Ertan TÜRKMEN

2- SABİT VE DEĞİŞKENLER

 

1.Sabitler

 

A)Sayısal Sabitler:

 

Sayısal sabitler,programın çalışması esnasında gereken sayısal sabit değerlerdir. Perl 8 ve 16 tabanlı

sayısal değerlerin kullanımını da sağlar.

        1245

        100.45

        .000034

        043

        0x23    ...gibi

 

 

B)String Sabitler:

 

String sabitler,programın çalışması esnasında gereken alfasayısal sabit değerlerdir. Alfabetik ve

Alfabetik/sayısal/özelkarakter karışımı olabilirler. Tırnak içindeki ifadelerdir.

Perl stringlerde; Tek, çift, geri tırnak kullanır. Bunlar birlikte de kullanılabilirler.

Kurallarını göreceğiz.

 

Örnek:

'Ertan Türkmen'

"Ertan Türkmen"

"Dedi ki, "O Ankara'dan geldi.""

'Ahmet Trabzon'ludur'

        ...gibi

 

stringlerde EscapeSequence denilen özel işlevli karakterlerde kullanılır.

 

Escape SequeNCe karakterlerinden bazıları ve anlamları:

                 

a        Alarm       

b        Backspace -geri-     

e        Escape  -çıkış-     

f        Form Feed   -form besleme -

n        Newline     -yeni satır- 

r        Carriage return -satır sonu-

t        Tab  - x karakter atla -    

v        Vertical Tab  - dikey atla -        

               

ilerleyen derslerde konuyla ilgili örnekler görecek ve daha iyi anlayacağız.

              

2.Değişkenler

 

a)Skalar değişkenler : İçersinde değişebilen değerler bulunduran birimlerdir. İlk karakteri $ işaretidir.Bu karakterden sonra en az 1

alfabetik karakter bulunmalıdır. Değişken adında kural olarak bu karakterlerden hemen sonra alfabetik, sayısal karakterler ve _ 

karakteri kullanılabilir. Değişken uzunluğu serbesttir.

 

Örneğin;

 

$ad, $ad_soyad, $a1  gibi değişken adlari geçerli olup aşağıdakiler geçersizdir.

 

 

  ad    # $  karakteri olmadığından 

  $     # $  dan sonra en az 1 alfabetik karakter gerektiğinden 

  $47x  #    2.karakter sayısal olamaz

  $_ad  #    2.karakter alfabetik olmalı

  $ad!   # !  karakteri kullanılamaz 

 

Not : Küçük ve büyük harf kullanımı önemlidir ve farklı değişkenleri temsil ederler. Bu demektir ki; $AD ile $Ad ve $ad farklı

değişkenlerdir.

 

Değişkenlere değer atama:

Eşitliğin bize göre sağındaki değer (sayısal/alfabetik/karışık olabilir) solundaki değişkenin içine konur. Aşağıdaki ifadeyi inceleyiniz. 

 

$ADI_SOYADI = "Ertan TURKMEN";

$ADI_SOYADI değişkeni içindeki değer "Ertan TURKMEN" dir.

benzer şekilde,

$MAAS = 125000;

$MAAS değişkeni içeriği 125000 dir.

 

Not : Değişkenin içinde önceden bir değer varsa,önceki değer silinir, son atanan değer geçerli olur.

 

Aritmetik Operatörler:

 

Perl de kullanılan TEMEL aritmetik operatörler;

Toplama +

Çıkartma        -

Çarpma *

Bölme  /    dir.

 

Örnek program : Verilen değerin Km ve Mil cinsinden çevirimini yapar.

Adı milkm.pl olsun.

