Doç. Dr. Ayişe Karadağ

Hemşirelik > Hemşirelik Esasları

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Kantık, B., T. Yılmaz ve A. Karadağ, Bir Vakanın Etik Analizi: Töre Cinayeti, 4. Ulusal Öğrenci Kongresi Ordu
 • Kısa, S., Karadağ, A., Yaşlılık Hizmetlerinde Örnek Bir Model : Malta Modeli, 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ankara
 • Karadağ, A., Sezgin, F., Arslan s, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramlarının Bağdaşımı, 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi İzmir
 • Özhan Elbaş, N., A. Karadağ, F. Hisar, N. Elaziz ve S. Ayaz, The Practice and Knowledge of First Aid of 15 Years and Older Women Who Attend Public Training Center, 2nd Int. Nursing Management Conference Antalya
 • Karadağ, A. ve S. Görgülü, Effect of Two Different Short Peripheral Catheters Materials on Infection Development Resulting the Intravenous Fluid Therapy, Proc. 1st Int. Jordanian Military Conference Amman /Ürdün
 • Karadağ A., Hisar F. ve Özhan Elbaş N, Determination of the Level of Professionalism in the Behavior of Nurses in Turkey, III. International Nursing Management Conference Kusadasi/Aydın/Turkey
 • Karadağ A.,Kısa S., Hisar F., Özhan Elbaş HN, Development and Improvement of Patient and Employye Safety Programs in Nursing: Findings of European Union Mobility Project, 2nd International Patient Safety Congress Antalya
 • Karadağ, A. ve G. Addis, Fulfillment of Clinical Teaching by Nurses Who Work With Nursing Students, Reasons for Their Poor Performance and Recommendations, 1st International 5th National Nursing Education Congress Kapadokya
 • Karadağ, A, Yoğun Bakım Ünitelerinin Hemşireler Tarafından Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara
 • Karadağ, A., S. Pınar ve S. Kablay, Koroner Anjiyoplasti Geçirecek Olan Hastaların ve Hasta Yakınlarının Anksiyete Düzeylerinin Saptanması, 1. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi Antalya
 • Karadağ, A., Hemşirelerde Bel Ağrısı Sorununa Ergonomik Yaklaşım, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi Ankara
 • Karadağ, A., B.B, Menteş, A. Üner, O. İrkörücü, S. Ayaz ve S. Özkan, Stomaterapi öncesi ve sonrası kalıcı kolostomi veya ileostomili hastalarda yaşam kalitesi ve stomaya bağlı problemler, 1. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu Adana
 • Ünlü H., A. Karadağ, F. Gündoğdu, S. Kav, L. Taşkın, F. Terzioğlu ve F. Yavuzaslan, Türkiye";de Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin Yerine Getirdikleri Rol ve İşlevleri, 15. Ulusal Kanser Kongresi Kemer
 • Gündoğdu, F., H. Ünlü, A. Karadağ, L. Taşkın, S. Kav, F. Terzioğlu ve F. Yavuzaslan, Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin Profili, 15. Ulusal Kanser Kongresi Kemer
 • Karadağ, A., S. Ayaz ve S. Bulut, Problems Experienced by First and Second year Students Attending Nursing School at Gazi University During Clinical Practice, 1st International 5th National Nursing Education Congress Kapadokya
 • Karadağ, A., B.B. Menteş ve S. Ayaz, Increasing the Quality of Irrigation Procedure in Patients With Colostomy: The Effect of Glyceryl Trinitrate Added Irrigation Liquid on Total Irrigation Time and Patient Satisfaction, 8th European Congress for Nurses With Interest in Stomacare Helsinki/Finlandiya
 • Göçmen Z., Korkut, H., Karadağ, A, G.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Hemşirelik Tanılarını Saptamaya Etkisi, 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi İzmir
 • Özdemir H., Karadağ A, Prevention Of Pressure Ulcers: A Deive Study In 3 Intensive Care Units In Turkey, EWMA 2007 Conference Glasgow, UK
