Adnan ALTUN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 21. Yüzyıl Vatandaşlığı İçin Gerekli Bir Beceri Olarak Medya Okuryazarlığı: UNESCO, AB ve Türkiye Örnekleri, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak
 • Bolu Tekkedere Köyünde Bir Bayram Geleneği: Bişi Bişi, Halk Kültürü ve Köroğlu Bilgi Şöleni Bolu
 • Yard. Doç. Dr. Serap EMİR, Arş. Gör. Adnan ALTUN, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokratik İlkeleri Kazandırma Durumları ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Çanakkale Üniversitesi

Seminer

 • "Türkiyede Tarih Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar", EuroClio/MATRA Projesi Kızılcahamam Semineri. Kızılcahamam, Ankara
 • "Türkiyede Tarih Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar", EuroClio/MATRA Projesi Antalya Semineri. Antalya

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Bahri Ata, Adnan Altun, Ebru Avcı, Selahattin Kaymakcı, Erkan Yeşiltaş, Namık Kemal Yeşiltaş, Adem Öcal, Ali Meydan, İbrahim Sarı, Kadir Ulusoy, Sait Akbaşlı, Nadire Emel Akhan, Sabahattin Çiftçi, Yasin Doğan, Sevim Güven, Barış Kaya, Gökçe Kılıçoğlu, Zihni Merey, Ömer Faruk Sönmez. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - 1. Sosyal bilgiler öğretimine yönelik değişen koşullar ve eğitim programındaki güncellemeler dikkate alınarak ";Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I"; adlı bu kitabın içerisinde farklı disiplinlerin sosyal bilgiler öğretimi konusundaki yerleri başlıklar halinde sunulmuştur. Sosyal bilgilerin tanımı, önemi, amacı ve Türkiye";deki yeri gibi sosyal bilgiler öğretimi konusu bir bölüm ile açıklandıktan sonra, sosyal bilgilerde ünite kavramı, vatandaşlık eğitimi, demokrasi eğitimi, proje tabanlı öğrenme, yaratıcı drama, sosyal bilgilerde kanıt kullanma, kronoloji eğitimi, düşünme becerileri, üstbilişin sosyal bilgilerde kullanılması, doğa eğitimi, afet ve deprem eğitimi, sosyal bilgilerde bilgisayar kullanımı ve materyal geliştirme, çalışma yaprakları gibi özel konular, sosyal bilgiler öğretimi açısından farklı bölümler halinde ele alınmıştır. Kitabın yazımına farklı alanlardan çok sayıda yazar katkı sağlamıştır. Türkiye. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bahri Ata, Adnan Altun, Selma Yel, Hakkı Yazıcı, M. Çağatay Özdemir, H. Hüseyin Dilaver, Mustafa Safran, Oktay Akbaş, Hakan Akdağ, Betül Akyürek Tay, Hüseyin Çalışkan, Hilmi Demirkaya, Hatice Demirkaya Gedik, Hakan Dündar, M. Kürşat Koca, Ali Meydan, İbrahim Sarı, Adem Taşdemir, Kadir Ulusoy, Menderes Ünal, Kasım Yıldırım, Süleyman Yiğittir. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eğitimin genel amacı ";etkili vatandaş"; yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programları içinde bu amacı gerçekleştirme görevi ve sorumluluğuna sahiptir. Sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri sosyal bilgiler dersinin bu amaç çerçevesinde kazandırılmasında önemli rolleri vardır. ";Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi"; kitabı ilköğretim 4. sınıftan başlayan ve 5., 6. ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersinin belirlenen vizyonuna uygun bir şekilde öğretilmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kitap, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile bu alanların öğretmen adaylarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kitapta yer alan bölümler mümkün olabilen ölçülerde uygulama örnekleriyle desteklenmiştir. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk ana bölümde sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi zaman içindeki gelişimi, 2005 programları, sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, planlama, materyal geliştirme, ders kitapları ve değerlendirme yer alırken ikinci ana bölümde sosyal bilgiler dersi öğretiminde kullanılabilecek bazı özel öğretim yöntemleri ile sosyal bilgiler ile ilgili özel konular ve öğretimleri yer almıştır. Türkiye. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Adnan Altun, Ebru Avcı, Harun Er, Talip Öztürk, Selahattin Kaymakcı, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Erkan Yeşiltaş, Namık Kemal Yeşiltaş, Cemil Cahit Yeşilbursa. (2008). Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme. Bu kitap tarih boyunca bilim, teknoloji ve sosyal değişme arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. Ülkemizde yenilikçi fikirler (innovasyon) üreten ve hızlı sosyal değişme ile uyum sağlayabilen gençlik istiyorsak, bilim ve teknolojinin gelişimi ve toplumlara etkisi konusunu sosyal bilgiler eğitiminin önemli bir konusu haline getirmeliyiz. Fakat okullarımızda bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanı, atıl bilgilerin ezberlendiği üniteler silsilesi olmaktan çıkarılmalı, öğrencilerin geçmişte yaşamış bilim insanlarının yaşamından ve ideallerin ilham aldığı ve kendi projelerini yaptığı bir ders haline dönüştürülmelidir. Öğrenci, geçmişte yaşamış, bilim insanlarının büyüklüğü altında ezilmemelidir. Okul koridorlarına asılı bilginler ve kâşifler koleksiyonundaki resimlerden biri daima onun için boş bırakılmalıdır. Bu resmin altına ";Burada sen olabilirsin."; yazılmalıdır. Sosyal bilgiler öğretmenlerini, yarının toplumları için bir yandan bilim ve teknoloji üretebilecek ve sosyal değişmeye uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek, öte yandan hafıza mekânlarının aktarılması ve sürekli yeniden oluşturulmasına katkı da bulunmak gibi zor bir görev beklemektedir. Türkiye. Pegem Akademi Yayıncılık.

Atıf

 • (2009). Procedia Social and Behavioral Sciences, Media literacy courses in faculties of communication in TRNC
 • (2008). İlköğretim Online Dergi, Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2009). Medyadaki Kalıpyargıların (Stereotiplerin) Üstesinden Gelmek İçin Medya Okuryazarlığı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 20(34).
 • Arş. Gör. Adnan ALTUN (2009). EĞİTİM BİLİM AÇISINDAN SEÇMELİ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ PROGRAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 97(109).
 • (2008). Türkiyede Medya Okuryazarlığı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 30(34).
 • (2008). Medya Okuryazarlığı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 27(34).
 • Yard. Doç. Dr. Bahri ATA (2008). Türkiyede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki Akademisyenlerin ve Öğretmen Adaylarının Başvuru Kitapları Üzerine Düşünceleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(45).
 • Arş. Gör. Adnan ALTUN, Yard. Doç. Dr. serap EMİR (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Problem Çözme Yönteminin Erişi, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 79(100).