 

#!/usr/local/bin/perl

print ("Mesafeyi giriniz: n");

$mesafe = ;

chop ($mesafe); 

 

# chop fonksiyonu giriş sonundaki karakteri atar

# programımızda son karakter Enter tuşuna bastığımız için

# yeni satır (n) karakteri

# olduğundan onu atar(siler).

 

$mil = $mesafe * 0.6214;

$km = $mesafe * 1.609;

print ($mesafe, " km = ", $mil, " miln");

print ($mesafe, " mil = ", $km, " kmn");

 

Not : Program satırlarında kullanılan "n" göstergesi alt satıra geçişi sağlayan yeni satır karakteridir.

 

Çalışması:

        >milkm

        >Mesafeyi giriniz:

        >10

        >10 km = 6.2139999999999995 mil

        >10 mil = 16.09 km

        >

 

 

a.1)Tamsayi (integer) Skalar değişkenler:

 

İçerisinde tamsayı sabit ve literal bulundurabilirler. integerlar kayar noktalı (floating-point--birazdan inceleyeceğiz--)değerler gibi

işlem görürler.

 

Örnek program: adı prg.pl olsun...

 

#!/usr/local/bin/perl

$deger = 1234567890;

print ("1.değer: ", $deger, "n");

$deger = 1234567890123456;

print ("2.değer: ", $deger, "n");

$deger = 12345678901234567890;

print ("3.değer: ", $deger, "n");

 

Çalışması : 

  > prg

  >1.değer: 1234567890

  >2.değer: 1234567890123456

  >3.değer: 12345678901234567168

 

çıktısı verir. Görüldüğü gibi ilk 2 değerde sorun yoktur.3.değer yanlış sonuç üretir. Çünkü tamsayı için fazla değer içermektedir. 

 

a.1)Kayar Noktalı (floating-point) Skalar değişkenler:  

 

En fazla 16 rakam kabul edebilirler. Bu değişkenler tamsayı, ondalıklı, exponent(e üzeri) ve -/+ işaretli değerleri saklayabilirler. 

 

Örneğin, aşağıdaki değerlerle işlem yapabilirler.

 

11.4 , -275 , -0.3 , .3 , 3. , 5.47e+03 ,  ...v.b.

 

Örnek program : Adı prgsk1.pl olsun,

 

#!/usr/local/bin/perl

$deger = 34.0;

print ("1. deger ", $deger, "n");

$deger = 114.6e-01;

print ("2. deger ", $deger, "n");

$deger = 178.263e+19;

print ("3. deger ", $deger, "n");

$deger = 123456789000000000000000000000;

print ("4. deger ", $deger, "n");

$deger = 1.23e+999;

print ("5. deger ", $deger, "n");

$deger = 1.23e-999;

print ("6. deger ", $deger, "n");

  

 

Programın Çalışması :

> prgsk1.pl

> 1. deger 34

> 2. deger 11.460000000000001

> 3. deger 1.7826300000000001e+21

> 4. deger 1.2345678899999999e+29

> 5. deger Infinity

> 6. deger 0

>

 

b)String değişkenler:

 

String (karakter/karakterler içeren dizi) içerirler. Bu değerler alfabetik ve sayısal sabit veya değişken olabilirler.

 

Ör1: $AD_SOYAD = "Ertan TURKMEN";

komutuyla "Ertan TURKMEN" stringi $AD_SOYAD string değişkenine atanır.

 

Ör2: $number = 11;

$text = "Bu text sayı içerir.İçerdiği sayı $number.";

 

komutlarının icrası sonucu $number'a 11 sayısı atanır. $text değişkenine ise "Bu text sayı içerir. İçerdiği sayı $number." Stringi atanır.

Sonuçta $text'in içeriği şudur.

        

        "Bu text sayı içerir.İçerdiği sayı 11."

 

Stringlerde de Escape Sequence karakterler kullanılır.

 

Bunlar aşağıdadır :

 

a        Zil sesi 

b        Backspace 

cn       Ctrl+n karakteri 

e        Escape 

E        L, U or Q etkisini sonlandır 

f        Form feed 

l        Sonraki harfi küçüğe çevirir 

L        Sonraki tüm harfleri küçüğe çevirir 

n        newline - Yeni Satır

r        Carriage return 

Q       Özel örnek karakterleri arama

t        Tab 

u        Sonraki harfi büyüğe çevir

U       Sonraki tüm harfleri büyüğe çevir

v        vertical tab

            

 

Tek ve Çift tırnaklı string farkı:

Bunu örnekle inceleyelim.