 • Karadağ, A. ve S. Görgülü, Development an Intravenous Fluid Therapy Protocol and Compliance of Nurses to the Protocol, 1st International 5th National Nursing Education Congress Kapadokya
 • Karadağ, A. ve B. Menteş, How Can We Train Patient About Colostomy Irrigation: case report, Proc 14th Biennial Congress World Council of Enterostomal Therapists, Evolution: all together in the future Floransa/İtalya
 • Karadağ A., Z. Göçmen ve B.B. Menteş, Determination of Anxiety Levels of the Patients Having Colostomy Irrigation for the First Time, 16th Biennial Congress of The World Council of Enterostomal Therapists Hong Kong
 • Hisar F., Karadağ A., Yönetici Hemşirelerin Pofesyonelliğe İlişkin Davranışlarının Belirlenmesi, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara
 • Atalay, E., N. Güler, S. Özlü, Ş. Demir ve A. Karadağ, Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Görüşleri, 3. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Edirne
 • Karadağ, A., Z. Göçmen, S. Ayaz ve B. Menteş, Kalıcı İleostomide Tıpa Kullanımı-Vaka Sunumu, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji 61478; Stoma-Terapi Sempozyumu Adana
 • Menteş B.B., A. Karadağ, S. Ayaz ve Z. Göçmen, Gazi Hastanesi Stomaterapi Ünitesi";nde Takip Edilen Hastaların Profili, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji 61478; Stoma-Terapi Sempozyumu Adana
 • Göçmen, Z. ve A. Karadağ, Aydınlatılmış Onam Bağlamında Stomalı Bireyin Bakımı, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya
 • Karadağ, A ve Başak T., Yara Bakım Teknolojisini Kullanmada Hemşirenin Sorumlulukları, 1. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Yara Bakım Kongresi Side/Antalya
 • Karadağ A., Korkut H., Baykara Z, Stomalı Bireylerin Stoma Bakım Ürünlerinin Temini ve Kullanımına İlişkin Yaşadıkları Sorunlar, III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stomaterapi Sempozyumu Adana
 • Karadağ A., Göçmen Baykara Z., Cihan R., Leventoğlu S. ve Menteş BB, Stomaterapi Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar Ve Yapılan Girişimler: Gazi Üniversitesi Deneyimleri, XI Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Bodrum
 • Karadağ A., Baykara ZG., Cihan R., Leventoğlu S, Bir Enterokütan Fistül Yönetimi, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya
 • Karadağ A., Bulut H., Baykara Göçmen Z., Korkut H., Öztürk D, Bir Grup Öğrencinin Enjeksiyon Uygulamasının Öğretiminde Dört Ay Sonra Uygulamayı Hatırlama Düzeyleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kapadokya
 • Akıl Y., Kabukçu N., Karadağ A., Basınç Ülseri Nokta Prevelans Örneği: Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi., III. Ulusal Yara Bakımı Kongresi Çeşme
 • Görgülü, S., N. Kuzu, A. Karadağ ve G. Dalgıç, Uygun Olmayan Fiziksel Aktivitenin Yaşamsal Tehdit Oluşturduğu Durumlarda Hastaların Konuya İlişkin Bilgileri, 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara
 • Karadağ, A., S. Ayaz, Z. Göçmen ve B.Menteş, İlk Kez Kolostomi İrrigasyonu Uygulanan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji 61478; Stoma-Terapi Sempozyumu Adana
 • Atalay, E., A. Karadağ ve Z. Göçmen, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Düzeyleri, 4. Ulusal Öğrenci Kongresi Ordu
 • Karadağ A., Korkut H., Cihan R., Menteş B., Bir Pilonidal Sinüs Vakasında Primer Onarım Sonrası Yara Açılması: Hemşirelik Bakımı., XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya
 • Baykara Göçmen Z., Karadağ A., Cihan R., Kolostomili Bireyin Ameliyata İlişkin Yeterli Bilgilendirilmemesi: Bir Olgu Sunumu, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya
