLU, E., PELİT, E, 2010. Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağında Yer Alan Geleneksel Hamurişi ve Tatlıları Bilme Durumları, The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus
 • HASSAN, A., ŞANLIER, N., ÖZKAYA, F., CÖMERT, M., GÜÇER, E., KONAKLIOĞLU, E., PELİT, E.,, 2010. Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağında Yer Alan Yemeklere İlişkin Görüşleri, Tekirdağ
 • KONAKLIOĞLU, E. ve GÜÇER, E, 2010. Potansiyel Girişimci Olarak Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation, Ankara/Türkiye.,
 • ŞANLIER, N., KONAKLIOĞLU, E., GÜÇER, E., 2009. "Gençlerin Beden Kütle İndekslerine Göre Beslenme Davranışlarının Tespiti" VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya/ Türkiye.,
 • AKTEPE, C., BAŞ, M. ve GÜÇER, E., 2009. "Scope of Marketing Activities of Professional Football Clubs within the Framework of the Development of Industrial Football", 9th International Conference On Sports: Economic, Management And Marketing Aspects Atina/ Yunanistan,
 • PELİT, E., GÜÇER, E, 2006. Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Çalışanlara Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında İncelenmesi Ve Bu Davranışlarının Eğitim Düzeyleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma., II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi
 • PELİT, E., GÜÇER, E., 2005. Ticaret ve Turizm Meslek Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Algılamaları, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Gazi Üniversitesi Öğrencilerinin Sanatsal Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Düzeyi Üzerine Bir İnceleme 13. Geleneksel Turizm Paneli(2015)

Seminer

 • Ürün Oluşturma ve Pazarlama Teknikleri (2009) Alanya
 • Turizm ve Otelcilik (2009) Ankara
 • Turizmde Sosyal Davranışlar -İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj (2008) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri Tokat
 • Turizmde Sosyal Davranışlar -İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj (2008) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri Sivas
 • Turizmde Sosyal Davranışlar -İletişim, Halkla İlişkiler, Etik, İmaj (2008) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri Yozgat

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • "Industrial Training Applications for Tourism Education" CEDEFOP (European Center for the Development of Vocatioanl Training), Study Visit, Ankara/Türkiye(2010)
 • "New Opportunities for Tourism Education in European Countries" CEDEFOP (European Center for the Development of Vocatioanl Training), Study Visit, Ankara/Türkiye.(2008)
 • 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ankara/Türkiye(2004)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • ÖZDEMİR ALİ SELMAN,GÜÇER EVREN,KARAKÜÇÜK SUAT. (2016). Rekreasyon Bilimi "Rekreasyon ve Turizm" bölümü. Türkiye. Gazi Kitapevi.
 • GÜÇER EVREN. (2016). Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği "Seyahat Edenleri ve Turizm Hizmet Sağlayıcılarını Bir Araya Getirme" bölümü. Türkiye. Nobel.
 • Yrd. Doç. Dr. Evren Güçer. (2015). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. "İlgili Mevzuat" bölümü Türkiye. Grafiker.
 • Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER, Dr. M. Murat KIZANLIKLI, Ahmet UŞAKLI . (2015). Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. "İlişkisel Pazarlama" bölümü Türkiye. Beta.
 • Prof. Dr. Azize Tunç HASSAN, Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT, Dr. Evren GÜÇER. (2010). Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi. "Yat, Kruvaziyer ve Marina İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi" bölümü Değişim Yayınları.

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Self Responsible Learning of Key Competences in Tourism SME a Mean to Improve Competitiveness and Employment (2015) Avrupa Birliği
 • Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Hamurişi ve Tatlılarını Bilme Durumları ve Tüketimin Yaygınlaştırılması Amacıyla Reçetelerin Zeytinyağıyla Modifikasyonu (2008) Gazi Üniversitesi
 • The Process of Information Systems Used in Hotels (2008) Avrupa Briliği
 • Türk Mutfağı ve Kültürünün Gençler Tarafından Bilinme Durumunun Tespiti ve Yöresel Yemeklerle İlgili Standart Tarife Geliştirilme (2008) Gazi Üniversitesi
 • AB Mesleki Eğitim Programı (Leonardo da Vinci) E-İşletmecilik Modelleri, Uygulamaları ve Türkiyedeki KOBİlere Uyarlanması Üzerine Bir Araştırma (2006) Avrupa Birliği