                 

Ör1:

$string = "Bir stringdir";

$text = "Bu $string";

# $text'in içeriği "Bu Bir stringdir"

 

Ör2:

$text = 'Bu bir $string'; 

#$text'in içeriği 'Bu bir $string'

 

İki örnek arasında fark açıkça görülmektedir. Tek tırnak içindeki string aynen saklanır. Değişken ve hatta n gibi karakterlerde kendi

özelliklerini icra eder şekilde kullanılamaz. (sadece ve ' karakterleri hariç)

 

Ör3:

$text = 'Bu string.n';

$text içeriği:  

Bu string .n şeklindedir.

 

Ör4:

$text = 'Burada ', tek tırnak karakteri var';

$text içeriği:  Burada ', tek tırnak karakteri var

 

Ör5:

$text = 'Stringin son karakteri backslash \';

$text içeriği: 

Stringin son karakteri backslash   şeklindedir.

 

 

String ve Sayısal değerlerde değiştirilebilirlik:

 

Örnekle inceleyelim.

$string = "43";

$Sayı = 28;

$result = $string + $Sayı;

$result içeriği 71 dir.

 

Bir de şu örneği inceleyelim:

$number = ; #klavyeden giriş bekler 22 girdik diyelim

          # $number içeriği 22n dir (n enter tusu)

chop ($number);  # $number içeriği su anda 22

$result = $number + 1; #$result içeriği 23

 

Şöyle bir atama sonucunda ise :

$result = "hello" * 5; 

$result içeriği 0 dır.

çünkü hello sayısal olmadığı için sayısal değeri 0 dır 

 

Eğer string ifadede sayısal ve alfabetik değer varsa, $result = "12o34"; gibi.. Bu durumda ortadaki o

harfi öncesi geçerlidir. $result içeriği 12’dir.

 

ALTERNATİF STRİNG AYRAÇLARI

Aşağıdaki örneğe bakalım;

$say = 5;

print ("$sayn"); # 5 basar

print ('$sayn'); # $varn basar

örnekte ' ve " ayraçlarını görüyoruz. Perl başka ayraç elemanları da sunar.

Bu işlev için, q kullanıp sonraki ayraç elemanını belirleyebiliriz.

q!merhaba $kim! gibi...

bu ifade ile aşağıdaki ifade aynıdır.

'merhaba $kim'

String sınırlayıcı olarak qq kullanırız.

qq/This string contains $var./

Burada / karakteri stringi ayırır(sınırlar).

Stringi kelimelere ayırma-kesme- işlevini qw ile yaparız.

Aşağıdaki iki satır aynıdır.

@kelimeler = qw/Bu bir cümledir/;

@kelimeler = split(' ', q/Bu bir cümledir/);

her iki durumda da @kelimeler ' e şu liste atanır;

("Bu ", " bir ", " cümledir")

<< KULLANARAK STRİNG TANIMLAMA

<< işareti ile string başı tanımlanır. Bu string boş satır görene kadar devam eder.

Örnek:

$A = <<

here is the string

bu ikinci satır } $A içeriği yandaki ilk iki satırdır.

üçüncü satır

dördüncü satır

<< sonra konacak string, string sonunu belirler.

Örnek:

$str = < (veya şu şekilde <<'END' )

bu birinci satır

bu ikinci satır

END (string sonu)

Şu da doğrudur.

$end = "END";

$str = <<"$end"

bu ilk satır

bu ikinci satır

END

Şu kullanıma bakın;

print <

Merhaba!

Iyi calışmalar!

END

çıktısı

Merhaba!

Iyi calışmalar!

print <

Merhaba!

END

Çıktısı