 • Baykara Göçmen Z., Karadağ A., Leventoğlu S., Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Stomaterapi Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya
 • Özhan Elbas, N., Gocmen Baykara, Z., Bulut, H., Çobanoglu, N., Güler Demir, S., Demirsoy (Bolukbasi), N., Fesci, H., Görgülü, Ü., Karadağ A., Kutlutürkan, S., Yamac, D., Project For The Training Of Nurses To Provide Home Care: A Study From Turkey, Fifth International Conference on Health Care System Wisconsin, USA
 • Karadağ A., Baykara Gocmen Z, Implementation of Colostomy Irrigation in Muslim Patients: A Case Study, 17th WCET Congress Lyubljana, Slovenia
 • Karadağ A., Karabağ A, The Determination of Nursing Care Practices Concerning Deep Tissue Injury and Stage 1 Pressure Ulcer, 10th ECET Congress Porto, Portugal
 • Karadağ A, Autonomy Status of Individuals with Stoma, 9th ECET Congress Salzburg, Austria
 • Karadağ A., Baykara Z. ve Korkut H, Bir Grup Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencisinin Hasta Haklarının Uygulanmasına İlişkin Gözlemleri, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara
 • Karadağ A., Karabağ A, Publications on Pressure .Ulcers: the Case of Turkey, 11th Annual Eurupean Pressure Ulcer Advisory Panel Open Meeting: Risk Management and Early Detection Bruges, Belgium
 • Şenler, G., A. Uğurlu, B. Yıldız ve A. Karadağ, Bir Vakanın Etik Analizi: Akut lenfoblastik lösemi, 2. Ulusal Öğrenci Kongresi İzmir
 • Karadağ, A., F. Hisar, F. Arı, Z. Göçmen, P. Karakoçoğlu, S. Güler, N. Ünlüsoy, R. Dursun, P. Saygılı, A. Atlı ve M. Yılmaz, Hemşirelerin Sertifika Programları İle İlgili Görüş ve Önerileri, 3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi İzmir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Temel Stoma Bakım Hemsireligi Kursu ANKARA
 • Stoma Paneli I ANTALYA
 • Hemşirelikte Profesyonelleşme SAMSUN
 • Profesyonel Hemşirelik ANKARA
 • Dekübitis ve Dekübitiste Hemşirelik Bakımı - Basınç Ülserleri ANKARA
 • International Nursing AMERİKA
 • Hemşirelikte Yara Bakımı Sorumluluğu ANKARA
 • Yaşlının Hareket Etmesine Yardım ANKARA
 • Florence Nightingale - Yaşamından Kesitler ANKARA
 • Dünya";da ve Türkiye";de Yara Bakım Hemşireliği ANKARA
 • Ergonomi ANKARA
 • Yara, Yara Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Yara Bakım ürünleri ADANA
 • Hemşirelik Mesleğinin Görev Tanımı ve Tarihçesi ANKARA
 • Basınç Ülserleri, Etiyoloji ve Sınıflandırma İSTANBUL
 • Yara Bakım Hemşireliği ANTALYA
 • Stomaterapi Ünitesinde Verilen Hizmetler ANKARA
 • Kolorektal Kanserlerde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım ANKARA
 • Kolostomi İrrigasyonu ANKARA
 • Hemşirelikte Sağlık ve İş Güvenliği"; İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Toplantıları ANKARA
 • Florence Nightingale";den Günümüze Hemşirelik BOLU
 • Stomalı Bireylerde Görülen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı ANKARA
 • Stomaterapinin Önemi, Stoma Bakım Hemşireliğinin Dünya ve Türkiye";deki Yeri BURSA
 • Stomaterapi Ünitesi; Özellikleri, İşleyişi ve Stoma Bakım Hemşiresi"; ADANA
 • Kolostomi irrigasyonu ADANA
 • Yara Bakım Hemşireliği ve Önemi ANKARA
 • Profesyonel Hemşirelik ANKARA
 • Yara Bakım Hemşireliği ve Önemi KAPAKOKYA
 • Bası Yaraları, Yüzey Destek Malzemeleri ve Korunma ANTALYA
 • Uygulamalı Çalışma (Stoma bölgesinin işaretlenmesi, tek parçalı/iki parçalı ostomi torbasının değiştirilmesi/boşaltılması, parastomal cilt bakımı, kolostomi irrigasyonu, yara bakımı) ADANA
 • Stoma Bakım Hemşireliği ve Stomaterapi Üniteleri ANKARA
 • Stomal ve Parastomal Komplikasyonlarda Hemşirelik Bakımı ANKARA
 • Wound, Ostomy, Incontinence ANKARA
 • Yara Bakımı ANKARA
 • İnteraktif Olgu Sunumları: Yara Bakımı ADANA
 • Yara Bakım Hemşireliği ve Önemi BURSA
 • Ev Ortamında Bireysel Hijyen Gereksiniminin Karşılanması ANKARA
 • Yara Yönetimi ANKARA
 • Bası Yaralarına Karşı Korunma, Hemşirelik Bakımı İSTANBUL
 • Fekal İnkontinasta Hemşirelik Bakımı ANTALYA
 • Introduction to Nursing in Turkey AMERİKA
 • Enjeksiyon Tekniği Prensipleri ve Komplikasyonları ANKARA
 • Eğitim I Stoma Bölgesinin Saptanması, Kolostomi İrrigasyonu ADANA
 • Stomalı Bireyin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı ANKARA
 • Yara Yönetimi ANKARA
 • Basınç Ülserleri, Etiyoloji, Sınıflandırma, Tedavi ve Bakım ANKARA
 • Yara Bakım Hemşireliğinin Önemi ANKARA
 • Basınç Ülserlerinde Hemşirelik Bakımı ZONGULDAK
 • Stoma Bakım Hemşireliği ANKARA
 • Pratik Uygulama/Work Shop (son yenilikler, kolostomi irrigasyonu ve yara bakım ürünleri) ADANA
 • Hangi Stomaya Hangi Ürün Seçimde Dikkat Edilecek Noktalar ADANA
 • Stoma Terapi Hemşireliği: Tarihçe, Eğitim Programı Rol ve İşlevleri ADANA
 • Basınç Ülserleri, Etiyoloji ve Sınıflandırma ANKARA
 • Yara İyileşme Süreci ANKARA
 • Neden Stomaterapi Hemşireliği ve Stoma Bakımı BURSA
 • Bası Yaralarında Korunma ve Bakım KOCAELİ
 • İyileşme Sürecinde Yara Bakımı ANTALYA
 • Serbest bildiriler ADANA
 • Videolu Vaka Sunumları ADANA
 • Stoma Kursu, Ulusal Cerrahi Kongresi ANKARA
 • Concurrent Session 1- Stoma Care: 16th Biennial Congress of The World Council of Enterostomal Therapists HONG KONG
 • Yara Bakım Hemşireliği ANTALYA
 • Hemşire Bildirileri Oturumu ANTALYA
 • Deneyimlerimizi Paylaşalım ADANA
 • Kolorektal Cerrahide Güncel Bakım Yaklaşımları ANTALYA
 • Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Sözlü Bildiri Oturumu ÇEŞME
 • Yara Değerlendirme Formu Standartlaştırılması ÇEŞME
 • Temel Stoma Bakım Hemsireligi Kursu ANKARA
 • Kolorektal cerrahide Stoma BURSA
 • Yara Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları ANTALYA
 • Basınç Ülserlerini Değerlendirme, Tedavi ve Bakım ANKARA
 • Basınç Ülserleri, BÜ değerlendirilmesi ANKARA
 • Stoma Bakım Hemşireliği Sertifika Programına Yönelik Standartlaştırma Çalışmaları ANKARA
 • Bası Yarasını Önlemede Deri Bakımı, Ürünler ZONGULDAK
 • Özel Dal Hemşireliğinde Son Gelişmeler LARA
 • Stoma Bakım Hemşireliği ANKARA
 • Stomalı Bireylerde Gelişebilecek Komplikasyonlar ANTALYA
 • 12-18 Mayıs Gazi Hastanesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri ANKARA
 • Evde Sıvı-İlaç Uygulamaları ANKARA
 • Bası ülserleri: Etiyoloji ve Önleme ANKARA
 • Forum-Stomada Vaka Analizleri ANTALYA
 • Stomaterapi Ünitelerinin Faaliyetleri ANKARA
 • Stomaterapi Hasta İzlem Formları ANKARA
 • Workshop on Sexual Helping Skills Ljubljana
 • Hasta Güvenliği ANKARA
 • Hemşirelikte Profesyonelleşme ANKARA
 • Mesane Kateterizasyonu ANKARA
 • Kolostomi İrrigasyonu İSTANBUL
 • Profesyonel Hemşirelik MERSİN
 • Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Dönemi Bakımı ANKARA
 • Yara Bakım Hemşireliğinin Yasal Boyutu ANKARA
 • Stoma Bakım Hemşireliği İSTANBUL
 • Profesyonel Hemşirelik ÇORUM
 • Özel Dal Hemşireliği İZMİR
 • Profesyonel Hemşirelik ANKARA
 • Yara Bakım Hemşiresinin Yasal ve Etik Sorumluluğu ÇEŞME
 • Yara Bakımı Hemşireliği ve Önemi İZMİR
 • Eğitim II Stomalı Hastalarda Sosyokültürel Problemler ADANA
 • Eğitim III Parastomal Cilt Bakımı ADANA
 • Stoma Bakım Hemşireliğine İlişkin Uluslararası Organizasyonlar ve Uluslar arası Kongreler ANKARA
 • Profesyonel Hemşirelik ÇANAKKALE
 • Şuursuz Hasta Bakımı ANKARA
 • Hemşirelikte Yasal Süreç ve Etkileyen Faktörler KARAMAN
 • Stomalı Hastaların Karşılaştıkları Fizyolojik Problemler ve Hemşirelik Bakımı ANKARA
 • Kolostomi İrrigasyonu ANKARA
 • Profesyonel Hemşirelik ANKARA
 • Yara ve Hemşirelik ANKARA
 • Türkiye";de Stoma Bakım Hemşireliği ve Stomaterapi Üniteleri ADANA
 • Hasta Güvenliği ve Projenin tanıtımı ANKARA
 • Deneyim Aktarım Sınıfı; Bası Yaralarına Karşı Önlem İSTANBUL
 • Stomalı Bireylerde Hemşirelik Bakımı DÜZCE
 • Sürekli Eğitim ve sertifika Programı Oluşturma ANKARA
 • Tartışmalı Stomalı Olgu Sunumları: Komplikasyonlu İleostomi Olgusu ADANA
 • Kolon 8211;Rektum-Anal Kanal Kanserlerinde Teşhis ve Operasyon Hazırlığı: Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı ADANA
 • Türkiye";de ve Dünya";da Stomaterapinin Yeri ve Önemi: Dünyadaki Stoma Dernekleri ve Stomaterapist Eğitimi ADANA

Seminer

 • Nursing in Turkey"; ET/WOC Nursing Education Program, R.B. Turnbull JR School of WOC Cleveland/Ohio, USA
 • 16th Conference of the European Wound Management Association, EWMA Prag
 • Nursing Specializations in Turkey"; Kent State University College of Nursing Kent/Ohio, USA

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • IV. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu İstanbul
 • III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu Adana
 • Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara
 • Yaşlılarda İletişim Ankara
 • Kanser Hastalarında Seksüalite Ankara
 • ABD";de Hemşirelikte Uzmanlık Alanları ve Sertifika Programları Ankara
 • II. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara
 • III. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Adana
 • I. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi Antalya
 • Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 12 Mayıs Çalışma Komisyonu Ankara
 • Kadın sağlığı Ankara
 • III. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi İzmir
 • Profesyonel Hemşirelik ve Etik Ankara
 • II. Çukurova Kolo-Proktoloji Adana
 • 1st International Nursing Management Conference- I. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik yüksekokulu
 • Mesleki Deontoloji Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • 4. Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecine ilişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Hemşirelerin İntravenöz Sıvı Uygulamasına İlişkin Kayıtlarının İncelenmesi
 • Kalıcı Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi
 • Hemşirelerin İlaç Uygulama Hatalarının İncelenmesi
 • Basınç Ülseri Gelişme Riski Bulunan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Davranışları
 • Hemşirelerin Derin Doku Hasarı ve 1. Evre Basınç Ülserlerinin Bakımına İlişkin Uygulamalarının Belirlenmesi

Dersler

 • Hemşirelikte Etik
 • Profesyonel Hemşirelik
 • HEM 2030 Hemşirelik Esasları Öğretimi II
 • HEM 1020 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I
 • HEM 1030 Hemşirelik Esasları Öğretimi I
 • HEM 102 Hemşirelik Esasları
 • HEM 1031 Hemşirelik Esasları Öğretimi I Uygulaması
 • HEM 2031 Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2006). Stoma ve Yara: Hemşirelik Bakımı, Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi. Türkiye. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti.
 • Karadağ, A., Biligili, N., Hisar, F.. (2004). Kişisel Bakım in: Toplumsal Sağlık. Türkiye. YaPa Yayınları.
 • (2004). Enterostomal Terapi In: Kolon Rektal Cerrahinin El Kitabı. Türkiye. Tıp Kitapevi.
 • Erkoç, E.U., Ö.Alabaz ve A. Karadağ,. (2003). Stoma In: Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. Türkiye. Ajans Plaza Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Lt.
 • Karadağ, A., B. Menteş, S. Ayaz, O. İrkörücü ve Ö. Alabaz,. (2003). Kolostomili ve İleostomili Hastaların Bakımına Yönelik Rehber Kitap. Türkiye. Ayhun Ofset.
 • Görgülü, S., , N. Kuzu, A. Karadağ ve G. Dalgıç. (1996). Miyokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastalar İçin Fiziksel Aktivite Rehberi. Türkiye. Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Karadağ, A., Ulusoy, MF. (1995). Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. Ergonomi Türkiye. Çağın Ofset.

Editörlük

 • (2008). Cerrahi Ostomi Dergisi Editörü,

Atıf

 • (2010). Journal of Medicine and Biomedical Sciences,
 • (2010). Journal of Gastroenterology & Hepatology,
 • (2010). Colorectal Dis
 • (2010). J Wound Ostomy Continence Nurs,
 • (2010). Journal of Clinical Nursing,
 • (2010). Dıseases of The Colon & Rectum,
 • (2010). surgical clinics of North America,
 • (2010). Cochrane Database of Systematic Reviews,
 • (2009). Journal of Clinical Nursing,
 • (2009). Sexuality and Disability,
 • (2009). Pediatric Surgery International,
 • (2009). Journal of Clinical Oncology,
 • (2009). Digestıve Diseases and Sciences,
 • (2009). Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,
 • (2009). Bariatric Nursing and Surgical Patient Care,
 • (2009). European Journal of Oncology Nursing,
 • (2008). Clinics in Colon and Rectal Surgery,
 • (2008). Applied Nursing Research
 • (2008). Acta Paulista de Enfermagem,
 • (2008). Journal of Surgical Oncology,
 • (2008). Gastroenterologie Clınique Et Biologique,
 • (2008). Diseases of The Colon & Rectum,
 • (2008). Kathmandu University Medical Journal
 • (2008). Journal of the American Academy of Nurse Practitioners ,
 • (2008). Journal of Infusion Nursing,
 • (2008). Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing,
 • (2008). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,
 • (2008). İ.Ü.F.N. Hem Der,
 • (2007). Diseases of the Colon & Rectum,
 • (2007). Türk Psikiyatri Dergisi,
 • (2007). Nurse Educatıon Today,
 • (2007). Journal of Clinical Nursing
 • (2007). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,
 • (2007). Diseases of The Colon & Rectum,
 • (2007). Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing,
 • (2007). Journal of The College of Physicians And Surgeons Pakistan,
 • (2007). Gastroenterologie Clinique Et Biologique,
 • (2007). , American Journal Of Surgery,
 • (2007).
 • (2007). Arch Toxicol,
 • (2007). Singapore Med J
 • (2007). Journal of Stomal Therapy Australia,
 • (2007). C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
 • (2007). Kolon Rektum Hast Derg,
 • (2007). ANZ J Surg,
 • (2006). Scandinavian Journal of Surgery
 • (2006). Journal of Nursing Research,
 • (2006). Advances in Therapy,
 • (2006). Diseases of The Colon & Rectum
 • (2006). Alimentary Pharmacology & Therapeutics,
 • (2006). Journal of Advanced Nursing,
 • (2006). Journal of Infusion Nursing,
 • (2006). C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
 • (2006). C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
 • (2006). Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
 • (2006). Journal of Clinical Nursing,
 • (2005). Viszeralchirurgie,
 • (2005). Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing,
 • (2005). Health and Quality of Life Outcomes,
 • (2005). Diseases of the Colon & Rectum,
 • (2005). Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia,
 • (2005). Infection,
 • (2005).
 • (2005). Onkoloji Hemşireliği,
 • (2004). Post operative care, Gastroenterol Clin Biol
 • (2004). Archives of the Balkan Medical Union,
 • (2004). Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
 • (2004). ANZ Journal of Surgery,
 • (2003). Nursing Ethics,
 • (2003). American Journal of Nursing,
 • (2003). Journal of Vascular Nursing,
 • (2003). Nursing Times Research,
 • (2003). Ostomi Dergisi
 • (2003). International Journal of Colorectal Disease,
 • (2002). Scandinavian Journal of Infectious Disease,
 • (2001). C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
 • (2000). Journal of Intravenous Nursing,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Özdemir H., Karadağ, A. (2008). Preventation of Pressure Ulcers: A Deive Study in 3 Intensive Care Units in Turkey. J Wound Ostomy Continence Nurs, 35 (3)(293,300).
 • Addis, G. ve A. Karadağ (2008). An Evaluation of Nurse"; Clinical Teaching Role in Turkey. Nurse Education Today, 23 (1)(27,33).
 • Karadağ, A., B.B. Menteş, S. Ayaz (2007). The effect of Glyceryl Trinitrate on Irrigation TimePatient Satisfaction. ANZ J Surg, 77 (10)(917,918).
 • Karadağ, A., F. Hisar ve N. Ozhan Elbas (2007). The Level of Professionalism Among Nurses in Turkey. Journal of Nursing Schoolarship, 39 (4)(1,3).
 • A. Karadağ, A., B.B. Menteş, S. Ayaz (2005). Colostomy Irrigation: Results of 25 Cases with Particular Reference to Quality of Life. Journal of Clinical Nursing, 14(479,485).
 • Menteş, B.B., E. Bahadır, S. Leventoğlu, M. Oğuz ve A. Karadağ (2005). Extent of Lateral Internal Sphincterotomy: Up to the Dentate LineUp to the Fissure Apex. Diseases of the Colon Rectum, 48(365,370).
 • Karadağ, A, B.B. Menteş, A. Üner, O. İrkörücü, S. Ayaz ve S. Özkan (2003). Impact of Stomatherapy on Quality of Life in Patients with Permanent ColostomiesIleostomies. International Journal of Colorectal Disease, 18 (3)(234,238).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2008). Kompleks Ostomi Bakımı: Pediatrik Stomalar, Yüksek Çıktılı Stomalar ve Torba Uygulamanın Zor Olduğu Durumlar. WCET Journal, 27 (1)(16,2).
 • Arslan S., Karadağ A (2008). The Determination of RecordKeeping Behavior of Nurses regarding Intravenous Fluid Treatment: The Case of Turkey. Journal of Infusion Nursing, 31 (5)(1).
 • Frequency of Stomal Complications (2008). Frequency of Stomal Complications. WCET Journal, 24 (2)(4143).
 • A. Karadağ, A. ve G. Addis (2005). Nurse Perspective on Stoma Care in Turkey. WCET Journal, 25 (1)(1420).
 • (2003). National Reports: Turkey. World Council of Enterostomal Therapists Reports, 57(1).
 • Karadağ, A. ve S. Görgülü (2000). Devising an Intravenous Fluid Therapy ProtocolCompliance of Nurses with the Protocol. Journal of Intravenous Nursing, 23 (4)(232,238).
 • Karadağ, A. ve S. Görgülü (2000). Effect of Two Different Short Peripheral Catheter Materials on Phlebitis Development. Journal of Intravenous Nursing, 23(3)(158,166).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2008). Gazi Hastanesi Stomaterapi Ünitesi. Cerrahi Ostomi Dergisi, 1 (1)(50,52).
 • (2008). İleal Poş Anal Anastomoz Yapılan Hastanın Bakımı. Kolon ve Rektum Hast. Derg., 15 (1)(71,76).
 • Özdemir H., Karadağ, A. (2008). Basınç Ülserlerinin Önlenmesi. Cerrahi Ostomi Dergisi, 1(13,22).
 • Karadağ A., Göçmen Baykara Z., Cihan R. (2008). Vaka Örneği: Parastomal Hiperplazi. Cerrahi Ostomi Dergisi, 1(2).
 • (2008). Uluslar arası Ostomi Birliği (IOA) Ziyaretçi Eğitim Programı. Cerrahi Ostomi Dergisi, 1(2).
 • Karadağ A., Göçmen Baykara Z., Cihan R. (2008). Vaka Örneği: Stoma Çevresinde Oluşan Yaranın Tedavisi ve Bakımı. Cerrahi Ostomi Dergisi, 1(2).
 • (2008). Stoma ve Parastomal Alanın Değerlendirilmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18(2).
 • Karadağ A., Göçmen Baykara Z., Cihan R. (2008). Kompleks Bir Stomanın Bakımı: Olgu Sunumu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18(3).
 • (2007). Stomaterapi Ünitelerinin ve Stoma Bakım Hemşiresinin Kolorektal Cerrahideki yeri ve Önemi. Kolon Rektum Hast. Derg, 17 (1)(46,52).
 • Karadağ, A., F. Hisar, N. Özhan Elbaş (2004). Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanter. Hemşirelik Forumu, 7 (4)(14,22).
 • (2004). Yara Bakım Hemşireliği. Hemşirelik Forumu, kasım(1,8).
 • Karadağ, A., F. Hisar, F. Arı, Z. Göçmen, P. Karakoçoğlu, S. Güler, N. Ünlüsoy, R. Dursun, P. Saygılı, A. Atlı ve M. Yılmaz (2004). Hemşirelerin Sertifika Programları İle İlgili Görüş ve Önerileri. Türk Hemşireler Dergisi, 54(5,10).
 • Karadağ, A., H. Ünlü, F. Yavuzaslan, F. Gündoğdu, S. Kav, F. Terzioğlu ve L. Taşkın (2004). Profile of Nurses Working in Oncology Departments in Turkey. Turkish Journal of Cancer, 34 (1)(24,34).
 • (2004). Basınç Ülserleri: Değerlendirme Önleme ve Tedavi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (2)(41,47).
 • (2004). Barsak Stoması Açılan Hastalarda Hemşirelik Bakımı. Kolon Rektum Hast. Derg., 14(26,31).
 • (2003). Kolostomi İrrigasyonu. Türk Hemşireler Dergisi, 54(7,10).
 • Özhan Elbaş, N., A. Karadağ, F. Hisar, N. Elaziz ve S. Ayaz (2003). Halk Eğitim Merkezine Devam Eden 15 Yaş ve Üzeri Kadınların İlk Yardımda Girişime İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Hemşirelik Forumu, 6 (6)(1,6).
 • (2003). KolonRektumAnal Kanal Kanserlerinde Ameliyat Öncesi (Preoperative) Hemşirelik Bakımı. Ostomi Dergisi, 4 (1)(9,12).
 • (2003). Dünya Enterostomal Terapistler Konseyi (WCET) ve Enterostomal Terapi (ET) Hemşiresi. Ostomi Dergisi, 4 (1)(18,21).
 • (2002). Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Evrensel Bir Önlem: El Yıkama. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (2)(68,73).
 • (2002). Meslek Olarak Hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2)(55,62).
 • (2002). Hemşirelikte Bel Ağrısı Sorunu ve Önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (1)(51,57).
 • (2001). Evaluation of Intensive Care Units by Nurses In Terms of Ergonomic. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (1)(14,23).
 • Menteş, B.B., A. Karadağ, O. İrkörücü ve S. Ayaz (2001). İleostomi ve Kolostomili Hastalara Yönelik Bir Hizmet Birimi: Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stoma Terapi Ünitesi. Ostomi Dergisi, 3(1)(5,7).
 • Karadağ, A., S. Pınar, S. Kablay ve Ş. Korkmaz (2000). Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti (PTCA) Geçirecek Olan Hastaların ve Yakınlarının Anksiyete Düzeylerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (12)(33,42).
 • (1999). Ven İçi Sıvı Tedavisi: Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (1)(39,47).
 • (1999). Damar İçi Kateter Uygulamalarında Kullanılan Pansuman Materyalleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (2)(35,39).
 • (1998). Sağlık Kurumlarında Ergonomi. Sağlık ve Toplum, 8 (2)(39,40).
 • Dalgıç, G., A Karadağ ve N. Kuzu (1998). Kemoterapiye Bağlı Gelişen Stomatitte Hemşirelik Bakımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (2)(53,59).
 • (1997). Total Kalça Protezi Takılan Hastada Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4 (2)(117,125).
 • Görgülü, S. N. Kuzu, A. Karadağ ve G. Dalgıç (1996). Uygun Olmayan Fiziksel Aktivitenin Yaşamsal Tehdit Oluşturduğu Durumlarda Hastaların Konuya İlişkin Bilgileri. Medical Network Doktor, 4 (4)(237,239).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Stomalı Bireylerin Stoma Bakım Ürünlerinin Temini ve Kullanımına İlişkin Yaşadıkları Sorunlar (2007)
 • İlk kez kolostomi irrigasyonu uygulanan hastaların anksiyete düzeylerinin belirlenmesi (2005)
 • Stomaterapi öncesi ve sonrası kalıcı kolostomi veya ileostomili hastalarda yaşam kalitesi ve stomaya bağlı problemler (2002)